صفر تا صد هندسه کنکور (نظام آموزشی جدید) محمد صادق ثابتی

فیلم ها : 84

فیلم جلسه 0 - معرفی صفر تا صد درس هندسه کنکور

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه کارهایی که برای شما آماده کردیم و بعد میخوایم در اختیار شما قرار بدیم، میخوایم خیال شما رو از درس هندسه راحت کنیم و به ش

فیلم جلسه 1 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت اول) آشنایی با ماتریس ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون اختصاص داره به فصل 1 هندسه 3، مبحث ماتریس ها. چیزی که امروز براتون آماده کردیم، آشنایی با خود مفهوم ماتریس و همچنین

فیلم جلسه 2 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت دوم) ضرب ماتریس ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز جلسه دومیه که مبحث ماتریس رو برای شما ارائه میدیدم، اختصاص داره به ضرب ماتریس و نکاتی که داخل ضرب ماتریس ها شما با اون روبر

فیلم جلسه 3 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت سوم) نکات ضرب ماتریس ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون اختصاص داره به نکات ترکیبی ضرب ماتریس ها. چیزایی که توی ضرب ماتریس ها و توی تست ها از دید شما پنهان میمونه. باید اون

فیلم جلسه 4 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت چهارم)، حل تمرینات صفحۀ 20 کتاب درسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز حل تمرین ماتریس داریم، حل تمرینات کتاب درسی، صفحه 20 که این چندتا موضوعی که توی چند جلسه پیش یاد گرفتیم یه مرور کوتاهی باهم

فیلم جلسه 5 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت پنجم)، دترمینان ماتریس

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز بحث ماتریس رو براتون دنبال میکنیم با موضوع دترمینان ماتریس. دترمینان های ماتریس های 2*2، همچنین دترمینان های ماتریس های 3*3

فیلم جلسه 6 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت ششم)، وارون ماتریس و حل دستگاه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز بحث ماتریسمون اختصاص داره به ماتریس وارون. بیشترم راجع به ماتریس 2*2 بحث خواهیم کرد، همونجور که تو کتاب بیشتر راجب ماتریس و

فیلم جلسه 7 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت هفتم)، حل تمرینات صفحۀ 30 کتاب درسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز بحثمون اختصاص داره به ماتریس، حل تمرینات داخل کتاب، اونم صفحه30. بعد توی این حل تمرینات ما یه سری نکات جدید هم میتونیم از د

فیلم جلسه 8 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت هشتم)، حل تست ماتریس و دترمینان (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز براتون حل تست ماتریس، دترمینان رو تدارک دیدیم. اول کار هم براتون 3 تا تست مرتبط با سال کنکور 98 رو حل میکنیم. بعد میریم سرا

فیلم جلسه 9 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت نهم)، حل تست ماتریس و دترمینان (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون در ادامۀ مباحث تست زنی ویژۀ هندسه 3 اونم موضوع ماتریس هستش که ادامۀ جلسۀ پیش مارو دربر می گیره، آخرین نکات ماتریس رو

فیلم جلسه 10 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت اول)، مکان هندسی و برش مخروط

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مقاطع مخروطی بحث امروز مارو تشکیل میده، ما سعی می کنیم توی یک انیمیشن هم به شما نشون بدیم که چه جوری مقاطع مخروطی ایجاد میشن، نحو

فیلم جلسه 11 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت دوم)، حل تمرینات کتاب درسی صفحۀ 39

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون اختصاص داره به حل تمرینات کتاب، صفحۀ 39، جایی که صحبت اصلی طراح های سؤال و طراح های سؤال کتاب های درسی اختصاص داره ب

فیلم جلسه 12 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت سوم)، دایره (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون از مقاطع اختصاص داره به دایره و آشناییه اولیه با معادلۀ دایره اعم از اینکه سبک معادله نویسی توی معادله چی هستش، فرمت

فیلم جلسه 13 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت چهارم)، دایره (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
باز هم بحث دایره رو داریم توی مقاطع مخروطی این بار میرسیم به اوضاع نقطه و دایره، اوضاع خط و دایره و همچنین اوضاع دایره و دایره که

فیلم جلسه 14 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت پنجم)، دایره (قسمت سوم)، تحلیل سؤالات صفحۀ 46 کتاب

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میرسیم به حل تمرینات صفحۀ 46 کتاب درسی، تمرینات بسیار بسیار مهمی هستند، همۀ تمریناتش من میتونم بگم مهمه و همشون توی کنکورها

فیلم جلسه 15 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت ششم)، حل تست مکان هندسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میخوایم از مقاطع مخروطی اونم اول فصل مبحث مکان هندسی رو برای شما تست حل کنیم و تیپ های مختلف این موضوع تو تست های متنوع باه

فیلم جلسه 16 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت هفتم)، حل تست دایره (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میخوایم براتون حل تست مبحث دایره رو تو مقاطع مخروطی انجام بدیم، تست هامون نسبتاً سطحشون بالا هستش، پس شما باید حتماً به ورز

فیلم جلسه 17 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت هشتم)، حل تست دایره (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز جلسۀ دومی هست که حل تست های دایره رو میخوایم با همدیگه کار کنیم، مباحث نسبتاً جدیدتری هم داخل تست ها شما امروز یاد خواهید گ

فیلم جلسه 18 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت نهم)، حل تست دایره (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز بحث حل تست دایره مون دیگه آخرین قسمتش هست و آخرین تست های مرتبط با دایره رو ما برای شما حل می کنیم تو مبحث مقاطع مخروطی، تس

فیلم جلسه 19 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت دهم)، بیضی: مفاهیم و پارامترها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز تو ادامۀ مبحث مقاطع مخروطی که دایره و تست هاشو باهمدیگه مرور کردیم و تموم کردیم میرسیم به موضوع بیضی، حواستون باشه تو جلسه

فیلم جلسه 20 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت یازدهم)، بیضی: حل تمرین های صفحۀ 57 کتاب درسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز در ادامۀ حل تست های مقاطع مخروطیمون که موضوع بیضی رو جلسۀ پیش پی گیری کردیم، امروز هم حل تست های صفحه 57 کتاب که مرتبط با د

فیلم جلسه 21 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت دوازدهم)، سهمی: مفاهیم و پارامتر (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میخوایم مبحث مقاطع مخروطی رو با موضوع سهمی، ادامه بدیم. فرای اون چیزی که شما با سهمی سال دهم آشنا شدین و سال یازدهم موضوع ر

فیلم جلسه 22 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت سیزدهم)، سهمی: مفاهیم و پارامتر (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسۀ دومیه که میخوایم موضوع سهمی رو با شما در میون بگذاریم، خاصیت بازتابندگی سهمی رو باهمدیگه مطالعه می کنیم، یکی چندتا تمرین کتا

فیلم جلسه 23 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت چهاردهم)، سهمی: حل تمرینات صفحات 58 و 59

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز بخش دیگه ای از حل تمرینات کتاب درسی مرتبط با سهمی و موضوعات سهمی رو برای شما در نظر گرفتیم، آخرین سری از تمرینات رو هم حل م

فیلم جلسه 24 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت پانزدهم)، حل تست بیضی: تست های 1 تا 13

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز بخشی از هندسه رو براتون در نظر گرفتیم به اسم بیضی که قبلاً کار آموزشیش تموم شده، امروز هم میخوایم حل تست های ویژۀ موضوع بیض

فیلم جلسه 25 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت شانزدهم)، حل تست بیضی: تست های 14 تا 23

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بخش دیگه ای از تست های مرتبط با بیضی رو ما میخوایم باهمدیگه پی بگیریم، سطح سؤال ها امروز بالاتر هستش، تست های سخت تری رو برای شما

فیلم جلسه 26 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت هفدهم)، حل تست بیضی: تست های 24 تا 40

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز آخرین بخش حل تست های بیضی رو باهمدیگه پی میگیریم، دیگه آخرین نکات و آخرین یادداشت هاتونو توی این زمینه بردارید که انشاالله

فیلم جلسه 27 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت هجدهم)، حل تست سهمی: تست های 1 تا 12

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بعد از اینکه شما مباحث آموزش سهمی رو دیدین و با تمارین کتاب هم آشنا شدین و نکات داخل کتاب رو هم مرور کردیم و یادداشتش رو برداشتین

فیلم جلسه 28 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت نوزدهم)، حل تست سهمی: تست های 13 تا 21

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز قسمت دوم حل تست های سهمی رو با همدیگه پی می گیریم و یکی دو تا نکتۀ کنکوری جدید هم حتماً امروز توی کارهامون می بینیم، سهمی ه

فیلم جلسه 29 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت بیستم)، حل تست سهمی: تست های 22 تا 31

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت سومی هست که ما حل تست های سهمی رو برای شما در نظر گرفتیم، امروز تست هامون یه خرده سطحشون بالاتر و اندکی هم محاسباتی تر خواهد

فیلم جلسه 30 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت بیست و یکم)، حل تست سهمی: تست های 32 تا 40

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز قسمت آخر حل تست های سهمی رو برای شما در نظر گرفتیم، اختصاص داره عموماً به موضوع بازتاب توی سهمی و موضوعات سهموی که باهمدیگه

فیلم جلسه 31 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت اول)، معرفی فضای R3 (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میخوایم اولین قسمت از فصل سه، بردارهارو با هم شروع کنیم، اوایل کار باید معرفی فضای R2 و ناحیه مشخص کردن هارو توی ذهنتون یه

فیلم جلسه 32 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت دوم)، معرفی فضای R3 (قسمت دوم)، محورها و صفحات اصلی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میخوایم قسمت دوم آشنایی با فضای R3 رو با همدیگه دنبال کنیم، اختصاص داره به معرفی محورها، معرفی صفحات اصلی، تصویر قرینه کردن

فیلم جلسه 33 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت سوم)، معرفی فضای R3 (قسمت سوم)، معادلات خط و صفحه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامۀ معرفی فضای R3 رو با همدیگه دنبال می کنیم، حالا میخوایم بپردازیم به معادلات خط و معادلات صفحه تو این فضای R3، البته ما خط ها

فیلم جلسه 34 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت چهارم)، خواص بردار (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز قسمت دیگه ای از مبحث هندسۀ3، قسمت بردارها رو میخوایم برای شما پی بگیریم، موضوعمون آشنایی با فضای برداری هستش، فضای R2 بردار

فیلم جلسه 35 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت پنجم)، خواص بردار (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو ادامۀ مباحث آشنایی با فضای R3 مباحثی رو امروز میخوایم برای شما مطرح کنیم که توش بازتاب نقطه، اندازه پاره خط و یه سری چنین مباح

فیلم جلسه 36 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت ششم)، ضرب داخلی دو بردار (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میخوایم جلسه اول مباحث ضرب داخلی دوتا بردار رو با شما درمیون بزاریم و خواص اولیه و نحوۀ محاسبۀ ضرب داخلی رو باهمدیگه توی مث

فیلم جلسه 37 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت هفتم)، ضرب داخلی دو بردار (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میخوایم قسمت دیگه ای از خواص بردارها و خواص ضرب داخلی رو باهمدیگه پی بگیریم، اصلی ترین ماجرایی که امروز دنبال می کنیم، خواص

فیلم جلسه 38 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت هشتم)، ضرب خارجی دو بردار (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
میخوایم امروز بپردازیم به معرفی ضرب خارجی دوتا بردار، قواعد و قوانین اولیه رو باهمدیگه مرور می کنیم، خواص اولیه و مفاهیم اولیه تو

فیلم جلسه 39 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت نهم)، ضرب خارجی دو بردار (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میخوایم در ابتدای کار، چندتا مثال از قواعد و قوانینی که جلسه پیش یاد گرفتید، باهمدیگه مرور کنیم که اختصاص بیشتر داره به موا

فیلم جلسه 40 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت دهم)، ضرب مختلط سه بردار

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
یه قسمت دیگه از مبحث بردارهارو میخوایم باهمدیگه پی بگیریم که میشه گفت ترکیب مباحث ضرب داخلی و خارجیه، یه مفهومی است به اسم ضرب مخ

فیلم جلسه 41 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت یازدهم)، حل تمرینات صفحۀ 84 کتاب درسی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تمرینات کتاب درسی صفحۀ 84 رو میخوایم باهمدیگه پی بگیریم، منتهی تو این سه چهارتا تمرین که میخوایم باهم حل کنیم، چندتا نکتۀ حاشی

فیلم جلسه 42 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت دوازدهم)، حل تمرینات صفحۀ 84 کتاب درسی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دوم حل تمرینات کتاب درسی رو میخوایم باهمدیگه پی بگیریم که موضوعات اختصاص خیلی زیادی به ضرب خارجی داره، تو همون صفحه 84 و یه

فیلم جلسه 43 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت سیزدهم)، حل تست بردار مقدماتی: تست های 1 تا 12

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
اولین جلسه ای است که حل تست های بردار رو پی میگیریم، اندازه بردار، زاویه ها رو هم ممکنه این وسط ها، بهش بپردازیم، همچنین بحث ها و

فیلم جلسه 44 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت چهاردهم)، حل تست بردار مقدماتی: تست های 13 تا 24

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دوم حل تست های بردار رو باهمدیگه پی میگیریم، مفاهیمی مثل تصاویر بردار روی صفحات و محورها و فاصله نقاط از محورها و صفحه ها، ت

فیلم جلسه 45 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت پانزدهم)، حل تست بردار مقدماتی: تست های 25 تا 31

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دیگه ای از حل تست های بردار رو باهم پی میگیریم، ساختن بردار و اجرای انتها منهای ابتدا، حل مسائل بردار حرف اول رو توی تست های

فیلم جلسه 46 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت شانزدهم)، حل تست بردار مقدماتی: تست های 32 تا 40

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آخرین نکاتی که توی بردار مقدماتی و معرفی بردار میشه بررسی کرد رو تو قالب تست های امروز باهمدیگه میبینیم، انشاالله آخرین نکات رو ه

فیلم جلسه 47 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت هفدهم)، حل تست ضرب بردارها: تست های 1 تا 7

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسۀ اولیه که حل تست های مرتبط با ضرب بردارها رو میخوایم باهمدیگه پی بگیریم و خیلی از سؤالات امروزمون هم اختصاص داره به ضرب داخلی

فیلم جلسه 48 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت هجدهم)، حل تست ضرب بردارها: تست های 8 تا 18

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
یه جلسه دیگه از حل تست های ضرب بردارها رو با همدیگه میخوایم پی بگیریم، موضوع همچنان حول و هوش ضرب داخلی بردارها داره میچرخه، امرو

فیلم جلسه 49 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت نوزدهم)، حل تست ضرب بردارها: تست های 19 تا 30

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دیگه ای از حل تست های ضرب بردارها، بازم اختصاص داره به ضرب داخلی، اینبار یه خورده فضای کاری رو میخوایم اصطلاحاً دکارتی تر کن

فیلم جلسه 50 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت بیستم)، حل تست ضرب بردارها: تست های 31 تا 39

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دیگه ای از حل تست های بردار رو میخوایم بریم، اختصاص داره به ضرب بردارها. بعدش وارد بحث ضرب خارجی میشیم و نکاتی که شاید شما ب

فیلم جلسه 51 - فصل سوم هندسه(3): بردارها (قسمت بیست و یکم)، حل تست ضرب بردارها: تست های 40 تا 50

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دیگه ای از حل تست های ضرب بردارهاست، اختصاص داره به ضرب خارجی دوتا بردار، نکاتش و همچنین ضرب مختلط و نکاتی که راجع بهش باهمد

فیلم جلسه 52 - هندسه پایه: قضیه تالس و تشابه (قسمت اول)، حل تست تالس و تشابه: تست های 1 تا 7

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
اولین جلسه ای هست که ما میخوایم موضوعات هندسه پایه رو با شما در میون بزاریم، از موضوع تالس و همچنین تشابه مثلثاتی، میخوایم پی بگی

فیلم جلسه 53 - هندسه پایه: قضیه تالس و تشابه (قسمت دوم)، حل تست تالس و تشابه: تست های 8 تا 16

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دیگه ای از حل تست های مرتبط با تشابه و تالس رو میخوایم باهمدیگه پی بگیریم، نکات خیلی ضرب الاجلی و مفید رو یاد بگیرید تو این

فیلم جلسه 54 - هندسه پایه: قضیه تالس و تشابه (قسمت سوم)، حل تست تالس و تشابه: تست های 17 تا 29

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دیگه ای از سؤالات مرتبط با تالس و تشابه مثلثات و نکاتی که توی چهار ضلعی های مختلف در این زمینه دیده میشه رو میخوایم باهمدیگه

فیلم جلسه 55 - هندسه پایه: قضیه تالس و تشابه (قسمت چهارم)، حل تست تالس و تشابه: تست های 30 تا 40

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دیگه ای از حل تست های مرتبط با تشابه ها و تالس و قواعد تالس رو میخوایم باهمدیگه پی بگیریم، بطور خاص راجع به چهارضلعی ذوذنقه

فیلم جلسه 56 - هندسه پایه: چند ضلعی ها (قسمت اول)، حل تست چند ضلعی: تست های 1 تا 7

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت تست های هندسه پایه را با هم پی می گیریم که راجب شش ضلعی منتظم و متوازی اضلاع است که بخش مهمی در تست ها است. صفر تا صد

فیلم جلسه 57 - هندسه پایه: چند ضلعی ها (قسمت دوم)، حل تست چند ضلعی: تست های 8 تا 12

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دیگه ای از حل تست های چندضلعی هارو میخوایم با همدیگه مرور کنیم، این بار به مباحثی می پردازیم که مبحث مثلث و خواص اون و روابط

فیلم جلسه 58 - هندسه پایه: چند ضلعی ها (قسمت سوم)، حل تست چند ضلعی: تست های 13 تا 24

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو ادامه مباحث تست زنی چند ضلعی ها مباحثمونو تو همون زمینه ادامه میدیم  یکی دوتا مبحث مساحتی حل میکنیم به طبع خودتون میدنید مباحث

فیلم جلسه 59 - هندسه پایه: چند ضلعی ها (قسمت چهارم)، حل تست چند ضلعی: تست های 25 تا 32

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این فیلم ادامه ی مباحث چند ضلعی ها را با هم پی میگیریم، نکات دیگه ای از چهار  ضلعی و مساحت هاشون و تیپ های مختلف سوال هارو باه

فیلم جلسه 60 - هندسه پایه: چند ضلعی ها (قسمت پنجم)، حل تست چند ضلعی: تست های 33 تا 40

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آخرین قسمت مباحث و تست های چند ضلعی ها را می خواهیم حل کنیم نکات خوبی هم قراره یاد بگیرید به خصوص قسمت تقاطع نیم ساز های چهار ضلع

فیلم جلسه 61 - هندسه پایه: استدلال و ترسیم (قسمت اول)، حل تست استدلال و ترسیم: تست های 1 تا 5

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز هندسه را در موضوع استدلال و ترسیم بررسی کنیم، قواعد و اصول اولیه ترسیم ها را می خواهیم پی بگیریم، و چند تا یاداوری از مثلث

فیلم جلسه 62 - هندسه پایه: استدلال و ترسیم (قسمت دوم)، حل تست استدلال و ترسیم: تست های 6 تا 12

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه موضوع هندسه تو زمینه استدلال و ترسیم و این موضوع را با نامساوی های مثلثی ترکیب می کنیم که ادامه جلسه ی قبل ما است وبه کار ب

فیلم جلسه 63 - هندسه پایه: استدلال و ترسیم (قسمت سوم)، حل تست استدلال و ترسیم: تست های 13 تا 22

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه تستهای استدلال و ترسیم هندسی ما امروز اختصاص داره به معرفی دایره محاتی و محاتی خارجی البته نه از نظر روابط طولی که بعدا ها

فیلم جلسه 64 - هندسه پایه: استدلال و ترسیم (قسمت چهارم)، حل تست استدلال و ترسیم: تست های 23 تا 39

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بخش دیگه از هندسه پاییه رو میخواهیم کلن تو استدلال و ترسیم باهم پی بگیریم موضوع اصلی ما اون نمونه سوالالت و تیپ تستهای هست که شما

فیلم جلسه 65 - هندسه پایه: روابط طولی و زاویه در دایره (قسمت اول)، مرور مباحث اولیه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز ادامه مباحث هندسه پایمونه اختصاص دادیم به دایره دایره که تو سال یازدهم که ما موضوعاتشو باهم مطالعه میکنیم و روابط باهم نگاه

فیلم جلسه 66 - هندسه پایه: روابط طولی و زاویه در دایره (قسمت دوم)، حل تست دایره پایه: تست های 1 تا 7

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه مبحث هندسه پاییه رو میخواهیم شروع کنیم حل تست های دایره یخورده که تستهای اشنا از مبحث جلسه قبل سریع سیر میریم سراغ کمان درخ

فیلم جلسه 67 - هندسه پایه: روابط طولی و زاویه در دایره (قسمت سوم)، حل تست دایره پایه: تست های 8 تا 15

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
موضوعات امروزمون عموما تست دایره است که شما نکاتشو قبلا بلد هستین و تو اون مرور و جمع بندی جلسه اول انجام دادیم نوکات این جلسه ام

فیلم جلسه 68 - هندسه پایه: روابط طولی و زاویه در دایره (قسمت چهارم)، حل تست دایره پایه: تست های 16 تا 24

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه مباحث دایره رو میخوایم باهم پی بگیریم موضوعات رو قبلا باهم یاداوری هاشو انجام دادیم دوتا نکته جدیدو امروز باهم یاد میگیریم

فیلم جلسه 69 - هندسه پایه: دایره محیطی و محاطی (قسمت اول)، حل تست دایره پایه: تست های 25 تا 26

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز ادامه تستهای مرتبط با دایره که میخوایم باهم پی بگیریم اختصاص به دایره محیطی و محاطی توی مثلث و چهار ضلعیها  باهم اشاره میکن

فیلم جلسه 70 - هندسه پایه: دایره محیطی و محاطی (قسمت دوم)، حل تست دایره پایه: تست های 27 تا 31

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه تستهای دایره رو باهم دیگه مرور میکنیم امروز ی خورده دیگه راجب دایره محیطی محاطی صحبت خواهیم کرد یکی دوتا تست هم از روی مباح

فیلم جلسه 71 - هندسه پایه: مماس مشترک دو دایره، حل تست دایره پایه: تست های 32 تا 35

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مبحث دایره امروز ما اختصاص داره به مماس مشترکهای خارجی و داخلی دوتا دایره تو وضیعیت مختلف باهم اول مباحث و موضوعات مقدماتی شو ی م

فیلم جلسه 72 - هندسه پایه: روابط طولی و زاویه در دایره (قسمت پنجم)، حل تست دایره پایه: تست های 36 تا 46

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت آخر تست های دایره رو این جلسه حل میکنیم که تست های سطح بالا و فراتر از کنکور هستن پس همراه ما باشید صفر تا صد هندسه کنکور (ن

فیلم جلسه 73 - هندسه پایه: تبدیلات هندسی (قسمت اول)، حل تست تجانس و دوران: تست های 1 تا 6

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میخوایم تبدیلات هندسی رو باهم شروع کنیم مبحث تجانس رو باهم بررسی خواهیم کرد و به مبحث دوران هم خواهیم رسید پس با ما همراه ب

فیلم جلسه 74 - هندسه پایه: تبدیلات هندسی (قسمت دوم)، حل تست بازتاب محوری و انتقال: تست های 7 تا 13

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز جلسه دوم مبحث تبدیلات همندسی رو باهم مرور خواهیم کرد و مروری بر بازتاب و انتقال خواهیم داشت و تست های مربوط به اون رو حل خو

فیلم جلسه 75 - هندسه پایه: تبدیلات هندسی (قسمت سوم)، حل تست تبدیلات هندسی: تست های 14 تا 27

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه رسیدیم به تست های ترکیبی مبحث تبدیلات هندسی که تیپ تست های متفاوتی رو براتون آوردیم باما همراه باشید صفر تا صد هندسه کنک

فیلم جلسه 76 - هندسه پایه: تبدیلات هندسی (قسمت چهارم)، حل تست تبدیلات هندسی: تست های 28 تا 39

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه حل تست های ویژه ای رو برای مرور قسمت تجانس و دوران داریم و مباحث هم محیطی و افزایش مساحت ها رو هم در کنارش خواهیم داشت 

فیلم جلسه 77 - هندسه پایه: تبدیلات هندسی (قسمت پنجم)، حل تست کوتاه ترین مسیر: تست های 40 تا 50

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه مختص به کد دادن به شما برای فهمیدن اینکه در چه مسیله ای از چه تبدیلی استفاده کنید و موضوع کوتاهترین مسیر در مسایل تبدیلا

فیلم جلسه 78 - هندسه پایه: روابط طولی (قسمت اول)، یاد آوری میانه و نمیساز، حل تست 1 و 2

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
اولین جلسه روابط طولی مثلث رو شروع خواهیم کرد امروز میانه و نیمساز داخلی و خارجی رو بیان میکنیم و چند تست ابتدایی حل خواهیم کرد 

فیلم جلسه 79 - هندسه پایه: روابط طولی (قسمت دوم)، یاد آوری قانون سینوس ها و کسینوس ها، حل تست 3 تا 9

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه روابط سینوس ها و کسینوس ها در مثلث میپردازیم و دایره محیطی و دخالت آن در روابط مثلث ها رو بررسی خواهیم کرد و تست هاش

فیلم جلسه 80 - هندسه پایه: روابط طولی (قسمت سوم)، حل تست روابط طولی: 10 تا 19

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
روابط مثلث رو بسط میدیم و قانون سینوس هارو برای حل تست ها به کار خواهیم برد و مساحت ها رو نیز بررسی میکنیم  با ما همراه باشید صفر

فیلم جلسه 81 - هندسه پایه: روابط طولی (قسمت چهارم)، حل تست روابط طولی: 20 تا 27

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز تست های سطح بالای روابط طولی مثلث ها رو حل خواهیم کرد  و سوالات ترکیبی با تشابه مثلث ها رو بررسی میکنیم  با ما همراه باشیبد

فیلم جلسه 82 - هندسه پایه: روابط طولی (قسمت پنجم)، حل تست روابط طولی: 28 تا 34

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
باز همم روابط طولی مثلث رو پیش میبریم این بار با نکته های جدید و تست های سطح بالاتر  پس با ما همراه باشید صفر تا صد هندسه کنکور (

فیلم جلسه 83 - هندسه پایه: روابط طولی (قسمت ششم)، حل تست روابط طولی: 35 تا 46

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آخرین مرحله روابط طولی مثلث رو باهم طی میکنیم و ی جمع بندی کلی از این مبحث رو با چند تست خواهیم داشت  پس با ما همراه باشید صفر تا