فیلم ها صفر تا صد هندسه کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 11 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت دوم)، حل تمرینات کتاب درسی صفحۀ 39

بحث امروزمون اختصاص داره به حل تمرینات کتاب، صفحۀ 39، جایی که صحبت اصلی طراح های سؤال و طراح های سؤال کتاب های درسی اختصاص داره به موضوع مکان هندسی و همچنین برش های مقاطع مخروطی و یه رویه جدید هم بعنوان رویه برای شما معرفی می کنم در خلال این تمرین ها، بعد راجع به اون سؤال طرح می کنم، بریم ببینیم امروز توی این صفحۀ 39 به چه جور مکان هندسی هایی و چه جور مسأله هایی از مکان هندسی آشنا میشیم.