فیلم ها صفر تا صد هندسه کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

Loading
معرفی صفر تا صد درس هندسه کنکور

فیلم جلسه 0 - معرفی صفر تا صد درس هندسه کنکو ...

در ادامه کارهایی که برای شما آماده کردیم و بعد میخوایم در اختیار شما قرار بدیم، میخوایم خیال شما رو ...
فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت اول) آشنایی با ماتریس ها

فیلم جلسه 1 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت ...

بحث امروزمون اختصاص داره به فصل 1 هندسه 3، مبحث ماتریس ها. چیزی که امروز براتون آماده کردیم، آشنایی ...
فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت دوم) ضرب ماتریس ها

فیلم جلسه 2 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت ...

امروز جلسه دومیه که مبحث ماتریس رو برای شما ارائه میدیدم، اختصاص داره به ضرب ماتریس و نکاتی که داخل ...
فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت سوم) نکات ضرب ماتریس ها

فیلم جلسه 3 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت ...

بحث امروزمون اختصاص داره به نکات ترکیبی ضرب ماتریس ها. چیزایی که توی ضرب ماتریس ها و توی تست ها از د ...
فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت چهارم)، حل تمرینات صفحۀ 20 کتاب درسی

فیلم جلسه 4 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت ...

امروز حل تمرین ماتریس داریم، حل تمرینات کتاب درسی، صفحه 20 که این چندتا موضوعی که توی چند جلسه پیش ی ...
فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت پنجم)، دترمینان ماتریس

فیلم جلسه 5 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت ...

امروز بحث ماتریس رو براتون دنبال میکنیم با موضوع دترمینان ماتریس. دترمینان های ماتریس های 2*2، همچنی ...
فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت ششم)، وارون ماتریس و حل دستگاه

فیلم جلسه 6 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت ...

امروز بحث ماتریسمون اختصاص داره به ماتریس وارون. بیشترم راجع به ماتریس 2*2 بحث خواهیم کرد، همونجور ک ...
فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت هفتم)، حل تمرینات صفحۀ 30 کتاب درسی

فیلم جلسه 7 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت ...

امروز بحثمون اختصاص داره به ماتریس، حل تمرینات داخل کتاب، اونم صفحه30. بعد توی این حل تمرینات ما یه ...
فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت هشتم)، حل تست ماتریس و دترمینان (قسمت اول)

فیلم جلسه 8 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت ...

امروز براتون حل تست ماتریس، دترمینان رو تدارک دیدیم. اول کار هم براتون 3 تا تست مرتبط با سال کنکور 9 ...
فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت نهم)، حل تست ماتریس و دترمینان (قسمت دوم)

فیلم جلسه 9 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت ...

بحث امروزمون در ادامۀ مباحث تست زنی ویژۀ هندسه 3 اونم موضوع ماتریس هستش که ادامۀ جلسۀ پیش مارو دربر ...
فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت اول)، مکان هندسی و برش مخروط

فیلم جلسه 10 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروط ...

مقاطع مخروطی بحث امروز مارو تشکیل میده، ما سعی می کنیم توی یک انیمیشن هم به شما نشون بدیم که چه جوری ...
فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت دوم)، حل تمرینات کتاب درسی صفحۀ 39

فیلم جلسه 11 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروط ...

بحث امروزمون اختصاص داره به حل تمرینات کتاب، صفحۀ 39، جایی که صحبت اصلی طراح های سؤال و طراح های سؤا ...
فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت سوم)، دایره (قسمت اول)

فیلم جلسه 12 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروط ...

بحث امروزمون از مقاطع اختصاص داره به دایره و آشناییه اولیه با معادلۀ دایره اعم از اینکه سبک معادله ن ...
فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت چهارم)، دایره (قسمت دوم)

فیلم جلسه 13 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروط ...

باز هم بحث دایره رو داریم توی مقاطع مخروطی این بار میرسیم به اوضاع نقطه و دایره، اوضاع خط و دایره و ...
فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت پنجم)، دایره (قسمت سوم)، تحلیل سؤالات صفحۀ 46 کتاب

فیلم جلسه 14 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروط ...

امروز میرسیم به حل تمرینات صفحۀ 46 کتاب درسی، تمرینات بسیار بسیار مهمی هستند، همۀ تمریناتش من میتونم ...
فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت ششم)، حل تست مکان هندسی

فیلم جلسه 15 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروط ...

امروز میخوایم از مقاطع مخروطی اونم اول فصل مبحث مکان هندسی رو برای شما تست حل کنیم و تیپ های مختلف ا ...
فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت هفتم)، حل تست دایره (قسمت اول)

فیلم جلسه 16 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروط ...

امروز میخوایم براتون حل تست مبحث دایره رو تو مقاطع مخروطی انجام بدیم، تست هامون نسبتاً سطحشون بالا ه ...
فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت هشتم)، حل تست دایره (قسمت دوم)

فیلم جلسه 17 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروط ...

امروز جلسۀ دومی هست که حل تست های دایره رو میخوایم با همدیگه کار کنیم، مباحث نسبتاً جدیدتری هم داخل ...
فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت نهم)، حل تست دایره (قسمت سوم)

فیلم جلسه 18 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروط ...

امروز بحث حل تست دایره مون دیگه آخرین قسمتش هست و آخرین تست های مرتبط با دایره رو ما برای شما حل می ...
فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت دهم)، بیضی: مفاهیم و پارامترها

فیلم جلسه 19 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروط ...

امروز تو ادامۀ مبحث مقاطع مخروطی که دایره و تست هاشو باهمدیگه مرور کردیم و تموم کردیم میرسیم به موضو ...
فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت یازدهم)، بیضی: حل تمرین های صفحۀ 57 کتاب درسی

فیلم جلسه 20 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروط ...

امروز در ادامۀ حل تست های مقاطع مخروطیمون که موضوع بیضی رو جلسۀ پیش پی گیری کردیم، امروز هم حل تست ه ...
فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت دوازدهم)، سهمی: مفاهیم و پارامتر (قسمت اول)

فیلم جلسه 21 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروط ...

امروز میخوایم مبحث مقاطع مخروطی رو با موضوع سهمی، ادامه بدیم. فرای اون چیزی که شما با سهمی سال دهم آ ...
فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت سیزدهم)، سهمی: مفاهیم و پارامتر (قسمت دوم)

فیلم جلسه 22 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروط ...

جلسۀ دومیه که میخوایم موضوع سهمی رو با شما در میون بگذاریم، خاصیت بازتابندگی سهمی رو باهمدیگه مطالعه ...
فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت چهاردهم)، سهمی: حل تمرینات صفحات 58 و 59

فیلم جلسه 23 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروط ...

امروز بخش دیگه ای از حل تمرینات کتاب درسی مرتبط با سهمی و موضوعات سهمی رو برای شما در نظر گرفتیم، آخ ...

فیلم جلسه 13 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت چهارم)، دایره (قسمت دوم)

باز هم بحث دایره رو داریم توی مقاطع مخروطی این بار میرسیم به اوضاع نقطه و دایره، اوضاع خط و دایره و همچنین اوضاع دایره و دایره که همشون یه ریشه ای از هندسه های سال یازدهم داخلش هست ما باید یه کوچولو براتون یادآوری برای شما انجام بدیم و تیپ سؤالای مدل رو هم برای شما حل کنیم تا این اوضاع ها قشنگ دستتون بیاد که وضعیتشو چه جوری میشه توی تست ها هم جواب داد چند تا مثال خوب کتاب هم داریم که باید اونا هم حتماً باهم مرور کنیم.