فیلم ها صفر تا صد هندسه کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی

Loading
معرفی صفر تا صد درس هندسه کنکور

فیلم جلسه 0 - معرفی صفر تا صد درس هندسه کنکو ...

در ادامه کارهایی که برای شما آماده کردیم و بعد میخوایم در اختیار شما قرار بدیم، میخوایم خیال شما رو ...
فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت اول) آشنایی با ماتریس ها

فیلم جلسه 1 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت ...

بحث امروزمون اختصاص داره به فصل 1 هندسه 3، مبحث ماتریس ها. چیزی که امروز براتون آماده کردیم، آشنایی ...
فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت دوم) ضرب ماتریس ها

فیلم جلسه 2 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت ...

امروز جلسه دومیه که مبحث ماتریس رو برای شما ارائه میدیدم، اختصاص داره به ضرب ماتریس و نکاتی که داخل ...
فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت سوم) نکات ضرب ماتریس ها

فیلم جلسه 3 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت ...

بحث امروزمون اختصاص داره به نکات ترکیبی ضرب ماتریس ها. چیزایی که توی ضرب ماتریس ها و توی تست ها از د ...
فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت چهارم)، حل تمرینات صفحۀ 20 کتاب درسی

فیلم جلسه 4 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت ...

امروز حل تمرین ماتریس داریم، حل تمرینات کتاب درسی، صفحه 20 که این چندتا موضوعی که توی چند جلسه پیش ی ...
فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت پنجم)، دترمینان ماتریس

فیلم جلسه 5 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت ...

امروز بحث ماتریس رو براتون دنبال میکنیم با موضوع دترمینان ماتریس. دترمینان های ماتریس های 2*2، همچنی ...
فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت ششم)، وارون ماتریس و حل دستگاه

فیلم جلسه 6 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت ...

امروز بحث ماتریسمون اختصاص داره به ماتریس وارون. بیشترم راجع به ماتریس 2*2 بحث خواهیم کرد، همونجور ک ...
فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت هفتم)، حل تمرینات صفحۀ 30 کتاب درسی

فیلم جلسه 7 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت ...

امروز بحثمون اختصاص داره به ماتریس، حل تمرینات داخل کتاب، اونم صفحه30. بعد توی این حل تمرینات ما یه ...
فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت هشتم)، حل تست ماتریس و دترمینان (قسمت اول)

فیلم جلسه 8 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت ...

امروز براتون حل تست ماتریس، دترمینان رو تدارک دیدیم. اول کار هم براتون 3 تا تست مرتبط با سال کنکور 9 ...
فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت نهم)، حل تست ماتریس و دترمینان (قسمت دوم)

فیلم جلسه 9 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت ...

بحث امروزمون در ادامۀ مباحث تست زنی ویژۀ هندسه 3 اونم موضوع ماتریس هستش که ادامۀ جلسۀ پیش مارو دربر ...
فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت اول)، مکان هندسی و برش مخروط

فیلم جلسه 10 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروط ...

مقاطع مخروطی بحث امروز مارو تشکیل میده، ما سعی می کنیم توی یک انیمیشن هم به شما نشون بدیم که چه جوری ...
فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت دوم)، حل تمرینات کتاب درسی صفحۀ 39

فیلم جلسه 11 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروط ...

بحث امروزمون اختصاص داره به حل تمرینات کتاب، صفحۀ 39، جایی که صحبت اصلی طراح های سؤال و طراح های سؤا ...
فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت سوم)، دایره (قسمت اول)

فیلم جلسه 12 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروط ...

بحث امروزمون از مقاطع اختصاص داره به دایره و آشناییه اولیه با معادلۀ دایره اعم از اینکه سبک معادله ن ...
فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت چهارم)، دایره (قسمت دوم)

فیلم جلسه 13 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروط ...

باز هم بحث دایره رو داریم توی مقاطع مخروطی این بار میرسیم به اوضاع نقطه و دایره، اوضاع خط و دایره و ...
فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت پنجم)، دایره (قسمت سوم)، تحلیل سؤالات صفحۀ 46 کتاب

فیلم جلسه 14 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروط ...

امروز میرسیم به حل تمرینات صفحۀ 46 کتاب درسی، تمرینات بسیار بسیار مهمی هستند، همۀ تمریناتش من میتونم ...
فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت ششم)، حل تست مکان هندسی

فیلم جلسه 15 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروط ...

امروز میخوایم از مقاطع مخروطی اونم اول فصل مبحث مکان هندسی رو برای شما تست حل کنیم و تیپ های مختلف ا ...
فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت هفتم)، حل تست دایره (قسمت اول)

فیلم جلسه 16 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروط ...

امروز میخوایم براتون حل تست مبحث دایره رو تو مقاطع مخروطی انجام بدیم، تست هامون نسبتاً سطحشون بالا ه ...
فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت هشتم)، حل تست دایره (قسمت دوم)

فیلم جلسه 17 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروط ...

امروز جلسۀ دومی هست که حل تست های دایره رو میخوایم با همدیگه کار کنیم، مباحث نسبتاً جدیدتری هم داخل ...
فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت نهم)، حل تست دایره (قسمت سوم)

فیلم جلسه 18 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروط ...

امروز بحث حل تست دایره مون دیگه آخرین قسمتش هست و آخرین تست های مرتبط با دایره رو ما برای شما حل می ...
فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت دهم)، بیضی: مفاهیم و پارامترها

فیلم جلسه 19 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروط ...

امروز تو ادامۀ مبحث مقاطع مخروطی که دایره و تست هاشو باهمدیگه مرور کردیم و تموم کردیم میرسیم به موضو ...
فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت یازدهم)، بیضی: حل تمرین های صفحۀ 57 کتاب درسی

فیلم جلسه 20 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروط ...

امروز در ادامۀ حل تست های مقاطع مخروطیمون که موضوع بیضی رو جلسۀ پیش پی گیری کردیم، امروز هم حل تست ه ...
فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت دوازدهم)، سهمی: مفاهیم و پارامتر (قسمت اول)

فیلم جلسه 21 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروط ...

امروز میخوایم مبحث مقاطع مخروطی رو با موضوع سهمی، ادامه بدیم. فرای اون چیزی که شما با سهمی سال دهم آ ...
فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت سیزدهم)، سهمی: مفاهیم و پارامتر (قسمت دوم)

فیلم جلسه 22 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروط ...

جلسۀ دومیه که میخوایم موضوع سهمی رو با شما در میون بگذاریم، خاصیت بازتابندگی سهمی رو باهمدیگه مطالعه ...
فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروطی (قسمت چهاردهم)، سهمی: حل تمرینات صفحات 58 و 59

فیلم جلسه 23 - فصل دوم هندسه(3): مقاطع مخروط ...

امروز بخش دیگه ای از حل تمرینات کتاب درسی مرتبط با سهمی و موضوعات سهمی رو برای شما در نظر گرفتیم، آخ ...

فیلم جلسه 3 - فصل اول هندسه(3): ماتریس (قسمت سوم) نکات ضرب ماتریس ها

بحث امروزمون اختصاص داره به نکات ترکیبی ضرب ماتریس ها. چیزایی که توی ضرب ماتریس ها و توی تست ها از دید شما پنهان میمونه. باید اونارو یاد بگیریم و از پسشون هم بتونیم توی تست ها بربیایم. چیزای جالبی هم باهاشون برخورد خواهیم کرد. تست های جالبی هم امروز براتون بعنوان مکمل این بحث حل خواهیم کرد.