صفر تا صد هندسه تحلیلی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد صادق ثابتی

فیلم ها : 45 | جزوه ها: 3

فیلم جلسه 1 - فصل اول: بردار ها (قسمت اول)، فضای سه بعدی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 فصل یک که شروع میکنیم خصوص به فضایه سه بعدی نقطه ها و خط و صفحه هست که تو این کلیپ اول معرفی فضای سه بعدی انام میدیم فاصله پاره

فیلم جلسه 2 - فصل اول: بردار ها (قسمت دوم)، مفهوم بردار و ویژگی آن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون معطوفه به معرفی بردار و پیکان و خواص ابتدایی بردار خوب مباحثو تو ذهنتون بسپارین صفر تا صد هندسه تحلیلی کنکور (نظام آ

فیلم جلسه 3 - فصل اول: بردار (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بردار جهتی

فیلم جلسه 4 - فصل اول: بردار (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ضرب داخلی

فیلم جلسه 5 - فصل اول: بردار ها (قسمت پنجم)، زوایای هادی و حل تست

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون تو هندسه تحلیلی اختصاص داره به کسینوس ها هادی و زوایای هادی که تو سوالا

فیلم جلسه 6 - فصل اول: بردار (قسمت ششم)، تصویر قرینه بردار برهم، کوشی شوارتز

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون اختصاص داره به مباحث تصویر و قرینه بردار رو بردار دیگری و همچنین نا مسا

فیلم جلسه 7 - فصل اول: بردار (قسمت هفتم)، ضرب خارجی دو بردار(قسمت 1)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروز مرتبط هست با مفهوم ضرب خارجی 2 بردار،و کاربردهای اولیه و خواص اولیه ضرب خارجی دو تا بردار  صفر تا صد هندسه تحلیلی کنک

فیلم جلسه 8 - فصل اول: بردارها (قسمت هشتم)، مفهوم ضرب خارجی دو بردار (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون در ادامه جلسه پیش مفهوم ضربه خارجی هستش جلسه پیش یه سری نکات رو از ضرب خ

فیلم جلسه 9 - فصل اول: بردار ها (قسمت نهم)، مساحت و حجم (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحثی که امروز پیشه رومون هست مرتبطه با مساحت یابی تو فضای سه بعدی همچنین حجم رو مرور

فیلم جلسه 10 - فصل اول: بردارها (قسمت دهم)، مساحت و حجم (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مبحث امروزمون حل تست های بردار هستش از مباحث مختلفی که تو بردارها مطرح کردیم تست های

فیلم جلسه 11 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه (قسمت اول)، معادلۀ خط در فضا

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز معادلۀ خط در فضا رو بررسی می کنیم، فرم پارامتری، متقارن و دو صفحه ای رو بهتون م

فیلم جلسه 12 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه (قسمت دوم)، بررسی معادله خط و حل تست

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در جلسۀ قبل مقداری از معادلۀ خط رو بصورت ابتدایی یاد گرفتیم، امروز مباحث تکمیلی تر ر

فیلم جلسه 13 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه (قسمت سوم)، معادلۀ صفحه در فضا (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میخوایم معادله صفحه رو مطالعه کنیم، وضعیت های مختلف مشخص کردن معادله صفحه رو هم بررسی می کنیم. یه جورایی مباحث هندسه(2) رو

فیلم جلسه 14 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه (قسمت چهارم)، معادلۀ صفحه در فضا (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میخوایم به ادامۀ مبحث معادلۀ صفحه در فضا بپردازیم، مباحثی که با هم مطرح خواهیم کرد: زاویۀ خط و صفحه، اوضاعشون رو با هم مقای

فیلم جلسه 15 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه (قسمت پنجم)، بررسی فاصله ها از خط و صفحه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت به ادامۀ مبحث خط و صفحه خواهیم پرداخت. مباحثی مرتبط با فاصلۀ نقطه از خط، فاصلۀ نقطه از صفحه رو با هم مطالعه خواهیم کر

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه( قسمت ششم) - زاویه بین خطوط و حل تمرین خط

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروز ما ادامه معادله خط هست، ما زاویه دو خط رو بررسی خواهیم کرد، همچنین شرط تعامد دو خط رو بررسی می کنیمو معادله خط رو می ن

فیلم جلسه 17 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه (قسمت هشتم)، معادلۀ صفحه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون میره به سراغ معادلۀ صفحه در فضا، انواع حالات مشخص کردن معادلۀ صفحه در ف

فیلم جلسه 18 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه( قسمت 8) - بررسی معادلات خط و صفحه (قسمت 1)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروز ما راجع به بررسی معادلات خط و صفحه هست، که رو موضوعات بررسی وضعیت خط و صفحه

فیلم جلسه 19 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه (قسمت نهم)، بررسی معدالات خط و صفحه (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون بحث بسیار مهمی تو بررسی معادلات خط و صفحه هست ما اول فاصله نقطه از خط بع

فیلم جلسه 20 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه (قسمت دهم)، بررسی دو خط متنافر

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 بحث امروزمون ادامه بررسی معادله خط و صفحه تو فضاست اختصاص داره به موضوعاتدو خط متنافر، اعم از راستای عمود مشترک اندازه عمود مشتر

فیلم جلسه 21 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه (قسمت یازدهم)،

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون جزو مباحث تکمیلی فصل خط و صفحه هستش. ابتدا قرینۀ خط و صفحه رو در مورد یک

فیلم جلسه 22 - حل تست های فصل دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون آخرین جلسه هندسه تحلیلی اختصاص میدیم به حل تست مخصوصا تست هایی که یه مق

فیلم جلسه 23 - مقاطع مخروطی (قسمت اول)، دایره (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه مفاهیم اولیه دایره رو ید میکیریم چن تا مثال اولیه و پایه رو براتون حل میک

فیلم جلسه 24 - مقاطع مخروطی (قسمت دوم)، دایره (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
صفر تا صد هندسه تحلیلی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد صادق ثابتی فیلم جلسه 24 - مقاطع مخروطی (قسمت دوم)، دایره (قسمت د

فیلم جلسه 25 - مقاطع مخروطی (قسمت سوم)، دایره (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون ادامه موضوع دایره هستش مباحث خیلی خوبی رو امروز مطرح میشه از وضعیت دو د

فیلم جلسه 26 - دایره (قسمت چهارم)، حل تست

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون تو مقاطع مخروطی اختصاص داره به حل تست تو مبحث دایره، امروز فقط براتون ت

فیلم جلسه 27 - فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت اول)، بیضی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون ادامه مقاطع مخروطی جلسه اول بیضی هستش امروز تعریف بیضی رو به شما میگیم

فیلم جلسه 28 - فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت ششم)، بیضی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون ادامه مباحث بیضی از مقاطع مخروطی هستش تعارف بیضی و نکات اولیش رو ثبلا گ

فیلم جلسه 29 - فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت هفتم)، هذلولی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون در ادامه مقاطع مخروطی اختصاص داره به هذلولی تعاریفش پارامترها و معادله هذلولی اولین چیزهایی هستند که شما اینجا آشنا

فیلم جلسه 30 - فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت هشتم)، هذلولی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
اصل کاری که اینجا می خوایم بکنیم و روشم اتکا بدیم بحث مجانب های هذلولی و نکاتی که مرب

فیلم جلسه 31 - فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت نهم)، هذلولی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز اختصاص داره به حل تست از مبحث هذلولی شما باید دو تا فیلم قبلی رو کامل دیده باشی

فیلم جلسه 32 - فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت دهم)، سهمی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز در ادامه بحث مقاطع مخروطی میرسیم به مورد سهمی ساده ترین سوالاتی هست که تو مقاط

فیلم جلسه 33 - فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت یازدهم)، سهمی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 جلسه دوم سهمی رو میریم که ادامه بدیم با حل تست های ویژه  سهمی نکات نکاتش تکراری میشه و راحت می تونید تست ها رو از پا در بیارید ف

فیلم جلسه 34 - فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت دوازدهم)، یافتن معادلۀ مکان هندسی- تشخیص فرم استاندارد مقاطع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز در زمینۀ یافتن معادلۀ مکان هندسی با شما صحبت می کنیم. مکان هندسی ای که با تعاریف اصلی منطبق نیستن عموماً کار ما هستش. در اد

فیلم جلسه 35 - فصل سوم: مقاطع مخروطی (قسمت سیزدهم)، فرم غیراستاندراد مقاطع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مبحث امروزمون بنظرم مبحث مهمیه و به احتمال قوی توی کنکور سراسری هم ازش تست خواهیم دا

فیلم جلسه 36 - فصل چهارم: ماتریس و خواص آن (قسمت اول)،مفاهیم اولیه (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه امروزمون اولین جلسه بحث ماتریس هستش اختصاص داره به مقدمات مفاهیم ماتریس تعاریف اولیه رو به شما ارائه خواهیم داد و سه چهار تا

فیلم جلسه 37 - فصل چهارم: ماتریس و خواص آن (قسمت دوم)، مفاهیم اولیه (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون ادامۀ موضوع ماتریس هستش، اختصاص داره به محاسبۀ توان های ماتریس، همچنین عملیات توان ها و ضرب ماتریس قطری و بالا مثلثی

فیلم جلسه 38 - فصل چهارم: ماتریس و خواص آن (قسمت سوم)، ترانهادۀ ماتریس

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروزمون اختصاص داره به ماتریس، موضوع ترانهاده کردن ماتریس و ماتریس های متقارن

فیلم جلسه 39 - فصل چهارم: ماتریس و خواص آن (قسمت چهارم)، اثر ماتریس روی منحنی ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
صفر تا صد هندسه تحلیلی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد صادق ثابتی فیلم جلسه 39 - فصل چهارم: ماتریس و خواص آن (قسمت چهار

فیلم جلسه 40 - فصل چهارم: ماتریس و خواص آن (قسمت پنجم)، دترمینان و خواص آن (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مبحث امروزمون دترمینان و ویژگی های اونه، ابتدا دترمینان دو در دو رو داریم که چند مثا

فیلم جلسه 41 - فصل چهارم: ماتریس و خواص آن (قسمت ششم)، دترمینان و خواص آن (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسۀ دوم دترمینان هستیم و قواعد دترمینان رو گفتیم به شما و میخوایم مثال های کاربر

فیلم جلسه 42 - فصل چهارم :ماتریس و خواص آن(قسمت هفتم)-ماتریس وارون پذیر (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ماتریس وارون پذیر (قسمت اول):مفهوم ماتریس وارون و محاسباتی که در ماتریس وارون دو در دو میخواهیم انجام بدهیم صفر تا صد هندسه تحلیل

فیلم جلسه 43 - فصل چهارم :ماتریس و خواص آن(قسمت هشتم)-ماتریس وارون پذیر (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ماتریس وارون پذیر (قسمت دوم):وارون پیدا کردن در ماتریس های سه در سه که مقدماتی مانند ماتریس الحاقی و ماتریس همسازه میخواهد را برا

فیلم جلسه 44 - فصل پنجم :حل دستگاه معادلات خطی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل پنجم :حل دستگاه معادلات خطی (قسمت اول):بحث حل دستگاه سه در سه و اشاره کوچک به حل دستگاه دو در دو صفر تا صد هندسه تحلیلی کنکور

فیلم جلسه 45 - فصل پنجم :حل دستگاه معادلات خطی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل دستگاه معادلات خطی (قسمت دوم):بحث حل دستگاه سه در سه که ادامه ماتریس افزوده هست  صفر تا صد هندسه تحلیلی کنکور (نظام آموزشی ق