فیلم ها صفر تا صد هندسه تحلیلی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 42 - فصل چهارم :ماتریس و خواص آن(قسمت هفتم)-ماتریس وارون پذیر (قسمت اول)