صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) (96-1395) جواد نائب کبیر

فیلم ها : 11

فیلم جلسه 1 - درس اول: مجموعه های متناهی و نامتناهی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله درس اول: مجموعه های متناهی و نامتناهی (قسمت اول) 

فیلم جلسه 2 - درس اول: مجموعه های متناهی و نامتناهی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: مجموعه، الگو و دنبالهدرس اول: مجموعه های متناهی و نامتناهی (قسمت دوم) 

فیلم جلسه 3 - درس اول: مجموعه های متناهی و نامتناهی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: مجموعه، الگو و دنبالهدرس اول: مجموعه های متناهی و نامتناهی (قسمت سوم) 

فیلم جلسه 4 - درس دوم: متمّم یک مجموعه (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله درس دوم: متمّم یک مجموعه (قسمت اول) بخش اول:

فیلم جلسه 5 - درس دوم: متمّم یک مجموعه (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله درس دوم: متمّم یک مجموعه (قسمت دوم) بخش دوم:

فیلم جلسه 6 - درس سوم: الگو و دنباله (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
با بخش الگو و دنباله که بخش سوم کتاب ریاضی سال دهم شما هست در خدمتتون هستیم. قراره که

فیلم جلسه 7 - درس سوم: الگو و دنباله (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله درس سوم: الگو و دنباله (قسمت دوم) بخش چهارم: دنباله (قسمت اول) با بخش دنباله از فصل اول کتاب ری

فیلم جلسه 8 - درس سوم: الگو و دنباله (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: مجموعه، الگو و دنبالهدرس سوم: الگو و دنباله (قسمت سوم)بخش چهارم: دن

فیلم جلسه 9 - درس چهارم: دنباله های حسابی و هندسی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله درس چهارم: دنباله های حسابی و هندسی (قسمت اول) 

فیلم جلسه 12 - فصل دوم: مثلثات ( قسمت 1 ) - بخش 1 نسبت های مثلثاتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
با بخض اول بخش دوم کتاب درسی سال دهم در خدمت شما هستیم، این فصل در مورد مثلثات هست و ق

فیلم جلسه 13 - فصل دوم: مثلثات ( قسمت 2 ) - بخش 1 نسبت های مثلثاتی(قسمت 2)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت قراره در مورد فرمول های مساحت مثلث با هم دیگه صحبت کنیم.و کار در کلاس صفحه 32 کتاب درسی و همچنین تمرین صفحه 34 کتاب