فیلم ها صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) (96-1395) جواد نائب کبیر

فیلم جلسه 5 - درس دوم: متمّم یک مجموعه (قسمت دوم)

فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله 

درس دوم: متمّم یک مجموعه (قسمت دوم) 

بخش دوم: تعداد عضوهای اجتماع دو مجموعه 

در این بخش قراره راجع به تعداد عضوهای یک مجموعه، تعداد عضوهای اجتماع دو مجموعه و تعداد عضوهای متمّم یک مجموعه، رسم نمودار وِن اونها و رابطۀ تعداد عضوهای اجتماع دو مجموعه و سورهای منطقی "و"  و "یا" در خدمتتون هستیم.