فیلم ها صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) (96-1395) جواد نائب کبیر

فیلم جلسه 3 - درس اول: مجموعه های متناهی و نامتناهی (قسمت سوم)

فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله

درس اول: مجموعه های متناهی و نامتناهی (قسمت سوم) 

بخش سوم: مجموعه های متناهی و نامتناهی 

مباحث که قراره تدریس شه، یه بخشی توی کتاب نیست که موضوع آن شمارا و ناشمارا نیست، همینطور در مورد اجتماع و اشترک مجموعه های نامتناهی، همچنین تمرین آخر فصل و کار در کلاس صفحۀ 6 رو حل خواهیم کرد.