فیلم ها صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) (96-1395) جواد نائب کبیر

فیلم جلسه 9 - درس چهارم: دنباله های حسابی و هندسی (قسمت اول)

فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله 

درس چهارم: دنباله های حسابی و هندسی (قسمت اول) 

بخش اول: دنبالۀ حسابی 

قراره که توی این بخش در رابطه با دنبالۀ حسابی، پیدا کردن فرمول دنبالۀ حسابی، فرمول های جانبی اون و جمع دنبالۀ حسابی براتون صحبت کنیم. همچنین کار در کلاس صفحات 22 و 23 کتاب درسی رو براتون حل خواهیم کرد.