فیلم ها صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) (96-1395) جواد نائب کبیر

فیلم جلسه 4 - درس دوم: متمّم یک مجموعه (قسمت اول)

فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله 

درس دوم: متمّم یک مجموعه (قسمت اول) 

بخش اول: مجموعۀ مرجع 

قراره در مورد مجموعۀ مرجع، متمّم یک مجموعه، روابط بین یک مجموعه و متمّمش و مجموعۀ مرجع و مجموعۀ تهی، قواعد اونها مثل قاعدۀ دمُرگان و تفریق مجموعه از همدیگه و تفریقش از مجموعۀ مرجع در خدمتتون باشیم.