صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان گودرزی

فیلم ها : 57

فیلم جلسه 0 - معرفی دوره

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
معرفی دوره صفر تا صد شیمی یازدهم صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان گودرزی فیلم جلسه 0 - معرفی دوره

فیلم جلسه 1 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت اول)، مقدمه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخواهیم در مورد مقدمه فصل یک صحبت کنیم یعنی جایی که فصل را معرفی می‌کند. صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) -

فیلم جلسه 2 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت دوم)، الگوها و روندها و رفتار مواد در عناصر (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخواهیم در مورد عناصر و روندهای تناوبی آن‌ها صحبت کنیم صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان گودرزی فیلم

فیلم جلسه 3 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سوم)، الگوها و روندها و رفتار مواد در عناصر (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه جلسه قبل میخواهیم بریم سراغ تقسیم‌بندی رفتاری عناصر صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان گودرزی فیلم جلسه 3

فیلم جلسه 4 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت چهارم)، جدول شارل ژانت و شعاع اتمی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/9 | آلاء
در این جلسه میخوایم پیرامون جدول ژانت صحبت کنیم یعنی یک چیدمان جدید از عناصر. صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان گو

فیلم جلسه 5 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت پنجم)، روند تناوبی شعاع اتمی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم پیرامون روند تناوبی شعاع اتمی صحبت کنیم در ادامه جلسه قبل که پرداختیم به خود شعاع اتمی حالا میخوایم ببینیم در

فیلم جلسه 6 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت ششم)، دنیای رنگی با عناصر دسته d

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این راجع به دنیای رنگی صحبت خواهیم کرد که با عناصر دسته d به وجود میاد که منطقاً یک سری فلز رو مورد بررسی قرار می‌دهیم. صفر تا

فیلم جلسه 7 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت هفتم)، حل تست‌های 1 تا 20

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه 20 تست رو تا اینجای کتاب حل خواهیم کرد  صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان گودرزی فیلم جلسه 7 - فصل او

فیلم جلسه 8 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت هشتم)، حل تست‌های 21 تا 30

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه تست‌های جلسه گذشته این جلسه هم 10 تست رو براتون حل خواهیم کرد. صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان گودرزی ف

فیلم جلسه 9 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت نهم)، حل تست ها 31 تا 40

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه ادامه تست ها را حل میکنیم جایی که میخوایم با عناصر رنگی دسته d بپردازیم که اخرین زسر لایه اون ها S هست ولی آخرین الکت

فیلم جلسه 10 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت دهم)، شناسایی کاتیون‌های آهن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه در ادامه جلسه های گذشته میخوایم به شناسایی عناصر بپردازیم که اول متوجه بشیم در یک گونه چه عناصری وجود داره که آن ها ر

فیلم جلسه 11 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت یازدهم)، واکنش‌پذیری عناصر (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم پیرامون واکنش پذیری فلز ها صحبت کنیم برای اینکه ما بتونیم عناصر استخراج کنیم اول باید بتونیم سری واکنش پذیری

فیلم جلسه 12 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت دوازدهم)، واکنش‌پذیری عناصر (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم از مفاهیمی که در جلسات گذشته یاد گرفتید استفاده کنیم برای استخراج عناصر و به نکات کتاب بپردازیم در مورد شیوه

فیلم جلسه 13 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سیزهم)، درصد خلوص

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم بپردازیم به دنیای واقعی واکنش ها و مفهوم بسیار مهم درصد خلوص  صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسا

فیلم جلسه 14 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت چهاردهم)، بازده درصدی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم در مورد بازده درصدی صحبت کنیم  صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان گودرزی فیلم جلسه 14 - فصل او

فیلم جلسه 15 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت پانزدهم)، حل سوالات 8 و 9 و 10 جزوه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
با ادامۀ مفاهیم بازدۀ درصدی در خدمتتون هستیم به ادامۀ سوالات می‌پردازیم. صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان گودرزی

فیلم جلسه 16 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت شانزدهم)، تورق کتاب درسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ جلسات قبلی که راجع به درصد خلوص و بازده درصدی صحبت کردیم و سوالات مختلفی حل کردیم در انتهای جلسه گذشته‌ام تورق کتاب درسی

فیلم جلسه 17 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت هفدهم)، حل تست‌های 41 تا 50

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ مفاهیم جلسات گذشته که در مورد واکنش‌پذیری‌ها، واکنش‌پذیری فلزات، شناسایی فلزات و بعدش در مورد درصد خلوص و بازده  صحبت کر

فیلم جلسه 18 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت هجدهم)، حل تست‌ها 51 تا 62

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به ادامۀ حل تست‌ها می‌پردازیم. صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان گودرزی فیلم جلسه 18 - فصل اول: قدر ه

فیلم جلسه 19 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت نوزدهم)، حل تست‌های 63 تا 68

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت نوزدهم)، حل تست‌های 63 تا 68. صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان گودرزی ف

فیلم جلسه 20 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت بیستم)، حل تست‌های 69 تا 75

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت بیستم)، حل تست‌های 69 تا 75 صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان گودرزی فیل

فیلم جلسه 21 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت بیست و یکم)، حل تست‌های 76 تا 82

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت بیست و یکم)، حل تست‌های 76 تا 82 صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان گودرز

فیلم جلسه 22 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت بیست و دوم)، حل تست‌های 83 تا 90

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت بیست و دوم)، حل تست‌های 83 تا 90 صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان گودرز

فیلم جلسه 23 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت بیست و سوم)، نفت و کربن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت بیست و سوم)، نفت و کربن صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان گودرزی فیلم جل

فیلم جلسه 24 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت بیست و چهارم)، انواع هیدروکربن ها و آلکان ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت بیست و چهارم)، انواع هیدروکربن ها و آلکان ها صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) -

فیلم جلسه 25 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت بیست و پنجم)، ترسیم ساختار هیدروکربن ها (به ویژه آلکانها)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت بیست و چهارم)، ترسیم ساختار هیدروکربن ها (به ویژه آلکانها) صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام

فیلم جلسه 26 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت بیست و ششم)، رفتار و خواص آلکان ها و تاثیر تعداد کربن برآن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت بیست و ششم)، رفتار و خواص آلکان ها و تاثیر تعداد کربن برآن صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام

فیلم جلسه 27 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت بیست و هفتم) ، نام گذاری آلکان ها (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت بیست و هفتم) ، نام گذاری آلکان ها (قسمت اول) صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) -

فیلم جلسه 28 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت بیست و هشتم) ، نام گذاری آلکان ها (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت بیست و هشتم) ، نام گذاری آلکان ها (قسمت دوم) صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) -

فیلم جلسه 29 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت بیست و نهم)، آلکن‌ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت بیست و نهم)، آلکن‌ها صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان گودرزی فیلم جلسه

فیلم جلسه 30 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سی‌ام)، آلکین‌ها: هیدروکربن‌های حلقوی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سی‌ام)، آلکین‌ها: هیدروکربن‌های حلقوی صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان

فیلم جلسه 31 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سی و یکم)، مسائل هیدروکربن‌ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سی و یکم)، مسائل هیدروکربن‌ها صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان گودرزی ف

فیلم جلسه 32 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سی و دوم)، نفت

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سی و دوم)، نفت صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان گودرزی فیلم جلسه 32 -

فیلم جلسه 33 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سی و سوم)، تمرینات دوره‌ای فصل اول (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سی و سوم)، تمرینات دوره‌ای فصل اول (قسمت اول) صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید)

فیلم جلسه 34 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سی و چهارم)، تمرینات دوره‌ای فصل اول (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سی و چهارم)، تمرینات دوره‌ای فصل اول (قسمت دوم) صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید

فیلم جلسه 35 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سی‌ و پنجم) ، حل تست های 91 تا 95

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سی‌ و پنجم) ، حل تست های 91 تا 95 صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان گودر

فیلم جلسه 36 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سی‌ و ششم) ، حل تست های 96 تا 101

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/1 | آلاء
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سی‌ و ششم) ، حل تست های 96 تا 101 صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان گودر

فیلم جلسه 37 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سی‌ و هفتم) ، حل تست های 102 تا 108

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/8 | آلاء
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سی‌ و هفتم) ، حل تست های 102 تا 108 صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان گو

فیلم جلسه 38 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سی و هشتم) ، حل تست های 109 تا 114

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/21 | آلاء
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سی و هشتم) ، حل تست های 109 تا 114 صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان گود

فیلم جلسه 39 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سی و نهم) ، حل تست های 115 تا 121

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/28 | آلاء
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت سی و نهم) ، حل تست های 115 تا 121 صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان گودر

فیلم جلسه 40 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت چهلم) ، حل تست های 122 تا 132

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت چهلم) ، حل تست های 122 تا 132 صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان گودرزی ف

فیلم جلسه 41 - فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت چهل و یکم) ، حل تست های 133 تا 140

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل اول: قدر هدایای زمینی را بدانیم (قسمت چهل و یکم) ، حل تست های 133 تا 140 صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان گود

فیلم جلسه 42 - فصل دوم : در پی غذای سالم (قسمت چهل و دوم) ، غذا ، ماده و انرژی (مقدمه)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل دوم : در پی غذای سالم (قسمت چهل و دوم) ، غذا ، ماده و انرژی (مقدمه) صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان گودرزی ف

فیلم جلسه 43 - فصل دوم : در پی غذای سالم (قسمت چهل و سوم) ، تفاوت دما و گرما

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل دوم : در پی غذای سالم (قسمت چهل و سوم) ، تفاوت دما و گرما صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان گودرزی فیلم جلسه 4

فیلم جلسه 44 - فصل دوم : در پی غذای سالم (قسمت چهل و چهارم) ، جاری شدن انرژی گرمایی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل دوم : در پی غذای سالم (قسمت چهل و چهارم) ، جاری شدن انرژی گرمایی صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان گودرزی فیلم

فیلم جلسه 45 - فصل دوم : در پی غذای سالم (قسمت چهل و پنجم) ، گرما در واکنش های شیمیایی (گرما شیمی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل دوم : در پی غذای سالم (قسمت چهل و پنجم) ، گرما در واکنش های شیمیایی (گرما شیمی) صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - اح

فیلم جلسه 46 - فصل دوم : در پی غذای سالم (قسمت چهل و ششم) ، با هم بیندیشیم صفحه 62 یخچال صحرایی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/6 | آلاء
فصل دوم : در پی غذای سالم (قسمت چهل و ششم) ، با هم بیندیشیم صفحه 62 یخچال صحرایی صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان

فیلم جلسه 47 - حل تست های فصل دوم ، سوال 1 الی 11

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/10/28 | آلاء
حل تست های فصل دوم ، سوال 1 الی 11 صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان گودرزی فیلم جلسه 47 - حل تست های فصل دوم ، س

فیلم جلسه 48 - حل تست های فصل دوم ، سوال 12 الی 22

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/11/2 | آلاء
حل تست های فصل دوم ، سوال 12 الی 22 صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان گودرزی فیلم جلسه 48 - حل تست های فصل دوم ،

فیلم جلسه 49 - حل تست های فصل دوم ، سوال 23 الی 29

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/17 | آلاء
حل تست های فصل دوم ، سوال 23 الی 29 صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان گودرزی فیلم جلسه 49 - حل تست های فصل دوم ،

فیلم جلسه 50 - فصل دوم : در پی غذای سالم ، آنتالپی واکنش و آنتالپی پیوند

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/12/24 | آلاء
فصل دوم : در پی غذای سالم ، آنتالپی واکنش و آنتالپی پیوند صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان گودرزی فیلم جلسه 50 -

فیلم جلسه 51 - فصل دوم : در پی غذای سالم ، آنتالپی پیوند و میانگین آنی و محاسبه آنتالپی واکنش با استفاده از آنتالپی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/4/1 | آلاء
فصل دوم : در پی غذای سالم ، آنتالپی پیوند و میانگین آنی و محاسبه آنتالپی واکنش با استفاده از آنتالپی پیوند صفر تا صد شیمی یازدهم

فیلم جلسه 52 - فصل دوم : در پی غذای سالم ، گروه عاملی اکسیژن دار

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/4/1 | آلاء
فصل دوم : در پی غذای سالم ، گروه عاملی اکسیژن دار صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان گودرزی فیلم جلسه 52 - فصل دوم

فیلم جلسه 53 - فصل دوم : در پی غذای سالم ، حل تست های 30 تا 39

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/4/1 | آلاء
فصل دوم : در پی غذای سالم ، حل تست های 30 تا 39 صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان گودرزی فیلم جلسه 53 - فصل دوم :

فیلم جلسه 54 - فصل دوم : در پی غذای سالم ، ارزش سوختی و آنتالپی سوختن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/4/1 | آلاء
فصل دوم : در پی غذای سالم ، ارزش سوختی و آنتالپی سوختن صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان گودرزی فیلم جلسه 54 - فص

فیلم جلسه 55 - فصل دوم : در پی غذای سالم ، حل تست های 40 تا 51

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/4/1 | آلاء
فصل دوم : در پی غذای سالم ، حل تست های 40 تا 51 صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان گودرزی فیلم جلسه 55 - فصل دوم :

فیلم جلسه 56 - فصل دوم : در پی غذای سالم ، حل تست های 52 تا 59

رایگان آخرین به روز رسانی: 1401/4/1 | آلاء
فصل دوم : در پی غذای سالم ، حل تست های 52 تا 59 صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - احسان گودرزی فیلم جلسه 56 - فصل دوم :