کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده

فیلم ها : 116

فیلم جلسه 1 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت اول)، تعیین علامت، نامعادله و قدر مطلق (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست ها را از سوال 309 شروع میکنیم و با مبحثی از قدر مطلق شروع کرده و تمامی نکات و توضیحات لازم در فیلم داده شده و به حل تست ها

فیلم جلسه 2 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت دوم)، تعیین علامت، نامعادله و قدر مطلق (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست ها را از سوال 307 شروع میکنیم و با مبحثی از نامعادله و قدر مطلق و ریشه قدر مطلق شروع کرده و تمامی نکات و توضیحات لازم در ف

فیلم جلسه 3 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت سوم)، معادلات، معادله درجۀ دو و روابط بین ریشه ها (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 340، 342، 344، 346، 348، 350، 352، 354، 356، 358، 360، 362، 364و 366 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-139

فیلم جلسه 4 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت چهارم)، معادلات، معادله درجۀ دو و روابط بین ریشه ها (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 368، 370، 372، 374، 376، 378، 380، 382، 384، 386، 388، 390، 392و 394 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-139

فیلم جلسه 5 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت پنجم)، معادلات درجه 2 و معادلات گویا

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 396، 398، 400، 402، 404، 406، 408، 410، 412و 414 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم

فیلم جلسه 6 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت ششم)، معادلات گویا و معادلات گنگ

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 416، 418، 420، 422، 424، 426، 428، 430، 432و 434 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فی

فیلم جلسه 7 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت هفتم)، معادلات گنگ

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 436، 438، 440، 442، 444، 446، 448، 450، 452و 454 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم

فیلم جلسه 8 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت هشتم)، مرور معادلات (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 343، 345، 361، 363، 366، 379، 385، 391، 381، 395، 397، 407، 409و 413 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-139

فیلم جلسه 9 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت نهم)، مرور معادلات (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 417، 419، 421، 423، 425، 435، 437، 439، 441، 443، 445، 447و 449 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رض

فیلم جلسه 10 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت دهم)، معادلات درجه دو، گنگ و گویا

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 241، 242، 243، 244، 245، 246، 247، 248، 249و 250 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم

فیلم جلسه 11 - تابع (قسمت اول)، مفهوم تابع، زوج مرتب

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 456، 458، 460، 462، 464، 466، 468، 470، 472و 474 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیل

فیلم جلسه 12 - تابع (قسمت دوم)، ضابطۀ تابع، مقدار تابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 476، 478، 480، 482، 484، 486، 488، 490، 492، 494و 496 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده

فیلم جلسه 13 - تابع (قسمت سوم)، انواع تابع، دامنه و برد تابع، عملیات روی تابع (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 498، 500، 502، 504، 506، 508، 510، 512، 514، 516، 518و 520 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شام

فیلم جلسه 14 - تابع (قسمت چهارم)، انواع تابع، دامنه و برد تابع، عملیات روی تابع (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 522، 524، 526، 528، 530، 532، 534، 536، 538، 540، 542، 544، 546، 548و 550 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (9

فیلم جلسه 15 - تابع (قسمت پنجم)، رسم نمودار یک به یک به کمک انتقال، قرینه، انبساط و انقباض

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 554، 556، 558، 560، 562، 559، 561، 563، 564، 565، 566 و 568 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شا

فیلم جلسه 16 - تابع (قسمت ششم)، نمودار تابع با انتقال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 570، 574، 576، 578، 580، 582، 583، 584 و 579 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلس

فیلم جلسه 17 - تابع (قسمت هفتم)، تابع جزء صحیح و ویژگی های آن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 586، 588، 590، 592، 594، 596، 598، 600، 602، 604، 605، 606 و 608 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) ر

فیلم جلسه 18 - تابع (قسمت هشتم)، انتقال و تابع جزء صحیح

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 606، 607، 608، 609، 610، 611، 612، 613، 614، 615 و 616 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاد

فیلم جلسه 19 - تابع (قسمت نهم)، تابع جزء صحیح و انتقال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 617، 618، 619، 620، 621، 622، 623، 624، 626 و 628 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیل

فیلم جلسه 20 - تابع (قسمت دهم)، سهمی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 630، 632، 634، 636، 638، 640، 642، 644، 646، 468، 652، 654 و 656 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) ر

فیلم جلسه 21 - تابع (قسمت یازدهم)، سهمی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 658، 660، 558، 560، 562، 662، 664، 666، 668، 670، 672، 674، 676، 678، 680، 682 و 684  کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آمو

فیلم جلسه 22 - توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت اول)، تابع نمایی و ویژگی های آن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 686، 688، 690، 692، 694، 696، 698، 700، 702، 704، 705، 706، 708 و 710 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-13

فیلم جلسه 23 - توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت دوم)، نمودار تابع نمایی، لگاریتم (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 712، 714، 716، 718، 720، 721، 724 و 726 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 23

فیلم جلسه 24 - توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت سوم)، لگاریتم (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 728، 730، 732، 734، 736، 738، 740، 742، 744، 746، 748، 750، 752، 754، 756 و 758 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جد

فیلم جلسه 25 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت اول)، توابع چندجمله- توابع صعودی و نزولی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 822، 824، 826 و 828 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 25 - ترکیب توابع و وار

فیلم جلسه 26 - ترکیب توابع و وارون تابع(قسمت دوم)توابع چندجمله توابع صعودی و نزولی(قسمت دوم)ترکیب توابع(قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 832، 834، 836، 838، 840، 842، 844، 845 و 846 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلس

فیلم جلسه 27 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت سوم)، ترکیب توابع (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 848، 850، 852، 854، 856، 858، 860، 862 و 864 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلس

فیلم جلسه 28 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت چهارم)، ترکیب توابع (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 866، 868، 870، 872، 874، 876، 878، 880، 882 و 884 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیل

فیلم جلسه 29 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت پنجم)، توابع چندجمله ای، محاسبۀ ترکیب توابع (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 827، 823، 835، 857، 859، 886 و 888 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 29 - تر

فیلم جلسه 30 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت ششم)، محاسبۀ ترکیب توابع (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 888، 892، 894، 896، 898، 900، 902، 904، 906، 908 و 910 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاد

فیلم جلسه 31 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت هفتم)، ترکیب توابع (قسمت دوم)، وارون تابع (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 912، 914، 916، 918، 920، 924، 926، 930، 934 و 936 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیل

فیلم جلسه 32 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت هشتم)، وارون تابع (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 938، 940، 942، 944، 946، 948، 950، 952، 954، 956، 958، 960 و 962  کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398)

فیلم جلسه 33 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت نهم)، وارون تابع (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 964، 966، 967، 968، 970، 972، 974 و 976 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 33

فیلم جلسه 34 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت دهم)، ترکیب توابع (قسمت سوم)، وارون تابع (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 978، 980، 982، 984، 986، 988، 990 و 992  کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 34

فیلم جلسه 35 - بررسی پیش آزمون شماره (1) گزینه دو (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بررسی پیش آزمون شماره (1) گزینه دو (قسمت اول)، ریاضی(1) فصل 4 و5، ریاضی(2) فصل 1 درسهای 2 و 3، ریاضی 3 فصل 1 درس 1 و 2حل تست ها

فیلم جلسه 36 - بررسی پیش آزمون شماره (1) گزینه دو (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بررسی پیش آزمون شماره (1) گزینه دو (قسمت دوم)، ریاضی(1) فصل 4 و5، ریاضی(2) فصل 1 درسهای 2 و 3، ریاضی 3 فصل 1 درس 1 و 2حل تست ها

فیلم جلسه 37 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت یازدهم)، حل تست های VIP

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 992، 994، 996، 998 و 1000 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 37 - ترکیب توابع

فیلم جلسه 38 - مثلثات (قسمت اول)، نسبت های مثلثاتی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1002، 1004، 1006، 1005، 1008، 1010، 1012، 1014، 1016، 1018 و 1020 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398)

فیلم جلسه 39 - مثلثات (قسمت دوم)، نسبت های مثلثاتی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1022، 1024، 1026، 1028، 1030 و 1032  کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 39 -

فیلم جلسه 40 - مثلثات (قسمت سوم)، دایرۀ مثلثاتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1034، 1036، 1038 و 1040 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 40 - مثلثات (قسمت

فیلم جلسه 41 - مجموعه ها و بازه ها (قسمت اول)، مجموعه ها (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 184، 186، 188، 190، 192، 193، 194، 196 و 198 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلس

فیلم جلسه 42 - مجموعه ها و بازه ها (قسمت دوم)، مجموعه ها (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 200، 202، 204، 206، 208، 210، 212، 214، 216 و 218  کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فی

فیلم جلسه 43 - مجموعه ها و بازه ها (قسمت سوم)، مجموعه ها (قسمت سوم)، بازه ها (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 220، 222، 224، 226، 228، 230، 232، 234، 236، 238، 240، 242، 244، 246، 248 و 250 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جد

فیلم جلسه 44 - مجموعه ها و بازه ها (قسمت چهارم)، دنباله ها (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مجموعه ها و بازه ها (قسمت چهارم)، دنباله ها (قسمت اول) - بازه ها (قسمت دوم)، الگو، دنباله و دنبالۀ هندسی (قسمت اول)حل تست های 2

فیلم جلسه 45 - دنباله ها (قسمت دوم)، الگو، دنباله و دنبالۀ هندسی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 2566، 2568 و 2570 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 45 - دنباله ها (قسمت دوم

فیلم جلسه 46 - دنباله ها (قسمت سوم)، الگو، دنباله و دنبالۀ هندسی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 2586، 2588، 2590، 2592، 2594، 2596، 2598، 2600، 2602، 2604 و 2606 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398)

فیلم جلسه 47 - دنباله ها (قسمت چهارم)، الگو، دنباله و دنبالۀ هندسی (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 2608، 2610، 2612، 2614، 2616، 2618، 2620، 2622، 2624، 2626، 2628، 2630، 2632 و 2634 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزش

فیلم جلسه 48 - دنباله ها (قسمت پنجم)، الگو، دنباله و دنبالۀ هندسی (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 2636، 2637، 2638، 2640، 2642، 2644، 2646، 2648، 2574، 2576، 2578، 2580، 2582 و 2584  کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموز

فیلم جلسه 49 - مثلثات (قسمت چهارم)، دایرۀ مثلثاتی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1040، 1042، 1044، 1046، 1048، 1050، 1052، 1054، 1056، 1058، 1060، 1062 و 1064 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید

فیلم جلسه 50 - مثلثات (قسمت پنجم)، دایرۀ مثلثاتی (قسمت سوم)، روابط بین نسبت های مثلثاتی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1068، 1070، 1072، 1074، 1076، 1078، 1080، 1082، 1084، 1086، 1090، 1092، 1094، 1069 و 1100 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام

فیلم جلسه 51 - مثلثات (قسمت ششم)روابط بین نسبت های مثلثاتی (قسمت دوم)، روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1102، 1104، 1106، 1108، 1110، 1112، 1114، 1116 و 1118 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده

فیلم جلسه 52 - مثلثات (قسمت هفتم)، روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1120، 1122، 1124، 1126، 1128، 1130، 1132، 1134، 1136، 1138 و 1140 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398)

فیلم جلسه 53 - مثلثات (قسمت هشتم)، روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت سوم)، توابع مثلثاتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1142، 1144، 1146، 1148، 1150، 1152، 1154، 1156، 1158، 1160، 1162 و 1164 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-

فیلم جلسه 54 - مثلثات (قسمت نهم)، تناوب و تابع تانژانت (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1166، 1165، 1167، 1168، 1169 و 1170 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 54 - م

فیلم جلسه 55 - مثلثات (قسمت دهم)، تناوب و تابع تانژانت (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1172، 1174، 1176، 1178، 1180، 1182، 1184، 1186 و 1188 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده

فیلم جلسه 56 - مثلثات (قسمت یازدهم)، تناوب و تابع تانژانت (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1190، 1192، 1194، 1196، 1198، 1200 و 1202  کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه

فیلم جلسه 57 - مثلثات (قسمت دوازدهم)، نسبت های مثلثاتی زوایای دو برابر کمان (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1204، 1206، 1208، 1210، 1212، 1213، 1214، 1216، 1218 و 1220 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شا

فیلم جلسه 58 - مثلثات (قسمت سیزدهم)، نسبت های مثلثاتی زوایای دو برابر کمان (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1222، 1224، 1226، 1228، 1230، 1232، 1234، 1236، 1238، 1240، 1242، 1244 و 1246 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید

فیلم جلسه 59 - مثلثات(قسمت چهاردهم)نسبت های مثلثاتی زوایای دو برابر کمان(قسمت سوم)،معادلات مثلثاتی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1246، 1248، 1250، 1251، 1252، 1254، 1255 و 1256 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم

فیلم جلسه 60 - مثلثات (قسمت پانزدهم)، معادلات مثلثاتی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1258، 1260، 1262، 1264، 1266، 1268، 1270 و 1272 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم

فیلم جلسه 61 - مثلثات (قسمت شانزدهم)، معادلات مثلثاتی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1274، 1276، 1278، 1280، 1076، 1078 و 1080 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 6

فیلم جلسه 62 - مثلثات (قسمت هفدهم)، معادلات مثلثاتی (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1282، 1284، 1286، 1287، 1288، 1290 و 1292 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 6

فیلم جلسه 63 - مثلثات (قسمت هجدهم)، حل تست های VIP آخر فصل (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1294، 1296، 1298، 1300، 1302، 1304 و 1305 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 6

فیلم جلسه 64 - مثلثات (قسمت نوزدهم)، حل تست های VIP آخر فصل (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1306، 1308، 1310، 1312، 1314، 1316، 1318 و 1304 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم

فیلم جلسه 65 - حد و پیوستگی (قسمت اول)، فرایندهای حدی و محاسبۀ حد تابع (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1320، 1322، 1324، 1326، 1328، 1330، 1332، 1334، 1336، 1338، 1340، 1342 و 1344 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید

فیلم جلسه 66 - حد و پیوستگی (قسمت دوم)،

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حد و پیوستگی (قسمت دوم)، فرایندهای حدی و محاسبۀ حد تابع (قسمت دوم)، بخش پذیری چندجمله ای ها بر x-a  و رفع ابهام صفر صفرم (قسمت او

فیلم جلسه 67 - حد و پیوستگی (قسمت سوم)، بخش پذیری چندجمله ای ها بر x-a و رفع ابهام صفر صفرم (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1364، 1365، 1366، 1368، 1370، 1372، 1374، 1375، 1376 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده

فیلم جلسه 68 - حد و پیوستگی (قسمت چهارم)، بخش پذیری چندجمله ای ها بر x-a و رفع ابهام صفر صفرم (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1378، 1380، 1382، 1383، 1384، 1386، 1388، 1390، 1392، 1394 و 1398 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398)

فیلم جلسه 69 - حد و پیوستگی (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 حد و پیوستگی (قسمت پنجم)، بخش پذیری چندجمله ای ها بر x-a و رفع ابهام صفر صفرم (قسمت چهارم)، حد بی نهایت (قسمت اول)حل تست های 1

فیلم جلسه 70 - حد و پیوستگی (قسمت ششم)، حد بی نهایت (قسمت دوم)، پیوستگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1472، 1474، 1408، 1410، 1412، 1414، 1416، 1418، 1420، 1422، 1423، 1424، 1426 و 1428 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزش

فیلم جلسه 71 - حد و پیوستگی (قسمت هفتم)، حد در بی نهایت (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1476، 1478، 1480، 1482، 1484، 1486، 1488، 1490 و 1492 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده

فیلم جلسه 72 - حد و پیوستگی (قسمت هشتم)، حد در بی نهایت (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1493، 1494، 1496، 1498، 1500، 1501 و 1502 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 7

فیلم جلسه 73 - حد و پیوستگی (قسمت نهم)، حد در بی نهایت (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1503، 1504، 1506، 1508، 1429، 1430، 1432، 1436، 1438، 1440، 1442 و 1444  کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99

فیلم جلسه 74 - حد و پیوستگی (قسمت دهم)، حد در بی نهایت (قسمت چهارم)، حل تست های VIP

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1446، 1448، 1450، 1452، 1454، 1510، 1512، 1514، 1516، 1518، 1520 و 1522 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-

فیلم جلسه 75 - مشتق (قسمت اول)، تعریف مشتق، قوانین مشتق گیری (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توضیحاتی از درس و تعاریفی از مشتق و قوانین مشتق گیری. کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه

فیلم جلسه 76 - مشتق (قسمت دوم)، تعریف مشتق، قوانین مشتق گیری (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1524، 1526، 1528، 1530، 1532، 1534، 1536 و 1538. کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم

فیلم جلسه 77 - مشتق (قسمت سوم)، تعریف مشتق، قوانین مشتق گیری (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1540، 1542، 1544، 1546، 1548، 1550، 1552 و 1554. کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم

فیلم جلسه 78 - مشتق (قسمت چهارم)، تعریف مشتق، قوانین مشتق گیری (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1554، 1556، 1558، 1560، 1562، 1564، 1565، 1566، 1568، 1570، 1572، 1574 و 1576. کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدی

فیلم جلسه 79 - مشتق (قسمت پنجم)، تعریف مشتق، قوانین مشتق گیری (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1554، 1559، 1567، 1569، 1573، 1578، 1580، 1581 و 1582. کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاد

فیلم جلسه 80 - مشتق (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مشتق (قسمت ششم)، تعریف مشتق، قوانین مشتق گیری (قسمت ششم)، خط مماس (مفهوم مشتق)- مشتق پذیری و پیوستگی (قسمت اول).حل تست های 1584،

فیلم جلسه 81 - مشتق (قسمت هفتم)، مشتق پذیری و پیوستگی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1606، 1608، 1610، 1612، 1614، 1616، 1618، 1620، 1622، 1624، 1626، 1628 و 1630. کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدی

فیلم جلسه 82 - مشتق (قسمت هشتم)، مشتق پذیری و پیوستگی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1633، 1634، 1636، 1638، 1640، 1642، 1644 و 1646. کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم

فیلم جلسه 83 - مشتق (قسمت نهم)، مشتق پذیری و پیوستگی (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1648، 1650، 1652، 1654، 1656، 1658، 1660، 1662 و 1664. کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاد

فیلم جلسه 84 - مشتق (قسمت دهم)، آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه ای تغییر (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1666، 1667، 1668، 1669، 1670، 1672، 1674، 1676، 1678، 1680 و 1682. کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398)

فیلم جلسه 85 - مشتق (قسمت یازدهم)، آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه ای تغییر (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1683،1684، 1686، 1688، 1690، 1692، 1694، 1696، 1698، 1700، 1702، 1704 و 1706. کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید

فیلم جلسه 86 - مشتق (قسمت دوازدهم) آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه ای تغییر (قسمت سوم)، تست های V.I.P (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1708، 1706، 1709، 1701، 1697، 1710، 1711، 1713، 1714 و 1716. کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا ش

فیلم جلسه 87 - مشتق (قسمت سیزدهم)، کاربرد مشتق (قسمت اول) تست های V.I.P (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
یکنوایی تابع- نقطۀ بحرانی (قسمت اول)حل تست های 1718، 1720، 1722، 1724، 1726، 1728، 1729، 1730، 1732، 1734، 1736 و 1738. کلاس ریاض

فیلم جلسه 88 - کاربرد مشتق (قسمت دوم)، یکنوایی تابع- نقطۀ بحرانی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1719، 1721، 1723، 1725، 1726، 1727، 1731، 1733، 1735، 1737 و 1740. کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398)

فیلم جلسه 89 - کاربرد مشتق (قسمت سوم)، یکنوایی تابع- نقطۀ بحرانی (قسمت سوم)، اکسترمم های تابع (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1742، 1744، 1746، 1748، 1749، 1750، 1751، 1752، 1754 و 1755. کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا ش

فیلم جلسه 90 - کاربرد مشتق (قسمت چهارم)، اکسترمم های تابع (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1719، 1722، 1737، 1743، 1747، 1761، 1764، 1756 و 1758. کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاد

فیلم جلسه 91 - کاربرد مشتق (قسمت پنجم)، بررسی آزمون کلاسی، اکسترمم های تابع (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 262، 263، 264، 265، 266، 267، 268، 269، 270، 271، 1760 و 1762. کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا

فیلم جلسه 92 - کاربرد مشتق (قسمت ششم)، اکسترمم های تابع (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1768، 1770، 1772، 1773، 1774، 1776، 1778، 1780، 1782، 1784 و 1786. کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398)

فیلم جلسه 93 - کاربرد مشتق (قسمت هفتم)، اکسترمم های تابع (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1788، 1790، 1792، 1793، 1794، 1796، 1798، 1800، 1802 و 1804. کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا ش

فیلم جلسه 94 - کاربرد مشتق (قسمت هشتم)، اکسترمم های تابع (قسمت ششم)، بهینه سازی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1806، 1808، 1810، 1812، 1814، 1816، 1818، 1820، 1822، 1824، 1826، 1828، 1830، 1832، 1834، 1836 و 1838 کلاس ریاضی تجربی

فیلم جلسه 95 - کاربرد مشتق (قسمت نهم)، بهینه سازی (قسمت دوم)، تست های V.I.P

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1840، 1842، 1844، 1846، 1848، 1850، 1852، 1854، 1856 و 1858 کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شا

فیلم جلسه 96 - هندسه تحلیلی (قسمت اول)، معادلۀ خط (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1972، 1974، 1976، 1978، 1980، 1982، 1983، 1984، 1986، 1988 و 1990. کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398)

فیلم جلسه 97 - هندسه تحلیلی (قسمت دوم)، معادلۀ خط (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1992، 1994، 1996، 1997، 1998، 2000، 2002، 2004، 2006، 2008 و 2010. کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398)

فیلم جلسه 98 - هندسه تحلیلی (قسمت سوم)، فاصلۀ دو نقطه، نقطۀ وسط پاره خط، فاصلۀ نقطه از خط (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 2012، 2014، 2016، 2018، 2020، 2022، 2024، 2026، 2028، 2030، 2032، 2034، 2036، 2037، 2038، 2040 و 2042. کلاس ریاضی تجرب

فیلم جلسه 99 - هندسه تحلیلی (قسمت چهارم) فاصلۀ دو نقطه، نقطۀ وسط پاره خط، فاصلۀ نقطه از خط (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تست های V.I.Pحل تست های 2043، 2044، 2046، 2048، 2049، 2050، 2052، 2054، 2056، 2058، 2060، 2062، 2064، 2066، 2068، 2070، 2072، 207

فیلم جلسه 100 - شمارش (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 2259، 2260، 2261، 2262، 2264، 2266، 2268، 2270، 2272، 2274، 2276، 2278، 2280، 2282، 2283، 2284، 2285، 2286، 2288، 2290

فیلم جلسه 101 - شمارش (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 2295، 2296، 2297، 2298، 2300، 2301، 2302، 2304، 2306، 2308، 2310، 2311 و 2312. کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدی

فیلم جلسه 102 - شمارش (قسمت سوم)، ترکیب (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 2313، 2314، 2315، 2316، 2318، 2320، 2322، 2324، 2326، 2328، 2330، 2332، 2334، 2335، 2336، 2337، 2338، 2340 و 2342.  کل

فیلم جلسه 103 - شمارش (قسمت چهارم)، ترکیب (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 2343، 2344، 2345، 2346، 2348، 2350، 2352، 2354، 2356، 2358، 2360، 2362، 2364 و 2366. کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموز

فیلم جلسه 104 - احتمال (قسمت اول)، فضای نمونه ای، پیشامد و اعمال روی پیشامدها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 2368، 2369، 2370، 2371، 2372، 2374، 2376، 2378، 2380، 2382، 2384 و 2386. کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99

فیلم جلسه 105 - احتمال (قسمت دوم)، احتمال رخداد یک پیشامد (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 2388، 2389، 2390، 2392، 2394، 2395، 2396، 2398، 2400، 2402، 2404، 2406، 2408، 2410، 2412، 2414، 2416 و 2418. کلاس ریاض

فیلم جلسه 106 - احتمال (قسمت سوم)، احتمال رخداد یک پیشامد (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 2419، 2420، 2421، 2422، 2424، 2426، 2428، 2430، 2432، 2434، 2436 و 2438. کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99

فیلم جلسه 107 - احتمال (قسمت چهارم)، احتمال رخداد یک پیشامد (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 2439، 2440، 2441، 2442، 2444، 2446، 2448، 2450، 2452، 2452، 2456، 2458، 2460، 2462 و 2464. کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظا

فیلم جلسه 108 - احتمال (قسمت پنجم)، احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 2466، 2467، 2468، 2470، 2472، 2474، 2476، 2478، 2480، 2482، 2484، 2486، 2488، 2490، 2491، 2492 و 2493. کلاس ریاضی تجرب

فیلم جلسه 109 - احتمال (قسمت ششم)، احتمال شرطی و پیشامدهای مستقل (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 2494، 2495، 2496، 2498، 2500، 2502، 2504، 2506، 2508، 2510، 2512 و 2514. کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99

فیلم جلسه 110 - احتمال (قسمت هفتم)، قانون احتمال کل (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 2515، 2516، 2517، 2518، 2519، 2520، 2522، 2524، 2526 و 2528. کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا ش

فیلم جلسه 111 - احتمال (قسمت هشتم)، قانون احتمال کل (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 2530، 2532، 2534، 2536، 2538، 2540، 2542، 2544، 2546، 2548، 2550، 2552، 2554، 2556، 2558 و 2560. کلاس ریاضی تجربی کنکو

فیلم جلسه 112 - هندسه فضایی و مقاطع مخروطی (قسمت اول)، تفکر تجسمی و آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 2082، 2083، 2084، 2086، 2088، 2090، 2092، 2094، 2096، 2098، 2100 و 2102. کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99

فیلم جلسه 113 - هندسه فضایی و مقاطع مخروطی (قسمت دوم)، تفکر تجسمی و آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 2104، 2105، 2106، 2107، 2108، 2109، 2110، 2111، 2112، 2113، 2114، 2115، 2116، 2117، 2118، 2119، 2120 و 2121. کلاس ریاض

فیلم جلسه 114 - هندسه فضایی و مقاطع مخروطی (قسمت سوم)، تفکر تجسمی و آشنایی با مقاطع مخروطی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 2122، 2123، 2124، 2125، 2126، 2128، 2130، 2132، 2134، 2136، 2138، 2140، 2142، 2144، 2146 و 2148. کلاس ریاضی تجربی کنکو

فیلم جلسه 115 - هندسه فضایی و مقاطع مخروطی (قسمت چهارم)، دایره (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 2149، 2150، 2151، 2152، 2153، 2154، 2156، 2158، 2160، 2162، 2164، 2166، 2168 و 2170. کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموز

فیلم جلسه 116 - هندسه فضایی و مقاطع مخروطی (قسمت پنجم)، دایره (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 2172، 2174، 2176، 2178، 2180، 2182، 2184، 2186، 2188، 2190 و 2192. کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398)