فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده

فیلم جلسه 2 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت دوم)، تعیین علامت، نامعادله و قدر مطلق (قسمت دوم)

حل تست ها را از سوال 307 شروع میکنیم و با مبحثی از نامعادله و قدر مطلق و ریشه قدر مطلق شروع کرده و تمامی نکات و توضیحات لازم در فیلم داده شده و به حل تست ها میپردازیم.

حل تست های 307، 322، 324، 332، 334، 338، 26، 27، 28و 29