فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده

فیلم جلسه 44 - مجموعه ها و بازه ها (قسمت چهارم)، دنباله ها (قسمت اول)

مجموعه ها و بازه ها (قسمت چهارم)، دنباله ها (قسمت اول) - بازه ها (قسمت دوم)، الگو، دنباله و دنبالۀ هندسی (قسمت اول)

حل تست های 252، 253، 251، 249، 247، 2562و 2564