فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده

فیلم جلسه 48 - دنباله ها (قسمت پنجم)، الگو، دنباله و دنبالۀ هندسی (قسمت پنجم)