فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده

فیلم جلسه 93 - کاربرد مشتق (قسمت هفتم)، اکسترمم های تابع (قسمت پنجم)

لینک های مستقیم دانلود این فیلم