فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده

فیلم جلسه 36 - بررسی پیش آزمون شماره (1) گزینه دو (قسمت دوم)

بررسی پیش آزمون شماره (1) گزینه دو (قسمت دوم)، ریاضی(1) فصل 4 و5، ریاضی(2) فصل 1 درسهای 2 و 3، ریاضی 3 فصل 1 درس 1 و 2

حل تست های 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24 و 25

آرشآرش