فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده

Loading
معادله ها و نامعادله ها (قسمت اول)، تعیین علامت، نامعادله و قدر مطلق (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت ...

حل تست ها را از سوال 309 شروع میکنیم و با مبحثی از قدر مطلق شروع کرده و تمامی نکات و توضیحات لازم در ...
معادله ها و نامعادله ها (قسمت دوم)، تعیین علامت، نامعادله و قدر مطلق (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت ...

حل تست ها را از سوال 307 شروع میکنیم و با مبحثی از نامعادله و قدر مطلق و ریشه قدر مطلق شروع کرده و ت ...
معادله ها و نامعادله ها (قسمت سوم)، معادلات، معادله درجۀ دو و روابط بین ریشه ها (قسمت اول)

فیلم جلسه 3 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت ...

حل تست های 340، 342، 344، 346، 348، 350، 352، 354، 356، 358، 360، 362، 364و 366
معادله ها و نامعادله ها (قسمت چهارم)، معادلات، معادله درجۀ دو و روابط بین ریشه ها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 4 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت ...

حل تست های 368، 370، 372، 374، 376، 378، 380، 382، 384، 386، 388، 390، 392و 394
معادله ها و نامعادله ها (قسمت پنجم)، معادلات درجه 2 و معادلات گویا

فیلم جلسه 5 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت ...

حل تست های 396، 398، 400، 402، 404، 406، 408، 410، 412و 414
معادله ها و نامعادله ها (قسمت ششم)، معادلات گویا و معادلات گنگ

فیلم جلسه 6 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت ...

حل تست های 416، 418، 420، 422، 424، 426، 428، 430، 432و 434
معادله ها و نامعادله ها (قسمت هفتم)، معادلات گنگ

فیلم جلسه 7 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت ...

حل تست های 436، 438، 440، 442، 444، 446، 448، 450، 452و 454
معادله ها و نامعادله ها (قسمت هشتم)، مرور معادلات (قسمت اول)

فیلم جلسه 8 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت ...

حل تست های 343، 345، 361، 363، 366، 379، 385، 391، 381، 395، 397، 407، 409و 413
معادله ها و نامعادله ها (قسمت نهم)، مرور معادلات (قسمت دوم)

فیلم جلسه 9 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت ...

حل تست های 417، 419، 421، 423، 425، 435، 437، 439، 441، 443، 445، 447و 449
معادله ها و نامعادله ها (قسمت دهم)، معادلات درجه دو، گنگ و گویا

فیلم جلسه 10 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت ...

حل تست های 241، 242، 243، 244، 245، 246، 247، 248، 249و 250
تابع (قسمت اول)، مفهوم تابع، زوج مرتب

فیلم جلسه 11 - تابع (قسمت اول)، مفهوم تابع، ...

حل تست های 456، 458، 460، 462، 464، 466، 468، 470، 472و 474
تابع (قسمت دوم)، ضابطۀ تابع، مقدار تابع

فیلم جلسه 12 - تابع (قسمت دوم)، ضابطۀ تابع، ...

حل تست های 476، 478، 480، 482، 484، 486، 488، 490، 492، 494و 496
تابع (قسمت سوم)، انواع تابع، دامنه و برد تابع، عملیات روی تابع (قسمت اول)

فیلم جلسه 13 - تابع (قسمت سوم)، انواع تابع، ...

حل تست های 498، 500، 502، 504، 506، 508، 510، 512، 514، 516، 518و 520
تابع (قسمت چهارم)، انواع تابع، دامنه و برد تابع، عملیات روی تابع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 14 - تابع (قسمت چهارم)، انواع تابع ...

حل تست های 522، 524، 526، 528، 530، 532، 534، 536، 538، 540، 542، 544، 546، 548و 550
تابع (قسمت پنجم)، رسم نمودار یک به یک به کمک انتقال، قرینه، انبساط و انقباض

فیلم جلسه 15 - تابع (قسمت پنجم)، رسم نمودار ...

حل تست های 554، 556، 558، 560، 562، 559، 561، 563، 564، 565، 566 و 568
تابع (قسمت ششم)، نمودار تابع با انتقال

فیلم جلسه 16 - تابع (قسمت ششم)، نمودار تابع ...

حل تست های 570، 574، 576، 578، 580، 582، 583، 584 و 579
تابع (قسمت هفتم)، تابع جزء صحیح و ویژگی های آن

فیلم جلسه 17 - تابع (قسمت هفتم)، تابع جزء صح ...

حل تست های 586، 588، 590، 592، 594، 596، 598، 600، 602، 604، 605، 606 و 608
تابع (قسمت هشتم)، انتقال و تابع جزء صحیح

فیلم جلسه 18 - تابع (قسمت هشتم)، انتقال و تا ...

حل تست های 606، 607، 608، 609، 610، 611، 612، 613، 614، 615 و 616
تابع (قسمت نهم)، تابع جزء صحیح و انتقال

فیلم جلسه 19 - تابع (قسمت نهم)، تابع جزء صحی ...

حل تست های 617، 618، 619، 620، 621، 622، 623، 624، 626 و 628
تابع (قسمت دهم)، سهمی (قسمت اول)

فیلم جلسه 20 - تابع (قسمت دهم)، سهمی (قسمت ا ...

حل تست های 630، 632، 634، 636، 638، 640، 642، 644، 646، 468، 652، 654 و 656
تابع (قسمت یازدهم)، سهمی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 21 - تابع (قسمت یازدهم)، سهمی (قسم ...

حل تست های 658، 660، 558، 560، 562، 662، 664، 666، 668، 670، 672، 674، 676، 678، 680، 682 و 684 
توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت اول)، تابع نمایی و ویژگی های آن

فیلم جلسه 22 - توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت ...

حل تست های 686، 688، 690، 692، 694، 696، 698، 700، 702، 704، 705، 706، 708 و 710
توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت دوم)، نمودار تابع نمایی، لگاریتم (قسمت اول)

فیلم جلسه 23 - توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت ...

حل تست های 712، 714، 716، 718، 720، 721، 724 و 726
توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت سوم)، لگاریتم (قسمت دوم)

فیلم جلسه 24 - توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت ...

حل تست های 728، 730، 732، 734، 736، 738، 740، 742، 744، 746، 748، 750، 752، 754، 756 و 758
ترکیب توابع و وارون تابع(قسمت دوم)توابع چندجمله توابع صعودی و نزولی(قسمت دوم)ترکیب توابع(قسمت اول)

فیلم جلسه 26 - ترکیب توابع و وارون تابع(قسمت ...

حل تست های 832، 834، 836، 838، 840، 842، 844، 845 و 846
ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت سوم)، ترکیب توابع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 27 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسم ...

حل تست های 848، 850، 852، 854، 856، 858، 860، 862 و 864
ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت چهارم)، ترکیب توابع (قسمت سوم)

فیلم جلسه 28 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسم ...

حل تست های 866، 868، 870، 872، 874، 876، 878، 880، 882 و 884
ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت پنجم)، توابع چندجمله ای، محاسبۀ ترکیب توابع (قسمت اول)

فیلم جلسه 29 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسم ...

حل تست های 827، 823، 835، 857، 859، 886 و 888
ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت ششم)، محاسبۀ ترکیب توابع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 30 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسم ...

حل تست های 888، 892، 894، 896، 898، 900، 902، 904، 906، 908 و 910
ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت هفتم)، ترکیب توابع (قسمت دوم)، وارون تابع (قسمت اول)

فیلم جلسه 31 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسم ...

حل تست های 912، 914، 916، 918، 920، 924، 926، 930، 934 و 936
ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت هشتم)، وارون تابع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 32 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسم ...

حل تست های 938، 940، 942، 944، 946، 948، 950، 952، 954، 956، 958، 960 و 962 
ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت نهم)، وارون تابع (قسمت سوم)

فیلم جلسه 33 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسم ...

حل تست های 964، 966، 967، 968، 970، 972، 974 و 976
ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت دهم)، ترکیب توابع (قسمت سوم)، وارون تابع (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 34 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسم ...

حل تست های 978، 980، 982، 984، 986، 988، 990 و 992 
بررسی پیش آزمون شماره (1) گزینه دو (قسمت اول)

فیلم جلسه 35 - بررسی پیش آزمون شماره (1) گزی ...

بررسی پیش آزمون شماره (1) گزینه دو (قسمت اول)، ریاضی(1) فصل 4 و5، ریاضی(2) فصل 1 درسهای 2 و 3، ریاضی ...
بررسی پیش آزمون شماره (1) گزینه دو (قسمت دوم)

فیلم جلسه 36 - بررسی پیش آزمون شماره (1) گزی ...

بررسی پیش آزمون شماره (1) گزینه دو (قسمت دوم)، ریاضی(1) فصل 4 و5، ریاضی(2) فصل 1 درسهای 2 و 3، ریاضی ...
مثلثات (قسمت اول)، نسبت های مثلثاتی (قسمت اول)

فیلم جلسه 38 - مثلثات (قسمت اول)، نسبت های م ...

حل تست های 1002، 1004، 1006، 1005، 1008، 1010، 1012، 1014، 1016، 1018 و 1020
مثلثات (قسمت دوم)، نسبت های مثلثاتی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 39 - مثلثات (قسمت دوم)، نسبت های م ...

حل تست های 1022، 1024، 1026، 1028، 1030 و 1032 
مجموعه ها و بازه ها (قسمت اول)، مجموعه ها (قسمت اول)

فیلم جلسه 41 - مجموعه ها و بازه ها (قسمت اول ...

حل تست های 184، 186، 188، 190، 192، 193، 194، 196 و 198
مجموعه ها و بازه ها (قسمت دوم)، مجموعه ها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 42 - مجموعه ها و بازه ها (قسمت دوم ...

حل تست های 200، 202، 204، 206، 208، 210، 212، 214، 216 و 218 
مجموعه ها و بازه ها (قسمت سوم)، مجموعه ها (قسمت سوم)، بازه ها (قسمت اول)

فیلم جلسه 43 - مجموعه ها و بازه ها (قسمت سوم ...

حل تست های 220، 222، 224، 226، 228، 230، 232، 234، 236، 238، 240، 242، 244، 246، 248 و 250
مجموعه ها و بازه ها (قسمت چهارم)، دنباله ها (قسمت اول)

فیلم جلسه 44 - مجموعه ها و بازه ها (قسمت چها ...

مجموعه ها و بازه ها (قسمت چهارم)، دنباله ها (قسمت اول) - بازه ها (قسمت دوم)، الگو، دنباله و دنبالۀ ه ...
دنباله ها (قسمت سوم)، الگو، دنباله و دنبالۀ هندسی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 46 - دنباله ها (قسمت سوم)، الگو، د ...

حل تست های 2586، 2588، 2590، 2592، 2594، 2596، 2598، 2600، 2602، 2604 و 2606
دنباله ها (قسمت چهارم)، الگو، دنباله و دنبالۀ هندسی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 47 - دنباله ها (قسمت چهارم)، الگو، ...

حل تست های 2608، 2610، 2612، 2614، 2616، 2618، 2620، 2622، 2624، 2626، 2628، 2630، 2632 و 2634
دنباله ها (قسمت پنجم)، الگو، دنباله و دنبالۀ هندسی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 48 - دنباله ها (قسمت پنجم)، الگو، ...

حل تست های 2636، 2637، 2638، 2640، 2642، 2644، 2646، 2648، 2574، 2576، 2578، 2580، 2582 و 2584 
مثلثات (قسمت چهارم)، دایرۀ مثلثاتی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 49 - مثلثات (قسمت چهارم)، دایرۀ مث ...

حل تست های 1040، 1042، 1044، 1046، 1048، 1050، 1052، 1054، 1056، 1058، 1060، 1062 و 1064
مثلثات (قسمت پنجم)، دایرۀ مثلثاتی (قسمت سوم)، روابط بین نسبت های مثلثاتی (قسمت اول)

فیلم جلسه 50 - مثلثات (قسمت پنجم)، دایرۀ مثل ...

حل تست های 1068، 1070، 1072، 1074، 1076، 1078، 1080، 1082، 1084، 1086، 1090، 1092، 1094، 1069 و 1100
مثلثات (قسمت ششم)روابط بین نسبت های مثلثاتی (قسمت دوم)، روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت اول)

فیلم جلسه 51 - مثلثات (قسمت ششم)روابط بین نس ...

حل تست های 1102، 1104، 1106، 1108، 1110، 1112، 1114، 1116 و 1118
مثلثات (قسمت هفتم)، روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 52 - مثلثات (قسمت هفتم)، روابط تکم ...

حل تست های 1120، 1122، 1124، 1126، 1128، 1130، 1132، 1134، 1136، 1138 و 1140
مثلثات (قسمت هشتم)، روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت سوم)، توابع مثلثاتی

فیلم جلسه 53 - مثلثات (قسمت هشتم)، روابط تکم ...

حل تست های 1142، 1144، 1146، 1148، 1150، 1152، 1154، 1156، 1158، 1160، 1162 و 1164
مثلثات (قسمت نهم)، تناوب و تابع تانژانت (قسمت اول)

فیلم جلسه 54 - مثلثات (قسمت نهم)، تناوب و تا ...

حل تست های 1166، 1165، 1167، 1168، 1169 و 1170
مثلثات (قسمت دهم)،	تناوب و تابع تانژانت (قسمت دوم)

فیلم جلسه 55 - مثلثات (قسمت دهم)، تناوب و تا ...

حل تست های 1172، 1174، 1176، 1178، 1180، 1182، 1184، 1186 و 1188
مثلثات (قسمت یازدهم)، تناوب و تابع تانژانت (قسمت سوم)

فیلم جلسه 56 - مثلثات (قسمت یازدهم)، تناوب و ...

حل تست های 1190، 1192، 1194، 1196، 1198، 1200 و 1202 
مثلثات (قسمت دوازدهم)، نسبت های مثلثاتی زوایای دو برابر کمان (قسمت اول)

فیلم جلسه 57 - مثلثات (قسمت دوازدهم)، نسبت ه ...

حل تست های 1204، 1206، 1208، 1210، 1212، 1213، 1214، 1216، 1218 و 1220
مثلثات (قسمت سیزدهم)، نسبت های مثلثاتی زوایای دو برابر کمان (قسمت دوم)

فیلم جلسه 58 - مثلثات (قسمت سیزدهم)، نسبت ها ...

حل تست های 1222، 1224، 1226، 1228، 1230، 1232، 1234، 1236، 1238، 1240، 1242، 1244 و 1246
مثلثات(قسمت چهاردهم)نسبت های مثلثاتی زوایای دو برابر کمان(قسمت سوم)،معادلات مثلثاتی (قسمت اول)

فیلم جلسه 59 - مثلثات(قسمت چهاردهم)نسبت های ...

حل تست های 1246، 1248، 1250، 1251، 1252، 1254، 1255 و 1256
مثلثات (قسمت پانزدهم)، معادلات مثلثاتی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 60 - مثلثات (قسمت پانزدهم)، معادلا ...

حل تست های 1258، 1260، 1262، 1264، 1266، 1268، 1270 و 1272
مثلثات (قسمت شانزدهم)، معادلات مثلثاتی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 61 - مثلثات (قسمت شانزدهم)، معادلا ...

حل تست های 1274، 1276، 1278، 1280، 1076، 1078 و 1080
مثلثات (قسمت هفدهم)، معادلات مثلثاتی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 62 - مثلثات (قسمت هفدهم)، معادلات ...

حل تست های 1282، 1284، 1286، 1287، 1288، 1290 و 1292
مثلثات (قسمت هجدهم)، حل تست های VIP آخر فصل (قسمت اول)

فیلم جلسه 63 - مثلثات (قسمت هجدهم)، حل تست ه ...

حل تست های 1294، 1296، 1298، 1300، 1302، 1304 و 1305
مثلثات (قسمت نوزدهم)، حل تست های VIP آخر فصل (قسمت دوم)

فیلم جلسه 64 - مثلثات (قسمت نوزدهم)، حل تست ...

حل تست های 1306، 1308، 1310، 1312، 1314، 1316، 1318 و 1304
حد و پیوستگی (قسمت اول)، فرایندهای حدی و محاسبۀ حد تابع (قسمت اول)

فیلم جلسه 65 - حد و پیوستگی (قسمت اول)، فرای ...

حل تست های 1320، 1322، 1324، 1326، 1328، 1330، 1332، 1334، 1336، 1338، 1340، 1342 و 1344
حد و پیوستگی (قسمت دوم)،

فیلم جلسه 66 - حد و پیوستگی (قسمت دوم)،

حد و پیوستگی (قسمت دوم)، فرایندهای حدی و محاسبۀ حد تابع (قسمت دوم)، بخش پذیری چندجمله ای ها بر x-a  ...
حد و پیوستگی (قسمت سوم)، بخش پذیری چندجمله ای ها بر x-a و رفع ابهام صفر صفرم (قسمت دوم)

فیلم جلسه 67 - حد و پیوستگی (قسمت سوم)، بخش ...

حل تست های 1364، 1365، 1366، 1368، 1370، 1372، 1374، 1375، 1376
حد و پیوستگی (قسمت چهارم)، بخش پذیری چندجمله ای ها بر x-a و رفع ابهام صفر صفرم (قسمت سوم)

فیلم جلسه 68 - حد و پیوستگی (قسمت چهارم)، بخ ...

حل تست های 1378، 1380، 1382، 1383، 1384، 1386، 1388، 1390، 1392، 1394 و 1398
حد و پیوستگی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 69 - حد و پیوستگی (قسمت پنجم)

 حد و پیوستگی (قسمت پنجم)، بخش پذیری چندجمله ای ها بر x-a و رفع ابهام صفر صفرم (قسمت چهارم)، حد بی ن ...
حد و پیوستگی (قسمت ششم)، حد بی نهایت (قسمت دوم)، پیوستگی

فیلم جلسه 70 - حد و پیوستگی (قسمت ششم)، حد ب ...

حل تست های 1472، 1474، 1408، 1410، 1412، 1414، 1416، 1418، 1420، 1422، 1423، 1424، 1426 و 1428
حد و پیوستگی (قسمت هفتم)، حد در بی نهایت (قسمت اول)

فیلم جلسه 71 - حد و پیوستگی (قسمت هفتم)، حد ...

حل تست های 1476، 1478، 1480، 1482، 1484، 1486، 1488، 1490 و 1492
حد و پیوستگی (قسمت هشتم)، حد در بی نهایت (قسمت دوم)

فیلم جلسه 72 - حد و پیوستگی (قسمت هشتم)، حد ...

حل تست های 1493، 1494، 1496، 1498، 1500، 1501 و 1502
حد و پیوستگی (قسمت نهم)، حد در بی نهایت (قسمت سوم)

فیلم جلسه 73 - حد و پیوستگی (قسمت نهم)، حد د ...

حل تست های 1503، 1504، 1506، 1508، 1429، 1430، 1432، 1436، 1438، 1440، 1442 و 1444 
حد و پیوستگی (قسمت دهم)، حد در بی نهایت (قسمت چهارم)، حل تست های VIP

فیلم جلسه 74 - حد و پیوستگی (قسمت دهم)، حد د ...

حل تست های 1446، 1448، 1450، 1452، 1454، 1510، 1512، 1514، 1516، 1518، 1520 و 1522