فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده

فیلم جلسه 8 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت هشتم)، مرور معادلات (قسمت اول)