آرایه های ادبی کنکور هامون سبطی

فیلم ها : 13 | جزوه ها: 1
فیلم جلسه 0 - آرایه های ادبی با دکتر هامون سبطی

فیلم جلسه 0 - آرایه های ادبی با دکتر هامون سبطی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/10| آلاء
معرفی...
فیلم جلسه 1 - آرایه ها و درک ادبی (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - آرایه ها و درک ادبی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/10| آلاء
میریم سراغ آرایه های لفظی، یعنی آرایه هایی که در اون معنی واژه ها برای ما مهم نیست بل...
فیلم جلسه 2 - آرایه ها و درک ادبی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - آرایه ها و درک ادبی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/10| آلاء
تو بخش دوم می خوایم بریم سراغ جناس، البته جناس ناقص، بعد میدونم که به جناس های تام بر...
فیلم جلسه 3 - آرایه ها و درک ادبی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 3 - آرایه ها و درک ادبی (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/10| آلاء
بچه ها تو این بخش می خوایم بریم سراغ ادامه جناس و جناس تام اما تاکید بیشترمون روی روش...
فیلم جلسه 4 - آرایه ها و درک ادبی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 4 - آرایه ها و درک ادبی (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/10| آلاء
در این جله قراره که بریم سراغ آرایه های ایهام و ایهام تناسب که هم خیلی قشنگن و هم تو ک...
فیلم جلسه 5 - آرایه های و درک ادبی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 5 - آرایه های و درک ادبی (قسمت پنجم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/10| آلاء
امروز می خوایم بریم سراغ دو تا آرایه مهم دیگه، تضاد و متناقض نما ولی از اون مهم تر می ...
فیلم جلسه 6 - آرایه ها و درک ادبی (قسمت ششم)

فیلم جلسه 6 - آرایه ها و درک ادبی (قسمت ششم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/10| آلاء
ابتدا می خوایم یه دوره ای داشته باشیم آرایه هایی که تا اینجا یاد گرفتیم و خط فکری پید...
فیلم جلسه 7 - آرایه ها و درک ادبی (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 7 - آرایه ها و درک ادبی (قسمت هفتم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/10| آلاء
تو این جلسه میریم سراغ آرایه مهمه اسلوب معادله خط فکری پیدا کردنش، قشنگیاش، دلیل اهمیتش و رفع کردن یه سری اشتباهاتی که شاید تو ذه...
فیلم جلسه 8 - علم بیان (قسمت اول)، کلیات

فیلم جلسه 8 - علم بیان (قسمت اول)، کلیات

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/10| آلاء
آریه های ادبی رو با هم ادامه میدیم و بریم سراغ اون آرایه هایی که یه کمی با هم تداخل دا...
فیلم جلسه 9 - علم بیان (قسمت دوم)، مَجاز

فیلم جلسه 9 - علم بیان (قسمت دوم)، مَجاز

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/10| آلاء
جلسۀ گذشته وارد این چهار آرایۀ دشوار شدیم که بهشون میگفتیم علم بیان. و دیدیم که چه اش...
فیلم جلسه 10 - علم بیان (قسمت سوم)، تشبیه

فیلم جلسه 10 - علم بیان (قسمت سوم)، تشبیه

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/10| آلاء
در این جلسه میخوایم یه گشت و گذار خوب و قشنگ و دقیقی داشته باشیم توی آرایۀ تشبیه و یه ...
فیلم جلسه 11 - علم بیان (قسمت چهارم)، استعاره

فیلم جلسه 11 - علم بیان (قسمت چهارم)، استعاره

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/10| آلاء
تو این جلسه میخوایم به ادامۀ نکات علم بیان بپردازیم، تمرکزمون روی استعاره هستش، دو نوع استعاره و تشخیص که توی دل ایناس. آرایه های...
فیلم جلسه 12 - علم بیان (قسمت پنجم) - انواع اضافه

فیلم جلسه 12 - علم بیان (قسمت پنجم) - انواع اضافه

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/10| آلاء
این جلسه که دروافع آخرین جلسه از این دوره هست، هم یه برنامه ریزی می خواهیم داشته باشیم برای چند ماه آینده و هم یه گذری داشته باشی...