فیلم ها آرایه های ادبی کنکور هامون سبطی

فیلم جلسه 12 - علم بیان (قسمت پنجم) - انواع اضافه

این جلسه که دروافع آخرین جلسه از این دوره هست، هم یه برنامه ریزی می خواهیم داشته باشیم برای چند ماه آینده و هم یه گذری داشته باشیم به انواع اضافه که چند ساله تو کنکور ازش سوال میاد و اصولا باید سوال میومد.

بعد از تدریس اضافه برنامه مطالعاتی برای چند ماه باقی مانده تا کنکور داده شده است.

 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم