فیلم ها آرایه های ادبی کنکور هامون سبطی

فیلم جلسه 7 - آرایه ها و درک ادبی (قسمت هفتم)

تو این جلسه میریم سراغ آرایه مهمه اسلوب معادله خط فکری پیدا کردنش، قشنگیاش، دلیل اهمیتش و رفع کردن یه سری اشتباهاتی که شاید تو ذهنتون در مورد این آرایه شکل گرفته باشهک همی تونه مشکل ساز باشه سر جلسه کنکور

لینک های مستقیم دانلود این فیلم