صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) مهدی امینی راد

فیلم ها : 75 | جزوه ها: 5

فیلم جلسه 1 - بررسی منابع درس ریاضی کنکور تجربی نظام جدید

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها می خوایم براتون ضبط ریاضی کنکور تجربی برای نظام جدید آموزش و پرورش رو شروع کنیم. نظامی که تغییرات عمده ای داشته و ما با یک

فیلم جلسه 2 - تابع (قسمت اول)، نمودار شناسی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها تابع رو شروع می کنیم تو قسمت اول نمودارشناسی و تو قسمت اول نمودار شناسی می خوایم در مورد معادله خط صحبت کنیم. انشاالله در

فیلم جلسه 3 - تابع (قسمت دوم)، نمودار شناسی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه رسم توابع، قراره تو این قسمت براتون رسم تابع درجه دوم سهمی رو بگیم بچه ها رسم توابع خیلی مهمه، این چند قسمتو پیوسته ببین

فیلم جلسه 4 - تابع (قسمت سوم)، نمودار شناسی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه می خوایم مثال های کلیدی تر و جون دار تری از رسم سهمی ها براتون حل کنیم، تعیین علامت تابع درجه یک و درجه دو رو با توجه

فیلم جلسه 5 - تابع (قسمت چهارم)، نمودارشناسی (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت در ادامه رسم توابع می خوایم رسم توابع رو در شش حالت کلی بررسی کنیم این جلسه را به هیچ عنوان از دست ندید صفر تا صد ریا

فیلم جلسه 6 - تابع (قسمت پنجم)، نمودارشناسی (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ بحث نمودارشناسی، میخوایم در مورد قدر مطلق صحبت کنیم، توابع نمایی و لگاریتمی رو بهتون میگیم و شروع کنیم به حل تست های مخت

فیلم جلسه 7 - تابع(قسمت ششم)، رسم نمودار(قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ بحث نمودارشناسی، میخوایم در مورد قدر مطلق صحبت کنیم، توابع نمایی و لگاریتمی رو بهتون بگیم و شروع کنیم به حل تست های مختل

فیلم جلسه 8 - تابع (قسمت هفتم)، نمودارشناسی (قسمت هفتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ نمودارشناسی، امروز میخوایم کلی تست های متنوع براتون حل کنیم. صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) مه

فیلم جلسه 9 - تابع (قسمت هشتم)، نمودارشناسی (قسمت هشتم)، توابع صعودی و نزولی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این قسمت چن تا تست از رسم نمودار حل می کنم و سپس شروع می کنم به تدریس توابع صعودی و نزولی. ببینید این قسمت با کمک رسم چقد ساد

فیلم جلسه 10 - تابع (قسمت نهم)، توابع صعودی و نزولی (قسمت دوم)، دامنه و برد تابع (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت میخوام مثال براتون حل کنم در مورد توابع صعودی و نزولی، یکنوایی و غیریکنوایی رو بررسی کنیم، درسنامۀ دامنه و برد تابع ر

فیلم جلسه 11 - تابع (قسمت دهم)، دامنه و برد تابع (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به حل تست های دامنه و برد خواهیم پرداخت. صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) مهدی امینی راد فیلم

فیلم جلسه 12 - تابع (قسمت یازدهم)، مقدار تابع، تابع یک به یک

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت می خوایم در مورد مقدار تابع که خیلی مبحث مهمی هست و تابع یک به یک صحبت کنیم. صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی

فیلم جلسه 13 - تابع (قسمت دوازدهم)، تابع معکوس

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه تابع می خوایم در مورد تابع معکوس صحبت کنیم سوال های خیل خوشگلی رو براتون حل میکنم  صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آمو

فیلم جلسه 14 - تابع (قسمت سیزدهم)اعمال جبری روی توابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت در ادامه تابع می خوایم اعمال جبری روی توابع رو با هم بررسی کنیم  صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1

فیلم جلسه 15 - تابع (قسمت چهارم)، ترکیب توابع (اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت که یکی از مهم ترین قسمت های تابع به نام ترکیب توابع هستش رو می خوایم شروع کنیم پیشنهاد می کنم این قسمت رو به هیچ عنوا

فیلم جلسه 16 - تابع (قسمت پانزدهم)، ترکیب توابع (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه ترکیب توابع قسمت  دوم می خوایم کلی تست های خوشگل با روش های منحصر به فرد رو براتون حل کنیم  صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور

فیلم جلسه 17 - فصل اول: تابع (قسمت شانزدهم)، ترکیب توابع (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت تست های کنکور ریاضی و تجربی رو از مبحث ترکیب توابع با روش های تستی درجه 1 براتون حل می کنم در ادامه شروع می کنم تدریس

فیلم جلسه 18 - فصل اول: تابع (قسمت هفدهم)، ترکیب توابع قسمت (چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت مثال های مختلفی رو از دامنه ترکیب توابع باز به روش تستی و تشریحی برای شما عزیزان حل می کنم  صفر تا صد ریاضی تجربی کنک

فیلم جلسه 19 - فصل دوم: مثلثات (قسمت اول)، مقدمه ای بر مثلثات (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به قسمت مهم و درجه یک مثلثات سعی شده برای شما از صفره صفر مثلثات تدریس بشه و شما رو به صد برسونیم بچه های رشته ریاضی رشته

فیلم جلسه 20 - فصل دوم: مثلثات (قسمت دوم)، مقدمه ای بر مثلثات (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه مثلثات نکات ویژه ای از پایه دهم و یازدهم رو به صورت تستی و درجه یک خدمتتون میگیم و در ادامه داستان دوره تناوب رو شروع می

فیلم جلسه 21 - فصل دوم: مثلثات (قسمت سوم)، دورۀ تناوب (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما در قسمت قبل، در مورد دورۀ تناوب صحبت کردیم، تو این قسمت میخوایم نکات دورۀ تناوب سینوس و کسینوس رو بگیم و شروع کنیم به حل مثال

فیلم جلسه 22 - فصل دوم: مثلثات (قسمت چهارم)، دورۀ تناوب (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت میخوایم تست های جون دارتر و سخت تر در مورد دورۀ تناوب سینوس و کسینوس با هم حل کنیم. صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام

فیلم جلسه 23 - فصل دوم: مثلثات (قسمت پنجم)، تانژانت و تناوب

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه در ادامۀ مثلثات، میخوایم در مورد رسم تانژانت و نکات تانژانت صحبت کنیم. صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید)

فیلم جلسه 24 - فصل دوم: مثلثات (قسمت ششم)، روابط و فرمول های مثلثاتی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
اونایی که عشق فرمول هستند و عاشق فرمول های مثلثاتی هستند و می خوان کلا فرمول حفظ کنند این کلیپ رو از دست ندن سعی شده در این کلیپ

فیلم جلسه 25 - فصل دوم: مثلثات (قسمت هفتم)، روابط و فرمول های مثلثاتی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ روابط مثلثات، مثال های کنکوری رو میخوام براتون حل کنم، با ما همراه باشید. صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید)

فیلم جلسه 26 - فصل دوم: مثلثات (قسمت هشتم)، معادلات مثلثاتی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 رسیدم به معادلات مثلثاتی و معادلات مثلثاتی در ادامه مثلثات و قسمت پایانی مثلثات است، با ما همراه باشید صفر تا صد ریاضی تجربی کنک

فیلم جلسه 27 - فصل دوم: مثلثات (قسمت نهم)، معادلات مثلثاتی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت براتون از معادلات مثلثاتی، مثال های کنکورهای گذشته را حل می کنیم، ببینید و استفاده کنید صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (

فیلم جلسه 28 - فصل دوم: مثلثات (قسمت دهم)، معادلات مثلثاتی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها ما تو کلیپ های گذشته در مورد مثلثات و معادلات مثلثاتی صحبت کردیم، تو این کلیپ میخوایم معادلات مثلثاتی رو ادامه بدیم با مثا

فیلم جلسه 29 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت اول)، مفهوم حد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حد و پیوستگی رو شروع می کنیم، مفهومی بسیار زیبا، جذاب و سادهانشاا... ازش تست های خوبی بیاد و شما تست هاشو بترکونید. صفر تا صد ر

فیلم جلسه 30 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت دوم)، محاسبۀ حد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به جلسۀ دوم حد، محاسبۀ حد، این جلسه رو با دقت بیشتری همراه ما باشید صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-139

فیلم جلسه 31 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت سوم)، قوانین حد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت، در مورد قوانین حد و حدهایی که مبهم میشن، کدوم مبهم؟ مبهم های صفر صفرم! میخوایم نکات قشنگی رو براتون بگیم. صفر تا صد

فیلم جلسه 32 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت چهارم)، آموزش حل مسائل صفر صفرم به روش هوپیتال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت میخوایم روش هوپیتال رو براتون بگیم، ابتدا فرمول های مشتق رو کامل بهتون درس میدیم، این جلسه رو کامل نگاه کنید، گویا فص

فیلم جلسه 33 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت پنجم)، تست های صفر صفرم به روش هوپیتال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت چهارده تا مثال جوندار و تست های مختلف از روش هوپیتال براتون حل میکنم. صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید)

فیلم جلسه 34 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت ششم)، حد بی نهایت

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز میخوایم در مورد کلمۀ بی نهایت صحبت کنیم. تو شعرمم بود؛ بی نهایتمیخوایم در مورد حد بی نهایت و حد در بی نهایت صحبت کنیم.، ه

فیلم جلسه 35 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت هفتم) حد بی نهایت (قسمت دوم)، حد در بی نهایت (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامۀ حد، امروز میخوایم حد میخوایم ابتدا مثال های کنکوری از حد بی نهایت و سپس درسنامۀ حد در بی نهایت رو شروع کنیم صفر تا صد ری

فیلم جلسه 36 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت هشتم)، حد در بی نهایت (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در جلسۀ دوم حد در بی نهایت هستیم، این جلسه رو خوب نگاه کنید، نکات ویژه ای داره و مثال های کنکوری زیادی رو براتون حل می کنیم. صفر

فیلم جلسه 37 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت نهم)، پیوستگی در نقطه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت میخوایم داستان پیوستگی رو بررسی کنیم، البته پیوستگی در نقطه. صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397)

فیلم جلسه 38 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت دهم)، پیوستگی در بازه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
دوستان در این قسمت در ادامۀ پیوستگی، پیوستگی در بازه رو بهتون توضیح میدم، ببینید و لذت ببرید. صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آ

فیلم جلسه 39 - فصل چهارم: مشتق (قسمت اول)، مفهوم مشتق

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل چهارم رو شروع میکنیم، مشتق! توی قسمت اول در مورد تعریف حدی مشتق میخوایم نکات جالبی رو براتون بگیم صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور

فیلم جلسه 40 - فصل چهارم: مشتق (قسمت دوم)، تست های تعریف مشتق

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت میخوام در مورد تعریف حدی مشتق، مثال های قشنگی رو براتون حل کنم. صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-13

فیلم جلسه 41 - فصل چهارم: مشتق (قسمت سوم)، مشتق چپ و راست (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت مشتق چپ و راست رو بررسی می کنیم، نیم مماس چپ نیم مماس راست، با ما همراه باشید صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزش

فیلم جلسه 42 - فصل چهارم: مشتق (قسمت چهارم)، مشتق چپ و راست (قسمت دوم)، روابط مشتق (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها تو این قسمت ابتدا یک مقداری دیگه مثال از مشتق چپ و راست براتون حل می کنیم و در انتها فرمول های مشتق گیری رو یک بار دیگه به

فیلم جلسه 43 - فصل چهارم: مشتق (قسمت پنجم)، روابط مشتق (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها تو این قسمت میخوایم از مشتق گرفتن، مثال های درجه یکی حل کنیم، با ما همراه باشید. صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی

فیلم جلسه 44 - فصل چهارم: مشتق (قسمت ششم)، روابط مشتق (قسمت سوم)، بررسی مشتق پذیری (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت ابتدا مقداری از مثال های مشتق رو براتون حل می کنیم سپس بررسی نقاط مشتق پذیری رو شروع می کنیم. صفر تا صد ریاضی تجربی ک

فیلم جلسه 45 - فصل چهارم: مشتق (قسمت هفتم)، بررسی مشتق پذیری (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت در مورد نقاط مشتق ناپذیری نکات درجه یکی رو میخوایم براتون حل کنیم. صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98

فیلم جلسه 46 - فصل چهارم: مشتق (قسمت هشتم)، بررسی مشتق پذیری (قسمت سوم)، نمودار f و fَ (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت ابتدا براتون چند تا مثال از نقاط مشتق ناپذیر حل می کنم سپس داستان رسم f وfَ رو مطرح می کنیم با ما همراه باشید  صفر تا

فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: مشتق (قسمت نهم)، نمودار f و 'f (قسمت دوم)، مشتق پذیری در بازه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه ادامۀ نمودار f و 'f و همچنین در ادامه داستان مشتق پذیری در یک بازه رو براتون توضیح میدم. صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور

فیلم جلسه 48 - فصل چهارم: مشتق (قسمت دهم)، آهنگ تغییر (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت در مورد یک مبحث بسیار مهم و سوال خیز میخوایم صحبت کنیم، آهنگ تغییر.آهنگ تغییرات متوسط و آهنگ تغییرات لحظه ای یا آنی

فیلم جلسه 49 - فصل چهارم: مشتق (قسمت یازدهم)، آهنگ تغییر (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت در ادامۀ آهنگ تغییر، مثال ها و نکات بیشتری رو براتون ارائه میدم. صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1

فیلم جلسه 50 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت اول)، یکنوایی تابع و ارتباط آن با مشتق (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها فصل پنجم رو شروع می کنیم، کاربرد مشتق. توی قسمت اول در مورد صعودی و نزولی بودن میخوایم صحبت کنیم، اما این قسمت، قسمتی هست

فیلم جلسه 51 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت دوم)، یکنوایی تابع و ارتباط آن با مشتق (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسه دوم یکنوایی، صعودی و نزولی بودن تابع رو با استفاده از کاربرد مشتق میخوایم در خدمتتون باشیم و کلی مثال های قشنگ براتون حل می

فیلم جلسه 52 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت سوم)، نقطۀ بحرانی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی یک قسمت بسیار مهم هستیم، نقاط بحرانی، فهمش خیلی مهمه، حتماً این کلیپ و تصاویرش و مثال هاشو ببینید، تا بفهمید نقاط بحرانی چیه،

فیلم جلسه 53 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت چهارم)، اکسترمم نسبی و مطلق

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به اکسترمم ها، نسبی و مطلق، با من همراه باش تا ببینی چه دنیای قشنگی داره اکسترمم های نسبی و مطلق صفر تا صد ریاضی تجربی کنک

فیلم جلسه 54 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت پنجم)، اکسترمم مطلق

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه در مورد اکسترمم های مطلق صحبت می کنیم و مثال های متعددی رو براتون حل می کنیم. صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزش

فیلم جلسه 55 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت ششم)، بهینه سازی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
شروع می کنیم مبحث زیبای بهینه سازی رو، تیپ تست شماره 1 و مدل شماره 1 رو میخوایم برای شما ارائه بدیم، تا آخرش با ما همراه باشید. ص

فیلم جلسه 56 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت هفتم)، بهینه سازی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت تیپ تست های دوم بهینه سازی رو با هم دوره می کنیم، با ما همراه باشید. صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (

فیلم جلسه 57 - لگاریتم (قسمت اول)، مفهوم و قوانین لگاریتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها این مبحثی که الان میخوام شروع کنم، در سال یازدهم برای شما تدریس شده، لگاریتم! مبحث بسیار مهم، قسمت اول لگاریتم رو با ما هم

فیلم جلسه 58 - لگاریتم (قسمت دوم)، معادلات و نامعادلات لگاریتمی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در قسمت دوم لگاریتم هستیم، پر از تست های خوشگل و قوی، با ما همراه باشید. صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397)

فیلم جلسه 59 - لگاریتم (قسمت سوم)، معادلات و نامعادلات نمایی و لگاریتمی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جلسۀ سوم و آخر از لگاریتم رو در خدمت شما هستیم، این قسمت رو خوب نگاه کنید که نکات ویژه ای داره. صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام

فیلم جلسه 60 - الگو و دنباله (قسمت اول)، الگو و دنبالۀ حسابی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این قسمت میریم سراغ کتاب ریاضی دهم، فصل اول: الگو و دنباله. قسمت اول میخوام الگو رو برای شما عزیزان توضیح بدم، بچه ها این قسم

فیلم جلسه 61 - الگو و دنباله (قسمت دوم)، دنبالۀ حسابی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه قراره براتون دنبالۀ حسابی رو تدریس کنم. یکی از تست هایی که به احتمال زیاد توی کنکور 98 مطرح میشه احتمال حسابیه، با دق

فیلم جلسه 62 - الگو و دنباله (قسمت سوم)، دنبالۀ هندسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه میخوام در مورد دنبالۀ هندسی صحبت کنم، نکات ویژه ای داره. صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) مهد

فیلم جلسه 63 - الگو و دنباله (قسمت چهارم)، دنبالۀ هندسی و مسائل تلفیقی دنباله حسابی و هندسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه مسائل تلفیقی دنبالۀ حسابی و هندسی رو برای شما تدریس میکنم و مثال های خوبی رو حل می کنم. صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (

فیلم جلسه 64 - آمار (قسمت اول)، تعریف آمار و نکات

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
شروع می کنیم مبحث آمار رو، مبحثی که احتمالاً در کنکور نظام جدید سؤالات خیلی زیبایی ازش مطرح شه. صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام

فیلم جلسه 65 - آمار (قسمت دوم)، حل تست (شاخص های مرکزی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دوم آمار رو شروع می کنیم، توی این قسمت براتون مثال های قشنگی از شاخص ها حل می کنیم، بالاخص شاخص مرکزی. صفر تا صد ریاضی تجربی

فیلم جلسه 66 - آمار (قسمت سوم)، حل تست (شاخص های پراکندگی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت سوم آمار رو میخوایم با هم شروع کنیم، بیشتر سعی شده تست های سخت و جوندار از شاخص مرکزی و پراکندگی، بیشتر تمرکز روی پراکندگی ه

فیلم جلسه 67 - مقاطع مخروطی (قسمت اول)، دوران و برش

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل ششم از ریاضی دوازدهم رو میخوایم با هم شروع کنیم، در مورد هندسه است، تفکر تجسمی و مقاطع مخروطی. توی قسمت اول که الان در خدمتتو

فیلم جلسه 68 - مقاطع مخروطی (قسمت دوم)، بیضی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
شروع می کنیم اولین مقطع از مقاطع مخروطی رو به نام بیضی، مقطع ساده ای که نکات جالبی داره. صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی

فیلم جلسه 69 - مقاطع مخروطی (قسمت سوم)، دایره

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این قسمت دایره رو میخوایم تدریس کنیم، یکی از مقاطع مهم مخروطی، با ما همراه باشید. صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جد

فیلم جلسه 70 - مقاطع مخروطی (قسمت چهارم)، حل تست دایره و بیضی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت در ادامۀ تست های دایره و بیضی، سعی می کنیم براتون مثال های قشنگ و جونداری از این مبحث حل کنیم. صفر تا صد ریاضی تجربی

فیلم جلسه 71 - آنالیز و احتمال (قسمت اول)، آنالیز (چگونه بدون شمارش بشماریم) (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مبحث آنالیز رو شروع می کنیم، چگونه بدون شمردن بشماریم؟ مبحثی که مقدمۀ احتماله، پس وارد مبحث شیرینِ آنالیز میشیم. صفر تا صد ریاضی

فیلم جلسه 72 - آنالیز و احتمال (قسمت دوم)، آنالیز (چگونه بدون شمارش بشماریم) (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها تو این جلسه برای شما میخوایم از آنالیز (یعنی چگونه بدون شمردن بشماریم) مثال حل کنیم، مثال های قشنگ و جون دار، با ما همراه

فیلم جلسه 73 - احتمال (قسمت اول)، مقدمات احتمال (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
احتمال رو شروع می کنیم، قسمت اول احتمال مقدماتی، با ما همراه باشید. صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-1397) مهدی

فیلم جلسه 74 - احتمال (قسمت دوم)، مقدمات احتمال (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت از احتمال میخوایم داستان تاس، کیسه و مهره رو براتون جا بندازیم. صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (98-13

فیلم جلسه 75 - احتمال (قسمت سوم)، قوانین احتمال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آخرین قسمت از احتمال رو میخوایم شروع کنیم و تو این قسمت مباحث مختلف احتمال براتون دوره میشه. صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور (نظام آم