فیلم جلسه 10 - تابع (قسمت نهم)، توابع صعودی و نزولی (قسمت دوم)، دامنه و برد تابع (قسمت اول)

مهدی امینی راد
مهدی امینی راد

صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور(نظام آموزشی جدید) (1397-1398)امینی راد

در این قسمت میخوام مثال براتون حل کنم در مورد توابع صعودی و نزولی، یکنوایی و غیریکنوایی رو بررسی کنیم، درسنامۀ دامنه و برد تابع رو هم میگیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی کنکور(نظام آموزشی جدید) (1397-1398)امینی راد

Loading

فیلم جلسه 1 - بررسی منابع درس ریاضی کنکور تج ...

بچه ها می خوایم براتون ضبط ریاضی کنکور تجربی برای نظام جدید آموزش و پرورش رو شروع کنیم. نظامی که تغی ...

فیلم جلسه 2 - تابع (قسمت اول)، نمودار شناسی ...

بچه ها تابع رو شروع می کنیم تو قسمت اول نمودارشناسی و تو قسمت اول نمودار شناسی می خوایم در مورد معاد ...

فیلم جلسه 3 - تابع (قسمت دوم)، نمودار شناسی ...

در ادامه رسم توابع، قراره تو این قسمت براتون رسم تابع درجه دوم سهمی رو بگیم بچه ها رسم توابع خیلی مه ...

فیلم جلسه 4 - تابع (قسمت سوم)، نمودار شناسی ...

تو این جلسه می خوایم مثال های کلیدی تر و جون دار تری از رسم سهمی ها براتون حل کنیم، تعیین علامت تابع ...

فیلم جلسه 5 - تابع (قسمت چهارم)، نمودارشناسی ...

تو این قسمت در ادامه رسم توابع می خوایم رسم توابع رو در شش حالت کلی بررسی کنیم این جلسه را به هیچ عن ...

فیلم جلسه 6 - تابع (قسمت پنجم)، نمودارشناسی ...

در ادامۀ بحث نمودارشناسی، میخوایم در مورد قدر مطلق صحبت کنیم، توابع نمایی و لگاریتمی رو بهتون میگیم ...

فیلم جلسه 7 - تابع(قسمت ششم)، رسم نمودار(قسم ...

در ادامۀ بحث نمودارشناسی، میخوایم در مورد قدر مطلق صحبت کنیم، توابع نمایی و لگاریتمی رو بهتون بگیم و ...

فیلم جلسه 8 - تابع (قسمت هفتم)، نمودارشناسی ...

در ادامۀ نمودارشناسی، امروز میخوایم کلی تست های متنوع براتون حل کنیم.

فیلم جلسه 9 - تابع (قسمت هشتم)، نمودارشناسی ...

توی این قسمت چن تا تست از رسم نمودار حل می کنم و سپس شروع می کنم به تدریس توابع صعودی و نزولی. ببینی ...

فیلم جلسه 10 - تابع (قسمت نهم)، توابع صعودی ...

در این قسمت میخوام مثال براتون حل کنم در مورد توابع صعودی و نزولی، یکنوایی و غیریکنوایی رو بررسی کنی ...

فیلم جلسه 11 - تابع (قسمت دهم)، دامنه و برد ...

در این جلسه به حل تست های دامنه و برد خواهیم پرداخت.

فیلم جلسه 12 - تابع (قسمت یازدهم)، مقدار تاب ...

تو این قسمت می خوایم در مورد مقدار تابع که خیلی مبحث مهمی هست و تابع یک به یک صحبت کنیم.

فیلم جلسه 13 - تابع (قسمت دوازدهم)، تابع معک ...

در ادامه تابع می خوایم در مورد تابع معکوس صحبت کنیم سوال های خیل خوشگلی رو براتون حل میکنم 

فیلم جلسه 14 - تابع (قسمت سیزدهم)اعمال جبری ...

تو این قسمت در ادامه تابع می خوایم اعمال جبری روی توابع رو با هم بررسی کنیم 

فیلم جلسه 15 - تابع (قسمت چهارم)، ترکیب تواب ...

تو این قسمت که یکی از مهم ترین قسمت های تابع به نام ترکیب توابع هستش رو می خوایم شروع کنیم پیشنهاد م ...

فیلم جلسه 16 - تابع (قسمت پانزدهم)، ترکیب تو ...

در ادامه ترکیب توابع قسمت  دوم می خوایم کلی تست های خوشگل با روش های منحصر به فرد رو براتون حل کنیم 

فیلم جلسه 17 - فصل اول: تابع (قسمت شانزدهم)، ...

تو این قسمت تست های کنکور ریاضی و تجربی رو از مبحث ترکیب توابع با روش های تستی درجه 1 براتون حل می ک ...

فیلم جلسه 18 - فصل اول: تابع (قسمت هفدهم)، ت ...

تو این قسمت مثال های مختلفی رو از دامنه ترکیب توابع باز به روش تستی و تشریحی برای شما عزیزان حل می ک ...

فیلم جلسه 19 - فصل دوم: مثلثات (قسمت اول)، م ...

رسیدیم به قسمت مهم و درجه یک مثلثات سعی شده برای شما از صفره صفر مثلثات تدریس بشه و شما رو به صد برس ...

فیلم جلسه 20 - فصل دوم: مثلثات (قسمت دوم)، م ...

در ادامه مثلثات نکات ویژه ای از پایه دهم و یازدهم رو به صورت تستی و درجه یک خدمتتون میگیم و در ادامه ...

فیلم جلسه 21 - فصل دوم: مثلثات (قسمت سوم)، د ...

ما در قسمت قبل، در مورد دورۀ تناوب صحبت کردیم، تو این قسمت میخوایم نکات دورۀ تناوب سینوس و کسینوس رو ...

فیلم جلسه 22 - فصل دوم: مثلثات (قسمت چهارم)، ...

تو این قسمت میخوایم تست های جون دارتر و سخت تر در مورد دورۀ تناوب سینوس و کسینوس با هم حل کنیم.

فیلم جلسه 23 - فصل دوم: مثلثات (قسمت پنجم)، ...

تو این جلسه در ادامۀ مثلثات، میخوایم در مورد رسم تانژانت و نکات تانژانت صحبت کنیم.

فیلم جلسه 24 - فصل دوم: مثلثات (قسمت ششم)، ر ...

اونایی که عشق فرمول هستند و عاشق فرمول های مثلثاتی هستند و می خوان کلا فرمول حفظ کنند این کلیپ رو از ...

فیلم جلسه 25 - فصل دوم: مثلثات (قسمت هفتم)، ...

در ادامۀ روابط مثلثات، مثال های کنکوری رو میخوام براتون حل کنم، با ما همراه باشید.

فیلم جلسه 26 - فصل دوم: مثلثات (قسمت هشتم)، ...

 رسیدم به معادلات مثلثاتی و معادلات مثلثاتی در ادامه مثلثات و قسمت پایانی مثلثات است، با ما همراه با ...

فیلم جلسه 27 - فصل دوم: مثلثات (قسمت نهم)، م ...

تو این قسمت براتون از معادلات مثلثاتی، مثال های کنکورهای گذشته را حل می کنیم، ببینید و استفاده کنید

فیلم جلسه 28 - فصل دوم: مثلثات (قسمت دهم)، م ...

بچه ها ما تو کلیپ های گذشته در مورد مثلثات و معادلات مثلثاتی صحبت کردیم، تو این کلیپ میخوایم معادلات ...

فیلم جلسه 29 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت ا ...

حد و پیوستگی رو شروع می کنیم، مفهومی بسیار زیبا، جذاب و ساده انشاا... ازش تست های خوبی بیاد و شما ت ...

فیلم جلسه 30 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت د ...

رسیدیم به جلسۀ دوم حد، محاسبۀ حد، این جلسه رو با دقت بیشتری همراه ما باشید

فیلم جلسه 31 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت س ...

در این قسمت، در مورد قوانین حد و حدهایی که مبهم میشن، کدوم مبهم؟ مبهم های صفر صفرم! میخوایم نکات قشن ...

فیلم جلسه 32 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت چ ...

تو این قسمت میخوایم روش هوپیتال رو براتون بگیم، ابتدا فرمول های مشتق رو کامل بهتون درس میدیم، این جل ...

فیلم جلسه 33 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت پ ...

در این قسمت چهارده تا مثال جوندار و تست های مختلف از روش هوپیتال براتون حل میکنم.

فیلم جلسه 34 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت ش ...

امروز میخوایم در مورد کلمۀ بی نهایت صحبت کنیم. تو شعرمم بود؛ بی نهایت میخوایم در مورد حد بی نهایت و ...

فیلم جلسه 35 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت ه ...

در ادامۀ حد، امروز میخوایم حد میخوایم ابتدا مثال های کنکوری از حد بی نهایت و سپس درسنامۀ حد در بی نه ...

فیلم جلسه 36 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت ه ...

در جلسۀ دوم حد در بی نهایت هستیم، این جلسه رو خوب نگاه کنید، نکات ویژه ای داره و مثال های کنکوری زیا ...

فیلم جلسه 37 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت ن ...

تو این قسمت میخوایم داستان پیوستگی رو بررسی کنیم، البته پیوستگی در نقطه.

فیلم جلسه 38 - فصل سوم: حد و پیوستگی (قسمت د ...

دوستان در این قسمت در ادامۀ پیوستگی، پیوستگی در بازه رو بهتون توضیح میدم، ببینید و لذت ببرید.

فیلم جلسه 39 - فصل چهارم: مشتق (قسمت اول)، م ...

فصل چهارم رو شروع میکنیم، مشتق! توی قسمت اول در مورد تعریف حدی مشتق میخوایم نکات جالبی رو براتون بگی ...

فیلم جلسه 40 - فصل چهارم: مشتق (قسمت دوم)، ت ...

تو این قسمت میخوام در مورد تعریف حدی مشتق، مثال های قشنگی رو براتون حل کنم.

فیلم جلسه 41 - فصل چهارم: مشتق (قسمت سوم)، م ...

تو این قسمت مشتق چپ و راست رو بررسی می کنیم، نیم مماس چپ نیم مماس راست، با ما همراه باشید

فیلم جلسه 42 - فصل چهارم: مشتق (قسمت چهارم)، ...

بچه ها تو این قسمت ابتدا یک مقداری دیگه مثال از مشتق چپ و راست براتون حل می کنیم و در انتها فرمول ها ...

فیلم جلسه 43 - فصل چهارم: مشتق (قسمت پنجم)، ...

بچه ها تو این قسمت میخوایم از مشتق گرفتن، مثال های درجه یکی حل کنیم، با ما همراه باشید.

فیلم جلسه 44 - فصل چهارم: مشتق (قسمت ششم)، ر ...

تو این قسمت ابتدا مقداری از مثال های مشتق رو براتون حل می کنیم سپس بررسی نقاط مشتق پذیری رو شروع می ...

فیلم جلسه 45 - فصل چهارم: مشتق (قسمت هفتم)، ...

تو این قسمت در مورد نقاط مشتق ناپذیری نکات درجه یکی رو میخوایم براتون حل کنیم.

فیلم جلسه 46 - فصل چهارم: مشتق (قسمت هشتم)، ...

تو این قسمت ابتدا براتون چند تا مثال از نقاط مشتق ناپذیر حل می کنم سپس داستان رسم f وfَ رو مطرح می ک ...

فیلم جلسه 47 - فصل چهارم: مشتق (قسمت نهم)، ن ...

در این جلسه ادامۀ نمودار f و 'f و همچنین در ادامه داستان مشتق پذیری در یک بازه رو براتون توضیح میدم.

فیلم جلسه 48 - فصل چهارم: مشتق (قسمت دهم)، آ ...

تو این قسمت در مورد یک مبحث بسیار مهم و سوال خیز میخوایم صحبت کنیم، آهنگ تغییر. آهنگ تغییرات متوسط ...

فیلم جلسه 49 - فصل چهارم: مشتق (قسمت یازدهم) ...

تو این قسمت در ادامۀ آهنگ تغییر، مثال ها و نکات بیشتری رو براتون ارائه میدم.

فیلم جلسه 50 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت ا ...

بچه ها فصل پنجم رو شروع می کنیم، کاربرد مشتق. توی قسمت اول در مورد صعودی و نزولی بودن میخوایم صحبت ک ...

فیلم جلسه 51 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت د ...

جلسه دوم یکنوایی، صعودی و نزولی بودن تابع رو با استفاده از کاربرد مشتق میخوایم در خدمتتون باشیم و کل ...

فیلم جلسه 52 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت س ...

توی یک قسمت بسیار مهم هستیم، نقاط بحرانی، فهمش خیلی مهمه، حتماً این کلیپ و تصاویرش و مثال هاشو ببینی ...

فیلم جلسه 53 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت چ ...

رسیدیم به اکسترمم ها، نسبی و مطلق، با من همراه باش تا ببینی چه دنیای قشنگی داره اکسترمم های نسبی و م ...

فیلم جلسه 54 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت پ ...

تو این جلسه در مورد اکسترمم های مطلق صحبت می کنیم و مثال های متعددی رو براتون حل می کنیم.

فیلم جلسه 55 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت ش ...

شروع می کنیم مبحث زیبای بهینه سازی رو، تیپ تست شماره 1 و مدل شماره 1 رو میخوایم برای شما ارائه بدیم، ...

فیلم جلسه 56 - فصل پنجم: کاربرد مشتق (قسمت ه ...

تو این قسمت تیپ تست های دوم بهینه سازی رو با هم دوره می کنیم، با ما همراه باشید.

فیلم جلسه 57 - لگاریتم (قسمت اول)، مفهوم و ق ...

بچه ها این مبحثی که الان میخوام شروع کنم، در سال یازدهم برای شما تدریس شده، لگاریتم! مبحث بسیار مهم، ...

فیلم جلسه 58 - لگاریتم (قسمت دوم)، معادلات و ...

در قسمت دوم لگاریتم هستیم، پر از تست های خوشگل و قوی، با ما همراه باشید.

فیلم جلسه 59 - لگاریتم (قسمت سوم)، معادلات و ...

جلسۀ سوم و آخر از لگاریتم رو در خدمت شما هستیم، این قسمت رو خوب نگاه کنید که نکات ویژه ای داره.

فیلم جلسه 60 - الگو و دنباله (قسمت اول)، الگ ...

توی این قسمت میریم سراغ کتاب ریاضی دهم، فصل اول: الگو و دنباله. قسمت اول میخوام الگو رو برای شما عزی ...

فیلم جلسه 61 - الگو و دنباله (قسمت دوم)، دنب ...

تو این جلسه قراره براتون دنبالۀ حسابی رو تدریس کنم. یکی از تست هایی که به احتمال زیاد توی کنکور 98 م ...

فیلم جلسه 62 - الگو و دنباله (قسمت سوم)، دنب ...

تو این جلسه میخوام در مورد دنبالۀ هندسی صحبت کنم، نکات ویژه ای داره.

فیلم جلسه 63 - الگو و دنباله (قسمت چهارم)، د ...

تو این جلسه مسائل تلفیقی دنبالۀ حسابی و هندسی رو برای شما تدریس میکنم و مثال های خوبی رو حل می کنم.

فیلم جلسه 64 - آمار (قسمت اول)، تعریف آمار و ...

شروع می کنیم مبحث آمار رو، مبحثی که احتمالاً در کنکور نظام جدید سؤالات خیلی زیبایی ازش مطرح شه.

فیلم جلسه 65 - آمار (قسمت دوم)، حل تست (شاخص ...

قسمت دوم آمار رو شروع می کنیم، توی این قسمت براتون مثال های قشنگی از شاخص ها حل می کنیم، بالاخص شاخص ...

فیلم جلسه 66 - آمار (قسمت سوم)، حل تست (شاخص ...

قسمت سوم آمار رو میخوایم با هم شروع کنیم، بیشتر سعی شده تست های سخت و جوندار از شاخص مرکزی و پراکندگ ...

فیلم جلسه 67 - مقاطع مخروطی (قسمت اول)، دورا ...

فصل ششم از ریاضی دوازدهم رو میخوایم با هم شروع کنیم، در مورد هندسه است، تفکر تجسمی و مقاطع مخروطی. ت ...

فیلم جلسه 68 - مقاطع مخروطی (قسمت دوم)، بیضی

شروع می کنیم اولین مقطع از مقاطع مخروطی رو به نام بیضی، مقطع ساده ای که نکات جالبی داره.

فیلم جلسه 69 - مقاطع مخروطی (قسمت سوم)، دایر ...

توی این قسمت دایره رو میخوایم تدریس کنیم، یکی از مقاطع مهم مخروطی، با ما همراه باشید.

فیلم جلسه 70 - مقاطع مخروطی (قسمت چهارم)، حل ...

تو این قسمت در ادامۀ تست های دایره و بیضی، سعی می کنیم براتون مثال های قشنگ و جونداری از این مبحث حل ...

فیلم جلسه 71 - آنالیز و احتمال (قسمت اول)، آ ...

مبحث آنالیز رو شروع می کنیم، چگونه بدون شمردن بشماریم؟ مبحثی که مقدمۀ احتماله، پس وارد مبحث شیرینِ آ ...

فیلم جلسه 72 - آنالیز و احتمال (قسمت دوم)، آ ...

بچه ها تو این جلسه برای شما میخوایم از آنالیز (یعنی چگونه بدون شمردن بشماریم) مثال حل کنیم، مثال های ...

فیلم جلسه 73 - احتمال (قسمت اول)، مقدمات احت ...

احتمال رو شروع می کنیم، قسمت اول احتمال مقدماتی، با ما همراه باشید.

فیلم جلسه 74 - احتمال (قسمت دوم)، مقدمات احت ...

تو این قسمت از احتمال میخوایم داستان تاس، کیسه و مهره رو براتون جا بندازیم.

فیلم جلسه 75 - احتمال (قسمت سوم)، قوانین احت ...

آخرین قسمت از احتمال رو میخوایم شروع کنیم و تو این قسمت مباحث مختلف احتمال براتون دوره میشه.