صفر تا صد گسسته کنکور (نظام آموزشی قدیم) - بهمن مؤذنی پور

فیلم ها : 61 | جزوه ها: 4

فیلم جلسه 1 - نظریۀ گراف (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس: گراف ساده، تفاوت گراف های ساده و جهت دار، مفاهیم و تعاریف گراف و حل مثال

فیلم جلسه 2 - نظریۀ گراف (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:معرفی انواع گراف ساده (گراف مشاغل، گراف بازه ها، گراف های یکریخت و شمارش گرافها با راس های بدون نام، دنباله گرافی) و حل مث

فیلم جلسه 3 - نظریۀ گراف (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:روش هاول - حکیمی (روش مشتق) برای تشخیص دنباله ی گرافی،گراف منتظم و حل مثال توضیحات دقیق تر:جلسه ی سومدنباله ی گرافی و رو

فیلم جلسه 4 - نظریۀ گراف (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس گراف کامل و گراف مکمل  و حل تست های مربوط به این مبحث  استاد در ابتدا

فیلم جلسه 5 - نظریۀ گراف (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:شمارش گراف ها با راس های دارای نام، بررسی مسیرها در گراف، تعداد مسیرها (بیشترین مسیر و کم ترین مسیر)، طول یک مسیر، تمایز ب

فیلم جلسه 6 - نظریۀ گراف (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:دور در گراف، گراف های غیر کامل و گراف های کاملمدت زمان 25 دقیقه و یک ثانیه!بررسی دورها در نظریه ی گراف و بررسی مفاهیم اول

فیلم جلسه 7 - نظریه گراف (قسمت هفتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس: بررسی گراف های همبند، ویژگی های گراف های همبند و حل مثال مدت زمان: 32 د

فیلم جلسه 8 - نظریه گراف (قسمت هشتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس: بررسی گراف های خاص، گراف همیلتنی و حل مثال مدت زمان: 16 دقیقه و 23 ثانیه

فیلم جلسه 9 - نظریه گراف (قسمت نهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس: بررسی گراف اویلری، درخت و حل مثال مدت زمان 30 دقیقه و 21 ثانیهبررسی

فیلم جلسه 10 - رفع اشکال سوالات دانش آموزان در انجمن آلاء

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
سوال 1: در سوال گراف همیلتنی (کدام گراف ها گراف همیلتنی نیست)، میشه گزینه 4 رو بیشتر تو

فیلم جلسه 11 - نظریه گراف : درخت (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در  ادامه تدریس مبحث درخت ها، در این جلسه به حل چند تست از نظریه درخت پرداخته می شود.

فیلم جلسه 12 - نظریه گراف : درخت (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه که آخرین جلسه از فصل نظریه درخت می باشد ، با حل مثال های بیشتر تلاش می شود

فیلم جلسه 13 - نظریه گراف : ماتریس مجاورت

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
معرفی ماتریس مجاورت گراف ساده و بررسی هفت نکته ی اساسی در مورد این ماتریس ها. در این جلسه تدریس تا قبل از ماتریس های گراف های کام

فیلم جلسه 14 - نظریه گراف: ماتریس مجاورت گراف کامل

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آخرین مبحث نظریه گراف (تدریس ماتریس مجاورت گراف کامل) و بررسی مربع ماتریس مجاورت 

فیلم جلسه 15 - آنالیز ترکیبی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
روش های (تکنیک های) شمارش - مختص ریاضی ها و تجربی ها  آنالیز ترکیبیروش های شما

فیلم جلسه 16 - آنالیز ترکیبی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ابتدا به بررسی فاکتوریل خواهیم پرداخت، یا حاصلضرب اعداد طبیعی، و در ادامه جا به ج

فیلم جلسه 17 - آنالیز ترکیبی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز جلسه سوم از قسمت آنالیز ترکیبی رو با هم خواهیم داشت، در ابتدا به ادامه ی جایگشت ها در قسمت جایگشت های با تکرار می پردازیم و

فیلم جلسه 18 - آنالیز ترکیبی (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز با جلسه ای دیگه از سری فیلم های آنالیز ترکیبی در خدمت شما هستیم، کم کم به انتها

فیلم جلسه 19 - آنالیز ترکیبی (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز قراره که به ادامه مبحث ترکیب یا اننخاب بپردازیم وبه حل سوال های مختلف در این زمینه خواهیم پرداخت در انتهای جلسه چند مثال از

فیلم جلسه 20 - آنالیز ترکیبی (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز آخزین بخش از بخش آنالیز ترکبی هستش یا تکنیک های شمارش، از جلسه ی آینده هم تئوری اعداد رو آغاز خواهیم کردمدت زمان : 16:06اد

فیلم جلسه 21 - تئوری اعداد (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز با فصل تئوری یا نظریه اعداد از فصل های ریاضیات گسسته در خدمت شما هستم، فصل تئوری اعداد از فصل هایی است که خیلی از بچه ها او

فیلم جلسه 22 - تئوری اعداد (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز با جلسه دوم با بحث تئری اعداد در خدمت شما هستیم، امروز قرار که بحث خوش ترتیبی ی

فیلم جلسه 23 - تئوری اعداد (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
با سومین جلسه از بحث تئوری اعداد از درس ریاضیات گسسته در خدمت شما هستیم، امروز به یکی از بخش های مهم تئوری اعداد، یعنی بخش پذیری

فیلم جلسه 24 - تئوری اعداد (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه حل تست های بخش پذیری و تقسیم پذیری و تا سر تقسیم پذیری دوجمله ای پیش خواهیم رفت

فیلم جلسه 25 - تئوری اعداد (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز با یکی دیگه از جلسات تئوری اعداد در قسمت بخش پذیری دو جمله ای بر دو جمله ای در خ

فیلم جلسه 26 - تئوری اعداد (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز به یکی از بخش های مهم تئوری اعداد یعنی قضیه تقسیم وارد می شیم، ابتدا به تشریح ص

فیلم جلسه 27 - تئوری اعداد (قسمت هفتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز با ادامه قضیه تقسیم از بحث های تئوری اعداد در خدمت شما هستیم . به حل مثال های بی

فیلم جلسه 28 - تئوری اعداد (قسمت هشتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
نتیجۀ قضیۀ تقسیم  امروز قراره اینه که به نتایج قضیۀ تقسیم بپردازیم و نتایج حاصل

فیلم جلسه 29 - تئوری اعداد (قسمت نهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
نتیجۀ قضیۀ تقسیم (قسمت دوم)امروز با یکی دیگر از جلسات ریاضیات گسسته ادامه قضیه تقسیم در خدمت شما هستم. ابتدا چند مثال در مورد نت

فیلم جلسه 30 - تئوری اعداد (قسمت دهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مبحث: مبناهای عددنویسی یا نحوۀ تقسیم بندی اعداد (قسمت اول)  در ابتدای جلسه با یک

فیلم جلسه 31 - تئوری اعداد (قسمت یازدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مبحث: مبناهای عددنویسی یا نحوۀ تقسیم بندی اعداد (قسمت دوم)  در این جلسه سؤالات

فیلم جلسه 32 - تئوری اعداد (قسمت دوازدهم) - اعداد اول ( قسمت اول )

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز با مبحث اعداد اول در خدمتتون هستم، سعی میکنیم مبحث رو تا حد ممکن به صورت ساده ب

فیلم جلسه 33 - تئوری اعداد (قسمت سیزدهم ) - اعداد اول ( قسمت دوم )

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز به دومین قسمت از اعداد اول خواهیم پرداخت، ابتدا یک سری مسائل خاص در مورد اعداد

فیلم جلسه 34 - تئوری اعداد (قسمت چهاردهم) - اعداد اول( قسمت سوم )

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
اعداد اول (قسمت سوم)  در این قسمت میپردازیم به قضیۀ بنیادی حساب، در ادامه به روش

فیلم جلسه 35 - تئوری اعداد (قسمت پانزدهم) - اعداد اول( قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز با یکی دیگه از جلسات ریاضیات گسسته در بحث اعداد اول در خدمتتتون هستم، دوستای خ

فیلم جلسه 36 - تئوری اعداد (قسمت شانزدهم) - اعداد اول( قسمت آخر)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز با آخین جلسه از بخش اعداد اول در تئوری اعداد ریاضیات گسسته در خدمتتون هستم، دو

فیلم جلسه 37 - حاصلضرب دکارتی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز با بحث دیگری از ریاضیات گسسته قسمت ضرب دکارتی یا تحت عنوان ترکیبیات در کتاب در

فیلم جلسه 38 - حاصلضرب دکارتی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها امروز دومین جلسه از بحث دکارتی هستش و من سعی می کنم خواصی که در جلسه گذشته بحث

فیلم جلسه 39 - حاصلضرب دکارتی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز بازم هم می پردازیم به حل چند مثال مختلف از خواص حالضرب های دکارتی و در ادامه بح

فیلم جلسه 40 - رابطه (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز وارد بحث رابطه ها میشیم در ادامه ضابطه روابط رو بررسی می کنیم وپایان بخش جلس امروز بررسی نمودار رابطه های پیوسته خواهد بود

فیلم جلسه 41 - رابطه (قسمت دوم) - گراف جهت دار و ماتریس مجاورت (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها امروز با ادامه مبحث رابطه ها در خدمتتون هستیم ما در جلسه گذشته نمودار رابطه ها رو به اتمام زسوندیم و امروز می خوایم راجع ب

فیلم جلسه 42 - گراف جهت دار و ماتریس مجاورت (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها امروز مبحث گراف های جهت دار و ماتریس های مجاورت را پیش می بریم و وارد اعمالی میشیم که در ریاضیا تتعریف میشن این اعمال برای

فیلم جلسه 43 - رابطه (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها امروز به بخش پایانی رابطه ها، ماتریس های مجاورت می پردازیم و می رسیم به ابتدای خواص رابطه ها که احتمالا در جلسه بعدی بررسی

فیلم جلسه 44 - خواص رابطه (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز وارد یک بحث بسیار بسیار مهم به نام خواص رابطه ها خواهیم شد تمام روابطی که ما بر

فیلم جلسه 45 - خواص رابطه (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها امروز به دومبن جلسه از قسمت خواص رابطه ها در ریاضیات گسسته می رسیم، در این جلس

فیلم جلسه 46 - خواص رابطه (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز به ادامه ی خواص رابطه ها خواهیم پرداخت و خاصیت پادتقارنی رو بررسی می کنیم.

فیلم جلسه 47 - مسائل ترکیبی از خواص رابطه ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز به مسائل ترکیبیاز انواع رابطه خواهیم پرداخت و در ادامه به محاسبه تعداد اعضای رابطه ها با شرایط مختلف می پردازیم بحث امروز م

فیلم جلسه 48 - شمارش تعداد رابطه ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز با یه بحث مهم می پردازیم و اون شمارش تعداد روابط با خواص مختلف رو یک مجموعه هست

فیلم جلسه 49 - رابطه هم ارزی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رابطه هم ارزی  در ادامه مبحث ترکیبیات رابطه هم ارزی معرفی میکنم مبحثی که معمو

فیلم جلسه 50 - هم ارزی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
کلاس هم ارزی  امروز بحث هم ارزی می پردازیم کلاس هم ارزی برسی می کنیم و تست های

فیلم جلسه 51 - فراز

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
اافرازمروز در ادامه رابطه هم ارزی افراز معرفی میکنیم افراز به تقسیم بندی خاصی میگن که دارای سه شرط مهم است درادامه توضیح میدیم ک

فیلم جلسه 52 - احتمال (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچها رسیذیم به یک فثصل خیلی مهممممممممممممممممم، فصل مهمی به نام احتمالات، فصلی که

فیلم جلسه 53 - احتمال (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز محاسبۀ احتمال هم شانس در فضاهای گسسته رو بررسی خواهیم کرد و به حل چندین مثال به روش های مختلف خواهیم پرداخت. صفر تا صد گسست

فیلم جلسه 54 - احتمال (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت به ادامۀ احتمالات می پردازیم و حل مثال های متعدد در زمینۀ احتمال مقدماتی

فیلم جلسه 55 - احتمال (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت به ادامۀ حل مسائل متعدد در زمینۀ احتمالات می پردازیم.

فیلم جلسه 56 - احتمال (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت به بررسی احتمال در فضاهای غیرهم شانس می پردازیم و در ادامه احتمال دو جمله ای رو بررسی می کنیم. صفر تا صد گسسته کنکور

فیلم جلسه 57 - احتمال (قسمت 6)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز به ادامه بحث احتمالات خواهیم پرداخت یکی از بحث صهای مهم احتمالات به نام قوانین احتمال رو با همه زیر و بم هاش و مثال برای شم

فیلم جلسه 58 - احتمال (قسمت 7)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز با یکی دیگه از قسمت های ریاضیات گسسته در ادامه مبحث احتمالات در خدمت شما هستم و میپردازیم به معرفی پیش آمدهای مستقل در ادام

فیلم جلسه 59 - احتمال (قسمت هشتم)، احتمال شرطی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت میپردازیم به ادامۀ بحث احتمال شرطی و مسائل مختلفی در این زمینه حل می کنیم. همچنین قوانین احتمال شرطی بعنوان ادامه دهن

فیلم جلسه 60 - احتمال شرطی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز تیکه های باقی مونده از احتمال رو با هم تموم می کنیم که فک می کنم تو دو جلسه تموم

فیلم جلسه 61 - احتمال شرطی (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه امروز به بحث قاعده احتمال بیست خواهیم پرداخت در ادامه متغییر تصادفی احتمال