صفر تا صد هندسه دهم (نظام آموزشی جدید) (96-1395) وحید کبریایی

فیلم ها : 32

فیلم جلسه 0 - راهنمای استفاده از صفر تا صد هندسۀ دهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
معرفی محتوای و فهرست  کتاب درسی

فیلم جلسه 1 - فصل اول: ترسیم های هندسی و استدلال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:فعالیت کتاب درسی، مفهوم عمود منصف، خواص نیم ساز و ترسیم آن، زاویه، طریقه

فیلم جلسه 2 - ترسیم های هندسی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:رسم خط عمود بر یک خط (از یک نقطه روی خط، از یک نقطه خارج خط)، رسم خط موازی با خط داده شده و حل تمرین صفر تا صد هندسه دهم

فیلم جلسه 3 - ترسیم های هندسی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس:چهارضلعی (اضلاع برابر، عمود منصف)، و ادامه حل مثال

فیلم جلسه 4 - استدلال (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: ترسیم های هندسی و استدلال درس دوم: استدلال (قسمت اول) مباحث: استدل

فیلم جلسه 5 - استدلال (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: ترسیم های هندسی و استدلال درس دوم: استدلال (قسمت دوم) مباحث: همرسی

فیلم جلسه 6 - استدلال (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل اول: ترسیم های هندسی و استدلال درس دوم: استدلال (قسمت سوم) مباحث: زبان

فیلم جلسه 7 - استدلال (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس برهان خُلف و قضیه های دوشرطی مباحث: قضیۀ زاویۀ برتر، عکس قضیۀ زاویۀ برتر

فیلم جلسه 8 - استدلال (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه ی مباحث جلسات گذشته و بحث استدلال از فصل اول، رسیدیم به آخرین نوع استدلال که کتاب درسی بیان کرده، یعنی استدلال مثال نقض

فیلم جلسه 9 - قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل دوم: درس اول: قضیة تالس، تشابه و کاربردهای آن نسبت و تناسب در هندسه (قسمت اول) در ادامه ی مباحث جلسات گذشته می رسیم به فص

فیلم جلسه 10 - قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل دوم: درس اول: قضیة تالس، تشابه و کاربردهای آن نسبت و تناسب در هندسه (قسمت دوم) حل تمارین مربوط به این درس کاربرد نسبت و

فیلم جلسه 11 - قضیه تالس، تشابه و کاربرد های آن (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه مباحث جلسه گذشته می رسیم از دزس دوم از فصل دوم یعنی بحث قضیه تالس و کاریرد های تالس تو این فیلم ما می خوایم خدمتتون قضیه

فیلم جلسه 12 - قضیه تالس، تشابه و کاربرد های آن (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تمرینات پایانی درس دوم از فصل دوم یعنی قضیه تالس در این جلسه حل میشه و همچنین تکلیفک

فیلم جلسه 13 - قضیه تالس، تشابه و کاربرد های آن (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه تدریس هندسه دهم می رسیم به درس سوم از فصل دوم یعنی بحث تشابه مثلث ها و حالات

فیلم جلسه 14 - قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم از حالات تشابه استفاده کنیم و کاربردهای اون رو مورد بررسی قرار ب

فیلم جلسه 15 - حل تمرینات درس سوم از فصل دوم کتاب درسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل کامل تمرینات درس سوم از فصل دوم کتاب درسی

فیلم جلسه 16 - قضیه تشابه وتشابه مثلثات

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
میرسیم به درس چهارم از فصل دوم کتاب درسی بحث قضیه تسابه و تشابه دو مثلث که کتاب میخوا

فیلم جلسه 17 - فصل دوم: درس چهارم (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به درس چهارم از فصل دوم، تو این قسمت می خوایم بریم سراغ چهار ضلعی های متشابه و

فیلم جلسه 18 - فصل دوم: درس چهارم (قسمت دوم)، تشابه چندضلعی‌ها (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت میپردازیم به تمارین درس چهارم، بسیار مهم هستن و مربوط به قضیۀ نیمسازها،

فیلم جلسه 19 - فصل سوم: چندضلعی‌ها و مساحت (قسمت اول)، درس اول: چندضلعی‌ها و ویژگی‌های آن‌ها (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادام همیرسیم به فصل سوم بحث چند ضلعی ها  درس اول در مورد چند ضلعی ها و ویژگی هاش تو

فیلم جلسه 20 - فصل سوم: چندضلعی‌ها و مساحت (قسمت دوم)، درس اول: چندضلعی‌ها و ویژگی‌های آن‌ها (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ابتدا یک تعریفی از چهار ضلعی های معروف مثل متوازی‌الاضلاع، مستطیل، مربع و لوزی به شما ارائه میدیم و به شما خواهیم گفت که یک تع

فیلم جلسه 21 - فصل سوم: چندضلعی‌ها و مساحت (قسمت سوم)، درس اول: چندضلعی‌ها و ویژگی‌های آن‌ها (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ادامه بحث چهار ضلعی‌ها می رسیم به ویژگی های متوازی الاضلاع، تو این جلسه می خوایم ویژگی سوم و چهارم متوازی الاضلاع رو که در کتا

فیلم جلسه 22 - فصل سوم: چندضلعی‌ها و مساحت (قسمت چهارم)، درس اول: چندضلعی‌ها و ویژگی‌های آن‌ها (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به فصل سوم درس اول و ویژگی های چهار ضلعی ها، چهار ضلعی که می خوایم در موردش صحبت کنیم در این جلسه یکیش مستطیل هست که تکمیل

فیلم جلسه 23 - فصل سوم: چندضلعی‌ها و مساحت (قسمت پنجم)، درس اول: چندضلعی‌ها و ویژگی‌های آن‌ها (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به فصل سوم درس اول و بیان ویژگی های چهار ضلعی به نام ذوزنقه و ذوزنقه متساوی ال

فیلم جلسه 24 - فصل سوم: چندضلعی‌ها و مساحت (قسمت ششم)، درس اول: چندضلعی‌ها و ویژگی‌های آن‌ها (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدم به فصل سوم و تمرین های آخر فصل اول که بسیار تمرین های مهمی هستش هم تو کنکور های

فیلم جلسه 25 - فصل سوم: چندضلعی‌ها و مساحت (قسمت هفتم)، درس دوم: مساحت و کاربردهای آن (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به فصل سوم درس دوم و بحث شیرین مساحت، در این بخش به مساحت مثلث، مساحت چهارضلعی‌ها، نکات ریز و تستی و عمیق بحث مساحت مثلث،

فیلم جلسه 26 - فصل سوم: چندضلعی‌ها و مساحت (قسمت هشتم)، درس دوم: مساحت و کاربردهای آن (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت نکات مربوط به مساحت مثلث رو تکمیل میکنیم و قضیۀ بسیار مهم هندسه در مورد میانه‌های مثلث رو براتون بیان میکنیم و از دو

فیلم جلسه 27 - فصل سوم: چندضلعی‌ها و مساحت (قسمت نهم)، درس دوم: مساحت و کاربردهای آن (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
میرسیم به آخرین بخش از فصل سوم کتاب با عنوان مساحت و چندضلعی‌ها، بخش پایانی درس دوم یعنی چندضلعی‌های شبکه‌ای و رابطۀ پیک خدمتتون

فیلم جلسه 28 - فصل چهارم: تجسم فضایی (قسمت اول), درس اول: خط نقطه و صفحه (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخواهیم فصل 4 رو شروع کنیم  موضوع نقطه خط و صفحه رو توضیح بدیم  و تجسم فضایی رو براتون تشریح کنیم صفر تا صد هندسه ده

فیلم جلسه 29 - فصل چهارم: تجسم فضایی (قسمت دوم), درس اول: خط نقطه و صفحه (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخواهیم هندسه فضایی_حالت های نقطه با خط_خط با خط_خط با صفحه رو بررسی کنیم  و درک شهودی رو بالا ببریم  با ما همراه با

فیلم جلسه 30 - فصل چهارم: تجسم فضایی (قسمت سوم), درس اول: خط نقطه و صفحه (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم متن کتاب درسی فصل چهارم رو خط به خط بررسی کنیم فعالیت ها و تمرینات رو حل کنیم و نکته هاش رو بگیم  با ما همراه

فیلم جلسه 31 - فصل چهارم: تجسم فضایی (قسمت چهارم), درس دوم:تفکر تجسمی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم درس دوم فصل 4 رو بررسی کنیم که شامل دوران برش و سطح مقطع میشود  که قابل ترکیب شدن با مباحث دیگه هست و مهم برا