فیلم جلسه 21 - فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت سوم)، درس اول: چند ضلعی و ویژگی های آن ها (قسمت سوم)

وحید کبریایی
وحید کبریایی

هندسه پایه دهم(نظام آموزشی جدید) (96-1395) وحید کبریایی

در ادامه بحث چهلر ضلعی ها می رسیم به ویژگی های متوازی الاضلاع، تو این جلسه می خوایم ویژگی سوم و چهارم متوازی الاضلاع رو که در کتاب به عنوان قضیه بیان شده رو برای شما مطرح کنیم به همراه اثبات عکس قضایا همچنین بپردازیم به مستطیل به عنوان یکی از هم خانواده های متوازی الاضلاع و ویژگی های اون رو که نسبت به متوازی اضلاع داره رو بیان کنیم و بر این اساس یک یک تعریف جدیبرای مستطیل برای شما ارائه بدیم

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها هندسه پایه دهم(نظام آموزشی جدید) (96-1395) وحید کبریایی

Loading

فیلم جلسه 0 - معارفه

معرفی محتوای و فهرست  کتاب درسی

فیلم جلسه 1 - فصل اول:ترسیم های هندسی و استد ...

تدریس: فعالیت کتاب درسی، مفهوم عمود منصف، خواص نیم ساز و ترسیم آن، زاویه، طریقه رسم نیم ساز یک زاویه ...

فیلم جلسه 2 - ترسیم های هندسی (قسمت اول)

تدریس: رسم خط عمود بر یک خط (از یک نقطه روی خط، از یک نقطه خارج خط)، رسم خط موازی با خط داده شده و ح ...

فیلم جلسه 3 - ترسیم های هندسی (قسمت دوم)

تدریس: چهارضلعی (اضلاع برابر، عمود منصف)، و ادامه حل مثال

فیلم جلسه 4 - استدلال (قسمت اول)

فصل اول: ترسیم های هندسی و استدلال  درس دوم: استدلال (قسمت اول)  مباحث: استدلال استقرایی، استدلال اس ...

فیلم جلسه 5 - استدلال (قسمت دوم)

فصل اول: ترسیم های هندسی و استدلال  درس دوم: استدلال (قسمت دوم)  مباحث: همرسی ارتفاع های مثلث، همرسی ...

فیلم جلسه 6 - استدلال (قسمت سوم)

فصل اول: ترسیم های هندسی و استدلال  درس دوم: استدلال (قسمت سوم)  مباحث: زبان علم، گزاره و قضیه، گزار ...

فیلم جلسه 7 - استدلال (قسمت چهارم)

تدریس برهان خُلف و قضیه های دوشرطی  مباحث: قضیۀ زاویۀ برتر، عکس قضیۀ زاویۀ برتر، استدلال مستقیم، است ...

فیلم جلسه 8 - استدلال (قسمت پنجم)

در ادامه ی مباحث جلسات گذشته و بحث استدلال از فصل اول، رسیدیم به آخرین نوع استدلال که کتاب درسی بیان ...

فیلم جلسه 9 - قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آ ...

فصل دوم: درس اول: قضیة تالس، تشابه و کاربردهای آن  نسبت و تناسب در هندسه (قسمت اول)  در ادامه ی مباح ...

فیلم جلسه 10 - قضیه تالس، تشابه و کاربردهای ...

فصل دوم: درس اول: قضیة تالس، تشابه و کاربردهای آن  نسبت و تناسب در هندسه (قسمت دوم)  حل تمارین مربوط ...

فیلم جلسه 11 - قضیه تالس، تشابه و کاربرد های ...

در ادامه مباحث جلسه گذشته می رسیم از دزس دوم از فصل دوم یعنی بحث قضیه تالس و کاریرد های تالس تو این ...

فیلم جلسه 12 - قضیه تالس، تشابه و کاربرد های ...

تمرینات پایانی درس دوم از فصل دوم یعنی قضیه تالس در این جلسه حل میشه و همچنین تکلیفک شماره 1 که در ف ...

فیلم جلسه 13 - قضیه تالس، تشابه و کاربرد های ...

در ادامه تدریس هندسه دهم می رسیم به درس سوم از فصل دوم یعنی بحث تشابه مثلث ها و حالات تشابه، تو این ...

فیلم جلسه 14 - قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای ...

در این جلسه میخوایم از حالات تشابه استفاده کنیم و کاربردهای اون رو مورد بررسی قرار بدیم، و چند مثال ...

فیلم جلسه 15 - حل تمرینات درس سوم از فصل دوم ...

حل کامل تمرینات درس سوم از فصل دوم کتاب درسی

فیلم جلسه 16 - قضیه تشابه وتشابه مثلثات

میرسیم به درس چهارم از فصل دوم کتاب درسی بحث قضیه تسابه و تشابه دو مثلث که کتاب میخواهد به دو بحث اص ...

فیلم جلسه 17 - فصل دوم: درس چهارم ( قسمت اول ...

رسیدیم به درس چهارم از فصل دوم، تو این قسمت می خوایم بریم سراغ چهار ضلعی های متشابه و چند تا مسئله و ...

فیلم جلسه 18 - فصل دوم: درس چهارم ( قسمت دوم ...

در این قسمت میپردازیم به تمارین درس چهارم، بسیار مهم هستن و مربوط به قضیۀ نیمسازها، نسبت به تشابه، ت ...

فیلم جلسه 19 - فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت او ...

در ادام همیرسیم به فصل سوم بحث چند ضلعی ها  درس اول در مورد چند ضلعی ها و ویژگی هاش توی این قسمت از ...

فیلم جلسه 20 - فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت دو ...

در ایتدا یک تعریفی از چهار ضلعی های معروف مثل متوازي الاضلاع، مستطیل، مربع و لوزی به شما ارائه میدیم ...

فیلم جلسه 21 - فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت سو ...

در ادامه بحث چهلر ضلعی ها می رسیم به ویژگی های متوازی الاضلاع، تو این جلسه می خوایم ویژگی سوم و چهار ...

فیلم جلسه 22 - فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت چه ...

رسیدیم به فصل سوم درس اول و ویژگی های چهار ضلعی ها، چهار ضلعی که می خوایم در موردش صحبت کنیم در این ...

فیلم جلسه 23 - فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت پن ...

رسیدیم به فصل سوم درس اول و بیان ویژگی های چهار ضلعی به نام ذوزنقه و ذوزنقه متساوی الساقین و قائم ال ...

فیلم جلسه 24 - فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت شش ...

رسیدم به فصل سوم و تمرین های آخر فصل اول که بسیار تمرین های مهمی هستش هم تو کنکور های سرارسری هم تو ...