فیلم جلسه 12 - قضیه تالس، تشابه و کاربرد های آن (قسمت چهارم)

تمرینات پایانی درس دوم از فصل دوم یعنی قضیه تالس در این جلسه حل میشه و همچنین تکلیفک شماره 1 که در فیلم قبلی اومد براتون حل میشه.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها صفر تا صد هندسه دهم (نظام آموزشی جدید) (96-1395) وحید کبریایی

Loading
معارفه

فیلم جلسه 0 - معارفه

معرفی محتوای و فهرست  کتاب درسی
فصل اول:ترسیم های هندسی و استدلال

فیلم جلسه 1 - فصل اول:ترسیم های هندسی و استد ...

تدریس:فعالیت کتاب درسی، مفهوم عمود منصف، خواص نیم ساز و ترسیم آن، زاویه، طریقه رسم نیم ساز یک زاویه ...
ترسیم های هندسی (قسمت اول)

فیلم جلسه 2 - ترسیم های هندسی (قسمت اول)

تدریس:رسم خط عمود بر یک خط (از یک نقطه روی خط، از یک نقطه خارج خط)، رسم خط موازی با خط داده شده و ح ...
ترسیم های هندسی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 3 - ترسیم های هندسی (قسمت دوم)

تدریس:چهارضلعی (اضلاع برابر، عمود منصف)، و ادامه حل مثال
استدلال (قسمت اول)

فیلم جلسه 4 - استدلال (قسمت اول)

فصل اول: ترسیم های هندسی و استدلال درس دوم: استدلال (قسمت اول) مباحث: استدلال استقرایی، استدلال اس ...
استدلال (قسمت دوم)

فیلم جلسه 5 - استدلال (قسمت دوم)

فصل اول: ترسیم های هندسی و استدلال درس دوم: استدلال (قسمت دوم) مباحث: همرسی ارتفاع های مثلث، همرسی ...
استدلال (قسمت سوم)

فیلم جلسه 6 - استدلال (قسمت سوم)

فصل اول: ترسیم های هندسی و استدلال درس دوم: استدلال (قسمت سوم) مباحث: زبان علم، گزاره و قضیه، گزار ...
استدلال (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 7 - استدلال (قسمت چهارم)

تدریس برهان خُلف و قضیه های دوشرطی مباحث: قضیۀ زاویۀ برتر، عکس قضیۀ زاویۀ برتر، استدلال مستقیم، است ...
استدلال (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 8 - استدلال (قسمت پنجم)

در ادامه ی مباحث جلسات گذشته و بحث استدلال از فصل اول، رسیدیم به آخرین نوع استدلال که کتاب درسی بیان ...
قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت اول)

فیلم جلسه 9 - قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آ ...

فصل دوم: درس اول: قضیة تالس، تشابه و کاربردهای آن نسبت و تناسب در هندسه (قسمت اول) در ادامه ی مباح ...
قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت دوم)

فیلم جلسه 10 - قضیه تالس، تشابه و کاربردهای ...

فصل دوم: درس اول: قضیة تالس، تشابه و کاربردهای آن نسبت و تناسب در هندسه (قسمت دوم) حل تمارین مربوط ...
قضیه تالس، تشابه و کاربرد های آن (قسمت سوم)

فیلم جلسه 11 - قضیه تالس، تشابه و کاربرد های ...

در ادامه مباحث جلسه گذشته می رسیم از دزس دوم از فصل دوم یعنی بحث قضیه تالس و کاریرد های تالس تو این ...
قضیه تالس، تشابه و کاربرد های آن (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 12 - قضیه تالس، تشابه و کاربرد های ...

تمرینات پایانی درس دوم از فصل دوم یعنی قضیه تالس در این جلسه حل میشه و همچنین تکلیفک شماره 1 که در ف ...
قضیه تالس، تشابه و کاربرد های آن (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 13 - قضیه تالس، تشابه و کاربرد های ...

در ادامه تدریس هندسه دهم می رسیم به درس سوم از فصل دوم یعنی بحث تشابه مثلث ها و حالات تشابه، تو این ...
قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن (قسمت ششم)

فیلم جلسه 14 - قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای ...

در این جلسه میخوایم از حالات تشابه استفاده کنیم و کاربردهای اون رو مورد بررسی قرار بدیم، و چند مثال ...
حل تمرینات درس سوم از فصل دوم کتاب درسی

فیلم جلسه 15 - حل تمرینات درس سوم از فصل دوم ...

حل کامل تمرینات درس سوم از فصل دوم کتاب درسی
قضیه تشابه وتشابه مثلثات

فیلم جلسه 16 - قضیه تشابه وتشابه مثلثات

میرسیم به درس چهارم از فصل دوم کتاب درسی بحث قضیه تسابه و تشابه دو مثلث که کتاب میخواهد به دو بحث اص ...
فصل دوم: درس چهارم ( قسمت اول)

فیلم جلسه 17 - فصل دوم: درس چهارم ( قسمت اول ...

رسیدیم به درس چهارم از فصل دوم، تو این قسمت می خوایم بریم سراغ چهار ضلعی های متشابه و چند تا مسئله و ...
فصل دوم: درس چهارم ( قسمت دوم)، تشابه چندضلعی ها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 18 - فصل دوم: درس چهارم ( قسمت دوم ...

در این قسمت میپردازیم به تمارین درس چهارم، بسیار مهم هستن و مربوط به قضیۀ نیمسازها، نسبت به تشابه، ت ...
فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت اول)، درس اول: چند ضلعی و ویژگی های آن ها (قسمت اول)

فیلم جلسه 19 - فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت او ...

در ادام همیرسیم به فصل سوم بحث چند ضلعی ها  درس اول در مورد چند ضلعی ها و ویژگی هاش توی این قسمت از ...
فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت دوم)، درس اول: چند ضلعی و ویژگی های آن ها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 20 - فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت دو ...

در ایتدا یک تعریفی از چهار ضلعی های معروف مثل متوازي الاضلاع، مستطیل، مربع و لوزی به شما ارائه میدیم ...
فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت سوم)، درس اول: چند ضلعی و ویژگی های آن ها (قسمت سوم)

فیلم جلسه 21 - فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت سو ...

در ادامه بحث چهلر ضلعی ها می رسیم به ویژگی های متوازی الاضلاع، تو این جلسه می خوایم ویژگی سوم و چهار ...
فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت چهارم)، درس اول: چند ضلعی ها و ویژگی های آن ها (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 22 - فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت چه ...

رسیدیم به فصل سوم درس اول و ویژگی های چهار ضلعی ها، چهار ضلعی که می خوایم در موردش صحبت کنیم در این ...
فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت پنج)، درس اول: چند ضلعی و ویژگی های آن ها (قسمت ششم)

فیلم جلسه 23 - فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت پن ...

رسیدیم به فصل سوم درس اول و بیان ویژگی های چهار ضلعی به نام ذوزنقه و ذوزنقه متساوی الساقین و قائم ال ...
فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت ششم)، درس اول: چند ضلعی و ویژگی های آن ها (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 24 - فصل سوم: چند ضلعی ها (قسمت شش ...

رسیدم به فصل سوم و تمرین های آخر فصل اول که بسیار تمرین های مهمی هستش هم تو کنکور های سرارسری هم تو ...