فیلم ها صفر تا صد هندسه دهم (نظام آموزشی جدید) (96-1395) وحید کبریایی

فیلم جلسه 1 - فصل اول:ترسیم های هندسی و استدلال

تدریس:

فعالیت کتاب درسی، مفهوم عمود منصف، خواص نیم ساز و ترسیم آن، زاویه، طریقه رسم نیم ساز یک زاویه، خواص عمود منصف و ترسیم آن