صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری

فیلم ها : 68

فیلم جلسه 0 - معرفی دوره صفر تا صد آمار و احتمال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم جلسه 0 - معرفی دوره صفر تا صد آمار و احتمال

فیلم جلسه 1 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت اول)، منطق ریاضی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این فیلم می خواهیم با علم منطق آشنا بشیم، تاریخچه و تعریف علم منطق را با هم بررسی می کنیم.  صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظ

فیلم جلسه 2 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت دوم)، منطق ریاضی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این فیلم راجع به تعریف و ارزش گزاره و در پایان به ترکیب گزاره می رسیم و راجع به آن ها صحبت می کنیم. صفر تا صد آمار و احتمال یا

فیلم جلسه 3 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت سوم)، منطق ریاضی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این فیلم راجب ترکیب عطفی و ترکیب فصلی صحبت می کنیم و با هم مثال حل می کنیم. صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید)

فیلم جلسه 4 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت چهارم)، منطق ریاضی (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این فیلم راجع به ترکیب شرطی و ترکیب دو شرطی و نقیض صحبت می کنیم. صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری

فیلم جلسه 5 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت پنجم)، منطق ریاضی (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این فیلم می خواهیم مثال های متعددی حل کنیم از گزاره مرکب. صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم جل

فیلم جلسه 6 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت ششم)، منطق ریاضی (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این فیلم می خواهیم اثبات هم ارزی ها را به شما معرفی کنیم. صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم جل

فیلم جلسه 7 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت هفتم)، منطق ریاضی (قسمت هفتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه ادامه اثبات قوانین به کمک جدول ارزش را ادامه می دهیم. صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فی

فیلم جلسه 8 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت هشتم)، منطق ریاضی (قسمت هشتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این فیلم راجع به قوانین جبر گزاره ها صحبت کنیم ابتدا قوانین رو براتون تعریف میکنم و بعد وارد حل مسائلش میشیم صفر تا صد آمار و

فیلم جلسه 9 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت نهم)، منطق ریاضی (قسمت نهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این فیلم اثبات به کمک قوانین رو تکمیل میکنیم و مباحثی که از فیلم قبل ناقص موند رو براتون تکمیل میکنیم صفر تا صد آمار و احتمال

فیلم جلسه 10 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت دهم)، منطق ریاضی (قسمت دهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بعد از اینکه کاربرد قوانین رو تو اثبات دیدیم تو این قسمت میخوایم از بعضی از نتایجی که گرفتیم استفاده کنیم و یک سری سوال حل کنیم ص

فیلم جلسه 11 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت یازدهم)، منطق ریاضی (قسمت یازدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت نکاتی که باقی مانده که اسمش رو گذاشتیم نکات تکمیلی خدمتتون عرض میکنیم بیشتر بحثمون هم حول محور بحث عکس نقیض میگذرد که

فیلم جلسه 12 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت دوازدهم)، منطق ریاضی (قسمت دوازدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به نام خدا تو این فیلم راجع به چند مفهوم صحبت خواهیم کرد یکی بحث گزاره نما هست یکی دامنه گزاره نما و یکی بحث مجموع جواب گزاره نما

فیلم جلسه 13 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت سیزدهم)، منطق ریاضی (قسمت سیزدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این فیلم میخواهیم راجع به سور و انواع سور صحبت کنیم و چگونه ارزش یک گزاره مسور رو تعیین کنیم صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (ن

فیلم جلسه 14 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت چهاردهم)، منطق ریاضی (قسمت چهاردهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این فیلم میریم سراغ نقیض سور ها روش نقیض کردن سور ها رو بهتون میگم و مثال های متنوعی رو ازش حل میکنیم صفر تا صد آمار و احتمال

فیلم جلسه 15 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت پانزدهم)، منطق ریاضی (قسمت پانزدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این فیلم میخوایم مثال های متنوعی از سور براتون حل کنم صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم جلسه 1

فیلم جلسه 16 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت شانزدهم)، منطق ریاضی (قسمت شانزدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این فیلم هم همچون فیلم قبلی مثال های متنوعی رو از سور براتون حل میکنم  صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی

فیلم جلسه 17 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت هفدهم)، مجموعه‌ها (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما میخواهیم بحث مجموعه رو شروع کنیم که سال دهم کمی از اون رو خوندید  از شما دعوت میکنیم که این قسمت رو با ما همراه باشید  صفر تا

فیلم جلسه 18 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت هجدهم), مجموعه ها (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این فیلم میخواهیم وارد مباحث مجموعه ها در یازدهم بشیم صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم جلسه

فیلم جلسه 19 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت نوزدهم), مجموعه ها (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در فیلم قبل درباره زیر مجموعه صحبت کردیم در اینجا میخواهیم سوال های بیشتری حل کنیم صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جد

فیلم جلسه 20 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت بیستم), مجموعه ها (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
سلام در این فیلم ابتدا تعدادی تست که باقیمانده رو تموم میکنیم بعد میریم سراغ اعمال در مجموعه ها صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (ن

فیلم جلسه 21 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت بیست و یکم)، مجموعه‌ها (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
اگه خاطرتون باشه توی فیلم‌های قبلی، ما 4 تا ویژگی راجع به زیرمجموعه خدمتتون گفته بودیم و اثبات کرده بودیم، توی این فیلم میخوایم چ

فیلم جلسه 22 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت بیست و دوم), مجموعه‌ها (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این فیلم اختصاص پیدا می کند به بخش افراز مجموعه ها. صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم جلسه 22 -

فیلم جلسه 23 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت بیست و سوم), مجموعه‌ها (قسمت هفتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این ویدیو راجب تساوی مجموعه و ویژگی اون با هم صحبت بکنیم. صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم جل

فیلم جلسه 24 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت بیست و چهارم), مجموعه‌ها (قسمت هشتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به نام خدا سلام، این فیلم اختصاص پیدا میکنه به قوانین جبر در مجموعه ها و اثبات برخی اون ها صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آ

فیلم جلسه 25 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت بیست و پنجم), مجموعه‌ها (قسمت نهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به نام خدا ، در این فیلم میخواهیم از قوانین جبر در مجموعه ها استفاده کنیم و کاربرد آنهارو ببینیم صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (

فیلم جلسه 26 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت بیست و ششم), مجموعه‌ها (قسمت دهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
سلام در این فیلم  ادامه مثال قبل رو حل می کنیم و چند مثال جدید رو بررسی می کنیم صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید)

فیلم جلسه 27 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت بیست و هفتم), مجموعه‌ها (قسمت یازدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت میخواهیم سه مثال حل بکنیم مثال اول و دوم از مجموعه ها است و مثال سوم به بحث نمودار ون اختصاص پیدا میکه صفر تا صد آمار

فیلم جلسه 28 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت بیست و هشتم), مجموعه‌ها (قسمت دوازدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه درمورد ضرب دکاردتی صحبت میکنیم و مثال هایی هم از ان حل میکنیم صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی

فیلم جلسه 29 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت بیست و نهم), مجموعه‌ها (قسمت سیزدهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخواهیم مثال های متنوعی از ضرب دکارتی را حل بکنیم صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم

فیلم جلسه 30 - آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت سی‌ام)، مجموعه‌ها (قسمت چهاردهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این جلسه میخوایم چند تا مثال حل بکنیم از بحث ضرب دکارتی از نکاتی که جلسات قبلی گفتیم میخوایم استفاده کنیم این فیلمم آخرین فیل

فیلم جلسه 31 - احتمال (قسمت اول) ،مرور آنالیز ترکیبی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به نام خدا توی این فیلم میخواهیم وارد فصل دوم آمار و احتمال بشیم صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیل

فیلم جلسه 32 - احتمال (قسمت دوم)، مرور آنالیز ترکیبی(قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به نام خدا و با سلام توی این جلسه میخواهیم وارد بحث جایگشت بشیم صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم

فیلم جلسه 33 - احتمال (قسمت سوم)، مرور آنالیز ترکیبی(قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به نام خدا توی این فیلم بحثمون رو درباره آنالیز ترکیبی ادامه میدیم و موضوع انتخاب رو هم بررسی میکنیم صفر تا صد آمار و احتمال یازد

فیلم جلسه 34 - احتمال (قسمت چهارم)، مرور آنالیز ترکیبی(قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به نام خدا در این جلسه تیپ های تستی مهم آنالیز ترکیبی رو بررسی میکنیم صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدر

فیلم جلسه 35 - احتمال (قسمت پنجم)، مبانی احتمال (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این فیلم میخواهیم وارد مبانی احتمال بشیم صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم جلسه 35 - احتمال

فیلم جلسه 36 - احتمال (قسمت ششم)، مبانی احتمال (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این فیلم چند مثال از فیلم قبل را تکمیل می‌کنیم و بعد وارد اصول احتمال و قضایای احتمال میشیم صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (ن

فیلم جلسه 37 - احتمال (قسمت هفتم)، مبانی احتمال (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
اول این جلسه یه جمع‌بندی و یه خلاصه‌ای از قوانین احتمال داریم تو یه جدولی، بعدشم میریم مثال‌های مختلف و متنوعی رو حل می‌کنیم. صفر

فیلم جلسه 38 - احتمال (قسمت هشتم)، مبانی احتمال (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بعد از اینکه توی فیلم‌های قبلی با مبانی و قوانین احتمال آشنا شدیم، این فیلم دیگه اختصاص پیدا میکنه به حل مثال‌های مختلف و متنوع.

فیلم جلسه 39 - احتمال (قسمت نهم)، مبانی احتمال (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این فیلم اختصاص پیدا میکنه به حل دو تا مثال طولانی، مثال اول مسئله‌ی پرتاب دو تاسه و مثال دوم مسئله‌ی پرتاب سه تا تاسه، هر مثال ق

فیلم جلسه 40 - احتمال (قسمت دهم)، مبانی احتمال (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این میخوایم حل مثال‌های احتمال رو ادامه بدیم. سه تا مثال حل می‌کنیم ک هر مثال خودش 5-6 تا قسمت داره. صفر تا صد آمار و احتمال

فیلم جلسه 41 - احتمال (قسمت یازدهم)، مبانی احتمال (قسمت هفتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این فیلم هم مثل یکی دو تا فیلم قبلی اختصاص پیدا میکنه حل مثال‌های احتمال. صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی

فیلم جلسه 42 - احتمال (قسمت دوازدهم)، مبانی احتمال (قسمت هشتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این فیلم هم مثل فیلم‌های قبلی مثال‌های مختلفی از احتمال رو حل می‌کنیم. صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - عل

فیلم جلسه 43 - احتمال (قسمت سیزدهم)، مبانی احتمال (قسمت نهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه ابتدا مثال های مبانی احتمال رو حل میکنیم بعد  وارد درس دوم یعنی احتمال غیر همشانس میشیم صفر تا صد آمار و احتمال یازده

فیلم جلسه 44 - احتمال (قسمت چهاردهم)، مبانی احتمال (قسمت دهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه مباحث احتمال غیر هم شانس رو با هم تکمیل میکنیم  صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم جلس

فیلم جلسه 45 - احتمال (قسمت پانزدهم)، احتمال شرطی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
با سلام ، توی این جلسه میخواهیم وارد درس سوم احتمال بشیم که درس مهمی است صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی

فیلم جلسه 46 - احتمال (قسمت شانزدهم)، احتمال شرطی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بعد از این‌که احتمال شرطی رو گفتیم توی این فیلم می‌خواهیم مثال‌های مختلفی رو حل کنیم. صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی

فیلم جلسه 47 - احتمال (قسمت هفدهم)، احتمال شرطی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
با سلام، در این فیلم ادامه حل مثال ها رو داریم صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم جلسه 47 - احتما

فیلم جلسه 48 - احتمال (قسمت هجدهم)، احتمال شرطی (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال‌های احتمال شرطی رو ادامه می‌دیم. صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم جلسه 48 - احتمال (قسم

فیلم جلسه 49 - احتمال (قسمت نوزدهم)، احتمال شرطی (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه مثال‌های احتمال‌های شرطی رو تکمیل می‌کنیم. صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم جلسه 49

فیلم جلسه 50 - احتمال (قسمت بیستم)، احتمال شرطی (قسمت ششم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه قانون ضرب احتمال رو توضیح میدیم و چند مثال متنوع باهم حل میکنیم صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - ع

فیلم جلسه 51 - احتمال (قسمت بیست و یکم)، قانون احتمال کل (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه قانون احتمال کل رو خواهیم داشت و چند مثال خوب با هم حل می‌کنیم. صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - ع

فیلم جلسه 52 - احتمال (قسمت بیست و دوم)، قانون احتمال کل (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه قانون احتمال کل رو ادامه خواهیم داد و چند مثال خوب با هم حل می‌کنیم که تسلط شما رو بالا خواهد برد. صفر تا صد آمار و ا

فیلم جلسه 53 - احتمال (قسمت بیست و سوم)، قانون احتمال کل (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه نیز تست‌ها و مثال‌های قانون احتمال کل رو حل خواهیم کرد تا شما به درجۀ کافی از تسلط در تست‌های مبحث برسید. صفر تا صد آ

فیلم جلسه 54 - احتمال (قسمت بیست و چهارم)، قانون احتمال کل (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
همچنان قانون احتمال کل رو دنبال می‌کنیم که بتونیم تست‌های اون رو به‌راحتی حل کنیم پس با دقت سوالات رو بررسی خواهیم کرد. صفر تا صد

فیلم جلسه 55 - احتمال (قسمت بیست و پنجم)، قانون بیز (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
وارد قانون بیز خواهیم شد و تمام نکات رو خواهیم گفت و چند مثال مهم نیز حل خواهیم کرد. صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی

فیلم جلسه 56 - احتمال (قسمت بیست و ششم)، قانون بیز (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قانون بیز رو دنبال می‌کنیم و مثال‌های مهمی رو از این مبحث براتون حل خواهیم کرد. صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید)

فیلم جلسه 57 - احتمال (قسمت بیست و هفتم)، پیشامدهای مستقل (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جسله می‌خوایم وارد فصل چهارم یعنی در آخر احتمال بشیم که عنوانش هست پیشامدها مستقل و وابسته، در مورد مفاهیم صحبت می‌کنیم و

فیلم جلسه 58 - احتمال (قسمت بیست و هشتم)، پیشامدهای مستقل (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت می‌خوایم ادامه بدیم پیشامدهای مستقل را اول یک قضیه ثابت می‌کنیم و بعد هم شروع می‌کنیم به حل مثال‌های مختلف. صفر تا صد

فیلم جلسه 59 - احتمال (قسمت بیست و نهم)، پیشامدهای مستقل (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه در ادامۀ جلسات قبل که با مفهوم استقلال پیشامد آشنا شدیم حالا می‌خوایم مثال‌های متعددی رو حل کنیم. صفر تا صد آمار و احتما

فیلم جلسه 60 - احتمال (قسمت سی‌ام)، پیشامدهای مستقل (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این فیلم آخرین فیلم از بحث احتمال هستش توی این فیلم یکی دو مدل مثال دیگر از استقلال پیشامدهارو حل می‌کنیم و بحث احتمال رو به پایا

فیلم جلسه 61 - آمار (قسمت اول)، توصیف و نمایش داده‌ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این فیلم اولین فیلم آمار هست، طبق روالی که همیشه داشتیم اول آماری که توی سال پیش خوندید رو مرور می‌کنیم، بعد وارد مباحث امسال میش

فیلم جلسه 62 - آمار (قسمت دوم)، شاخص‌های مرکزی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این فیلم ابتدا چند تا مثال از بحث توصیف و نمایش داده‌ها یعنی همون نمودارها و جدول‌ها حل می‌کنیم بعد وارد بحث اصلیمون که میانگی

فیلم جلسه 63 - آمار (قسمت سوم)، شاخص‌های مرکزی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه می‌خوایم بحثمون رو راجع به شاخص‌های مرکزی تموم بکنیم، یکی دو تا مثال از میانگین مونده که اون‌هارو حل می‌کنیم بعد میری

فیلم جلسه 64 - آمار (قسمت چهارم)، شاخص‌های پراکندگی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این جلسه می‌خوایم وارد شاخص‌های پراکندگی یعنی درس سوم بشیم، شاخص‌های پراکندگی رو با بحث واریانس شروع می‌کنیم. صفر تا صد آمار و

فیلم جلسه 65 - آمار (قسمت پنجم) شاخص‌های پراکندگی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آمار (قسمت پنجم) شاخص‌های پراکندگی (قسمت دوم) صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم جلسه 65 - آمار (

فیلم جلسه 66 - آمار (قسمت ششم) آمار استنباطی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آمار (قسمت ششم) آمار استنباطی (قسمت اول) صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم جلسه 66 - آمار (قسمت

فیلم جلسه 67 - آمار (قسمت هفتم) آمار استنباطی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آمار (قسمت هفتم) آمار استنباطی (قسمت دوم) صفر تا صد آمار و احتمال یازدهم (نظام آموزشی جدید) - علی صدری فیلم جلسه 67 - آمار (قسمت