صفر تا صد زبان انگلیسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) علی اکبر عزتی

فیلم ها : 27

فیلم جلسه 1 - درس اول: sense of appreciation (قسمت اول)، گرامر معلوم و مجهول (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ما گرامر درس اول سال دوازدهم  رو شروع میکنیم که شامل چند بخش هستش بخش اولش که تو این جلسه ببرسی میکنیم جمله های معلوم و مجهول هست

فیلم جلسه 2 - درس اول: sense of appreciation (قسمت دوم)، گرامر معلوم و مجهول (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت ابتدا می پردازیم به اینکه چگونه تست های معلوم و مجهول رو حل کنیم، چند نکته بسیار مهم میگم که انشاالله خاطرتون سپرده ب

فیلم جلسه 3 - درس اول: sense of appreciation (قسمت سوم)حل تست های گرامر

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه براتون 30 تا از تست هایی که راجع به معلوم و مجهول و سوالات تاییدی آماده شده رو حل می کنیم  صفر تا صد زبان انگلیسی دوا

فیلم جلسه 4 - درس اول: sense of appreciation (قسمت چهارم)، واژگان (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
دراین جلسه می پردازیم به بررسی لغلت و اصطلاحات مهم و جدید درس یک دوازدهم از صفحه 15 تا 28  صفر تا صد زبان انگلیسی دوازدهم (نظام آ

فیلم جلسه 5 - درس اول: sense of appreciation (قسمت پنجم)، واژگان (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت قراره که واژگان و لغات مهم و جدید درس یک را از صفحه 25 تا آخر درس 1 ینی صفحه 41مورد بررسی قرار بدیم صفر تا صد زبان ان

فیلم جلسه 6 - درس اول: sense of appreciation (قسمت ششم)، واژگان کتاب کار و ترجمه متن کتاب درسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه ابتدا لغات و واژگان مهم و جدید کتاب کار دوازدهم درس یک رو مورد بررسی قرار میدیم و بعد متن درس یک صفحات 24 و 25 کتاب د

فیلم جلسه 7 - درس اول: sense of appreciation (قسمت هفتم)، تست های واژگان درس اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه براتون 40 تا تست واژگان از درس یک سال دوازدهم حل می کنم صفر تا صد زبان انگلیسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) ع

فیلم جلسه 8 - درس دوم: Look it up (قسمت اول)، گرامر: ضمایر موصولی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت قراره براتون راجع به نکات گرامری درس دو سال دوازدهم بگیم در این قسمت بخش اول ینی ضمایر موصولی را کمال در موردش حرف می

فیلم جلسه 9 - درس دوم: Look it up (قسمت دوم)، حل تست های گرامر

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت درس دوم سال دوازدهم رو ادامه میدم با جمله های شرطی ابتدا جمله شرطی نوع اول رو که پارسال سال یازدهم درس آخر خوندید رو

فیلم جلسه 10 - درس دوم: Look it up (قسمت سوم)، حل تست های گرامر

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت براتون 30 تا تست گرامر از درس دوم سال دوازدهم رو حل میکنیم و نکاتی که قبلا براتون گفتیم رو در دس نامه ها توضیح کامل ر

فیلم جلسه 11 - درس دوم: Look it up (قسمت چهارم)، پسوندها و پیشوندها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه راجع به پیشوندها و پسوند ها که در صفحه 55 کتاب درسی سال دوازدهم مورد بحث قرار گرفته حرف خواهیم زد براتون خواهیم گفت ک

فیلم جلسه 12 - درس دوم: Look it up (قسمت پنجم)، واژگان (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت می پردازیم به بررسی واژگان مهم و جدید درس دوم، سال دوازدهم از صفحات 43 تا 50 صفر تا صد زبان انگلیسی دوازدهم (نظام آمو

فیلم جلسه 13 - درس دوم: Look it up (قسمت ششم)، واژگان (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت واژگان مهم و جدید صفحات 51 الی 53 درس دوم سال دوازدهم رو بررسی می کنیم. صفر تا صد زبان انگلیسی دوازدهم (نظام آموزشی ج

فیلم جلسه 14 - درس دوم: Look it up (قسمت هفتم)، واژکان (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت میپردازیم به بررسی واژگان مهم و جدید صفحات 54 الی 66 کتاب دوازدهم درس دوم صفر تا صد زبان انگلیسی دوازدهم (نظام آموزشی

فیلم جلسه 15 - درس دوم: Look it up (قسمت هشتم)، واژگان (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت میپردازیم به بررسی واژگان مهم و جدید صفحات 67، 68 و 69 از کتاب درسی سال دوازدهم درس دوم و بعد از اون هم میپردازیم به

فیلم جلسه 16 - درس دوم: Look it up (قسمت نهم)، حل تست های واژگان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت می خوایم براتون 50 تا تست واژگان بررسی کنیم حل کنیم و اگه نکته ای هم بود براتون بگیم صفر تا صد زبان انگلیسی دوازدهم (

فیلم جلسه 17 - درس دوم: Look it up (قسمت دهم)، ترجمه متن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت میپردازیم به ترجمه متن درس دوم سال دوازدهم صفخات 52 و 53  صفر تا صد زبان انگلیسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397)

فیلم جلسه 18 - درس سوم: Renewable Energy (قسمت اول)، گرامر: مجهول افعال وجهی (ناقص)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت بخش اولِ گرامر درس سوم از سال دوازدهم رو براتون خواهم گفت راجع به افعال وجهی که به صورت مجهول نوشته میشن و قبل از اون

فیلم جلسه 19 - درس سوم: Renewable Energy (قسمت دوم)، گرامر: گذشتۀ کامل (ماضی بعید)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت، بخش دوم از نکات گرامری درس سوم از سال دوازدهم، یعنی ماضی بعید یا همون گذشتۀ کامل رو مورد بررسی قرار میدیم. صفر تا صد

فیلم جلسه 20 - درس سوم: Renewable Energy (قسمت سوم)، حل تست های گرامر (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 در این قسمت میپدازم به حل تست های گرامر درس سوم از سال دوازدهم، از تست شماره 1 تا 15. هنگام حل تست ها، چندین بار نکات، قواعد و ه

فیلم جلسه 21 - درس سوم: Renewable Energy (قسمت چهارم)، حل تست های گرامر (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت می پردازم به قسمت دوم حل تست های گرامر درس سوم از سال دوازدهم، از تست شماره 16 تا 40 و باز هم هر چه که لازم هست راجع

فیلم جلسه 22 - درس سوم: Renewable Energy (قسمت پنجم)، واژگان (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت می پردازم به بررسی واژگان جدید و مهم درس سوم از کتاب دوازدهم از صفحه 71 الی 76  صفر تا صد زبان انگلیسی دوازدهم (نظام

فیلم جلسه 23 - درس سوم: Renewable Energy (قسمت ششم)، واژگان (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت می پردازم به بررسی واژگان مهم و جدید درس سوم سال دوازدهم از صفحات 77 الی 80  صفر تا صد زبان انگلیسی دوازدهم (نظام آمو

فیلم جلسه 24 - درس سوم: Renewable Energy (قسمت هفتم)، واژگان (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه می پردازم به بررسی واژگان مهم و جدید درس سه سال دوازدهم، از صفحات 80 الی 90 صفر تا صد زبان انگلیسی دوازدهم (نظام آموز

فیلم جلسه 25 - درس سوم: Renewable Energy (قسمت هشتم)، واژگان (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه می پردازم به بررسی واژگان و لغات مهم درس سه سال دوازدهم، از صفحات 91 الی آخر کتاب یعنی صفحۀ 99 و درس سه کتاب کار به ط

فیلم جلسه 26 - درس سوم: Renewable Energy (قسمت نهم) متن درس (قسمت اول)، تست واژگان (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت ابتدا می پردازیم به ترجمۀ متن درس سه سال دوازدهم، صفحات 81-80 و بعد به حل تست های واژگان درس سه سال دوازدهم می پردازی

فیلم جلسه 27 - درس سوم: Renewable Energy (قسمت دهم) تست واژگان (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه می پردازم به حل تست های واژگان درس سه از سال دوازدهم، حدوداً 30 تا تست هستش. صفر تا صد زبان انگلیسی دوازدهم (نظام آمو