فیلم ها صفر تا صد زبان انگلیسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) علی اکبر عزتی

Loading
درس اول: sense of appreciation (قسمت اول)، گرامر معلوم و مجهول (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - درس اول: sense of appreciation ...

ما گرامر درس اول سال دوازدهم  رو شروع میکنیم که شامل چند بخش هستش بخش اولش که تو این جلسه ببرسی میکن ...
درس اول: sense of appreciation (قسمت دوم)، گرامر معلوم و مجهول (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - درس اول: sense of appreciation ...

در این قسمت ابتدا می پردازیم به اینکه چگونه تست های معلوم و مجهول رو حل کنیم، چند نکته بسیار مهم میگ ...
درس اول: sense of appreciation (قسمت سوم)حل تست های گرامر

فیلم جلسه 3 - درس اول: sense of appreciation ...

در این جلسه براتون 30 تا از تست هایی که راجع به معلوم و مجهول و سوالات تاییدی آماده شده رو حل می کنی ...
درس اول: sense of appreciation (قسمت چهارم)، واژگان (قسمت اول)

فیلم جلسه 4 - درس اول: sense of appreciation ...

دراین جلسه می پردازیم به بررسی لغلت و اصطلاحات مهم و جدید درس یک دوازدهم از صفحه 15 تا 28 
درس اول: sense of appreciation (قسمت پنجم)، واژگان (قسمت دوم)

فیلم جلسه 5 - درس اول: sense of appreciation ...

در این قسمت قراره که واژگان و لغات مهم و جدید درس یک را از صفحه 25 تا آخر درس 1 ینی صفحه 41مورد بررس ...
درس اول: sense of appreciation (قسمت ششم)، واژگان کتاب کار و ترجمه متن کتاب درسی

فیلم جلسه 6 - درس اول: sense of appreciation ...

در این جلسه ابتدا لغات و واژگان مهم و جدید کتاب کار دوازدهم درس یک رو مورد بررسی قرار میدیم و بعد مت ...
درس اول: sense of appreciation (قسمت هفتم)، تست های واژگان درس اول

فیلم جلسه 7 - درس اول: sense of appreciation ...

در این جلسه براتون 40 تا تست واژگان از درس یک سال دوازدهم حل می کنم
درس دوم: Look it up (قسمت اول)، گرامر: ضمایر موصولی

فیلم جلسه 8 - درس دوم: Look it up (قسمت اول) ...

در این قسمت قراره براتون راجع به نکات گرامری درس دو سال دوازدهم بگیم در این قسمت بخش اول ینی ضمایر م ...
درس دوم: Look it up (قسمت دوم)، حل تست های گرامر

فیلم جلسه 9 - درس دوم: Look it up (قسمت دوم) ...

در این قسمت درس دوم سال دوازدهم رو ادامه میدم با جمله های شرطی ابتدا جمله شرطی نوع اول رو که پارسال ...
درس دوم: Look it up (قسمت سوم)، حل تست های گرامر

فیلم جلسه 10 - درس دوم: Look it up (قسمت سوم ...

در این قسمت براتون 30 تا تست گرامر از درس دوم سال دوازدهم رو حل میکنیم و نکاتی که قبلا براتون گفتیم ...
درس دوم: Look it up (قسمت چهارم)، پسوندها و پیشوندها

فیلم جلسه 11 - درس دوم: Look it up (قسمت چها ...

در این جلسه راجع به پیشوندها و پسوند ها که در صفحه 55 کتاب درسی سال دوازدهم مورد بحث قرار گرفته حرف ...
درس دوم: Look it up (قسمت پنجم)، واژگان (قسمت اول)

فیلم جلسه 12 - درس دوم: Look it up (قسمت پنج ...

در این قسمت می پردازیم به بررسی واژگان مهم و جدید درس دوم، سال دوازدهم از صفحات 43 تا 50
درس دوم: Look it up (قسمت ششم)، واژگان (قسمت دوم)

فیلم جلسه 13 - درس دوم: Look it up (قسمت ششم ...

در این قسمت واژگان مهم و جدید صفحات 51 الی 53 درس دوم سال دوازدهم رو بررسی می کنیم.
درس دوم: Look it up (قسمت هفتم)، واژکان (قسمت سوم)

فیلم جلسه 14 - درس دوم: Look it up (قسمت هفت ...

در این قسمت میپردازیم به بررسی واژگان مهم و جدید صفحات 54 الی 66 کتاب دوازدهم درس دوم
درس دوم: Look it up (قسمت هشتم)، واژگان (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 15 - درس دوم: Look it up (قسمت هشت ...

در این قسمت میپردازیم به بررسی واژگان مهم و جدید صفحات 67، 68 و 69 از کتاب درسی سال دوازدهم درس دوم ...
درس دوم: Look it up (قسمت نهم)، حل تست های واژگان

فیلم جلسه 16 - درس دوم: Look it up (قسمت نهم ...

در این قسمت می خوایم براتون 50 تا تست واژگان بررسی کنیم حل کنیم و اگه نکته ای هم بود براتون بگیم
درس دوم: Look it up (قسمت دهم)، ترجمه متن

فیلم جلسه 17 - درس دوم: Look it up (قسمت دهم ...

در این قسمت میپردازیم به ترجمه متن درس دوم سال دوازدهم صفخات 52 و 53 
درس سوم: Renewable Energy (قسمت اول)، گرامر: مجهول افعال وجهی (ناقص)

فیلم جلسه 18 - درس سوم: Renewable Energy (قس ...

در این قسمت بخش اولِ گرامر درس سوم از سال دوازدهم رو براتون خواهم گفت راجع به افعال وجهی که به صورت ...
درس سوم: Renewable Energy (قسمت دوم)، گرامر: گذشتۀ کامل (ماضی بعید)

فیلم جلسه 19 - درس سوم: Renewable Energy (قس ...

در این قسمت، بخش دوم از نکات گرامری درس سوم از سال دوازدهم، یعنی ماضی بعید یا همون گذشتۀ کامل رو مور ...
درس سوم: Renewable Energy (قسمت سوم)، حل تست های گرامر (قسمت اول)

فیلم جلسه 20 - درس سوم: Renewable Energy (قس ...

 در این قسمت میپدازم به حل تست های گرامر درس سوم از سال دوازدهم، از تست شماره 1 تا 15. هنگام حل تست ...
درس سوم: Renewable Energy (قسمت چهارم)، حل تست های گرامر (قسمت دوم)

فیلم جلسه 21 - درس سوم: Renewable Energy (قس ...

در این قسمت می پردازم به قسمت دوم حل تست های گرامر درس سوم از سال دوازدهم، از تست شماره 16 تا 40 و ب ...
درس سوم: Renewable Energy (قسمت پنجم)، واژگان (قسمت اول)

فیلم جلسه 22 - درس سوم: Renewable Energy (قس ...

در این قسمت می پردازم به بررسی واژگان جدید و مهم درس سوم از کتاب دوازدهم از صفحه 71 الی 76 
درس سوم: Renewable Energy (قسمت ششم)، واژگان (قسمت دوم)

فیلم جلسه 23 - درس سوم: Renewable Energy (قس ...

در این قسمت می پردازم به بررسی واژگان مهم و جدید درس سوم سال دوازدهم از صفحات 77 الی 80 
درس سوم: Renewable Energy (قسمت هفتم)، واژگان (قسمت سوم)

فیلم جلسه 24 - درس سوم: Renewable Energy (قس ...

در این جلسه می پردازم به بررسی واژگان مهم و جدید درس سه سال دوازدهم، از صفحات 80 الی 90
درس سوم: Renewable Energy (قسمت هشتم)، واژگان (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 25 - درس سوم: Renewable Energy (قس ...

در این جلسه می پردازم به بررسی واژگان و لغات مهم درس سه سال دوازدهم، از صفحات 91 الی آخر کتاب یعنی ص ...
درس سوم: Renewable Energy (قسمت نهم) متن درس (قسمت اول)، تست واژگان (قسمت اول)

فیلم جلسه 26 - درس سوم: Renewable Energy (قس ...

در این قسمت ابتدا می پردازیم به ترجمۀ متن درس سه سال دوازدهم، صفحات 81-80 و بعد به حل تست های واژگان ...
درس سوم: Renewable Energy (قسمت دهم) تست واژگان (قسمت دوم)

فیلم جلسه 27 - درس سوم: Renewable Energy (قس ...

در این جلسه می پردازم به حل تست های واژگان درس سه از سال دوازدهم، حدوداً 30 تا تست هستش.

فیلم جلسه 19 - درس سوم: Renewable Energy (قسمت دوم)، گرامر: گذشتۀ کامل (ماضی بعید)

در این قسمت، بخش دوم از نکات گرامری درس سوم از سال دوازدهم، یعنی ماضی بعید یا همون گذشتۀ کامل رو مورد بررسی قرار میدیم.