فیلم ها صفر تا صد زبان انگلیسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) علی اکبر عزتی

فیلم جلسه 23 - درس سوم: Renewable Energy (قسمت ششم)، واژگان (قسمت دوم)