فیلم ها صفر تا صد زبان انگلیسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) علی اکبر عزتی

فیلم جلسه 22 - درس سوم: Renewable Energy (قسمت پنجم)، واژگان (قسمت اول)