فیلم ها صفر تا صد زبان انگلیسی دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) علی اکبر عزتی

فیلم جلسه 16 - درس دوم: Look it up (قسمت نهم)، حل تست های واژگان