فیلم جلسه 17 - درس دوم: Look it up (قسمت دهم)، ترجمه متن

علی اکبر عزتی
علی اکبر عزتی

صفر تا صد زبان دوازدهم(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) عزتی

در این قسمت میپردازیم به ترجمه متن درس دوم سال دوازدهم صفخات 52 و 53 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها صفر تا صد زبان دوازدهم(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) عزتی

Loading

فیلم جلسه 1 - درس اول: sense of appreciation ...

ما گرامر درس اول سال دوازدهم  رو شروع میکنیم که شامل چند بخش هستش بخش اولش که تو این جلسه ببرسی میکن ...

فیلم جلسه 2 - درس اول: sense of appreciation ...

در این قسمت ابتدا می پردازیم به اینکه چگونه تست های معلوم و مجهول رو حل کنیم، چند نکته بسیار مهم میگ ...

فیلم جلسه 3 - درس اول: sense of appreciation ...

در این جلسه براتون 30 تا از تست هایی که راجع به معلوم و مجهول و سوالات تاییدی آماده شده رو حل می کنی ...

فیلم جلسه 4 - درس اول: sense of appreciation ...

دراین جلسه می پردازیم به بررسی لغلت و اصطلاحات مهم و جدید درس یک دوازدهم از صفحه 15 تا 28 

فیلم جلسه 5 - درس اول: sense of appreciation ...

در این قسمت قراره که واژگان و لغات مهم و جدید درس یک را از صفحه 25 تا آخر درس 1 ینی صفحه 41مورد بررس ...

فیلم جلسه 6 - درس اول: sense of appreciation ...

در این جلسه ابتدا لغات و واژگان مهم و جدید کتاب کار دوازدهم درس یک رو مورد بررسی قرار میدیم و بعد مت ...

فیلم جلسه 7 - درس اول: sense of appreciation ...

در این جلسه براتون 40 تا تست واژگان از درس یک سال دوازدهم حل می کنم

فیلم جلسه 8 - درس دوم: Look it up (قسمت اول) ...

در این قسمت قراره براتون راجع به نکات گرامری درس دو سال دوازدهم بگیم در این قسمت بخش اول ینی ضمایر م ...

فیلم جلسه 9 - درس دوم: Look it up (قسمت دوم) ...

در این قسمت درس دوم سال دوازدهم رو ادامه میدم با جمله های شرطی ابتدا جمله شرطی نوع اول رو که پارسال ...

فیلم جلسه 10 - درس دوم: Look it up (قسمت سوم ...

در این قسمت براتون 30 تا تست گرامر از درس دوم سال دوازدهم رو حل میکنیم و نکاتی که قبلا براتون گفتیم ...

فیلم جلسه 11 - درس دوم: Look it up (قسمت چها ...

در این جلسه راجع به پیشوندها و پسوند ها که در صفحه 55 کتاب درسی سال دوازدهم مورد بحث قرار گرفته حرف ...

فیلم جلسه 12 - درس دوم: Look it up (قسمت پنج ...

در این قسمت می پردازیم به بررسی واژگان مهم و جدید درس دوم، سال دوازدهم از صفحات 43 تا 50

فیلم جلسه 13 - درس دوم: Look it up (قسمت ششم ...

در این قسمت واژگان مهم و جدید صفحات 51 الی 53 درس دوم سال دوازدهم رو بررسی می کنیم.

فیلم جلسه 14 - درس دوم: Look it up (قسمت هفت ...

در این قسمت میپردازیم به بررسی واژگان مهم و جدید صفحات 54 الی 66 کتاب دوازدهم درس دوم

فیلم جلسه 15 - درس دوم: Look it up (قسمت هشت ...

در این قسمت میپردازیم به بررسی واژگان مهم و جدید صفحات 67، 68 و 69 از کتاب درسی سال دوازدهم درس دوم ...

فیلم جلسه 16 - درس دوم: Look it up (قسمت نهم ...

در این قسمت می خوایم براتون 50 تا تست واژگان بررسی کنیم حل کنیم و اگه نکته ای هم بود براتون بگیم

فیلم جلسه 17 - درس دوم: Look it up (قسمت دهم ...

در این قسمت میپردازیم به ترجمه متن درس دوم سال دوازدهم صفخات 52 و 53 

فیلم جلسه 18 - درس سوم: Renewable Energy (قس ...

در این قسمت بخش اولِ گرامر درس سوم از سال دوازدهم رو براتون خواهم گفت راجع به افعال وجهی که به صورت ...

فیلم جلسه 19 - درس سوم: Renewable Energy (قس ...

در این قسمت، بخش دوم از نکات گرامری درس سوم از سال دوازدهم، یعنی ماضی بعید یا همون گذشتۀ کامل رو مور ...

فیلم جلسه 20 - درس سوم: Renewable Energy (قس ...

 در این قسمت میپدازم به حل تست های گرامر درس سوم از سال دوازدهم، از تست شماره 1 تا 15. هنگام حل تست ...

فیلم جلسه 21 - درس سوم: Renewable Energy (قس ...

در این قسمت می پردازم به قسمت دوم حل تست های گرامر درس سوم از سال دوازدهم، از تست شماره 16 تا 40 و ب ...

فیلم جلسه 22 - درس سوم: Renewable Energy (قس ...

در این قسمت می پردازم به بررسی واژگان جدید و مهم درس سوم از کتاب دوازدهم از صفحه 71 الی 76 

فیلم جلسه 23 - درس سوم: Renewable Energy (قس ...

در این قسمت می پردازم به بررسی واژگان مهم و جدید درس سوم سال دوازدهم از صفحات 77 الی 80 

فیلم جلسه 24 - درس سوم: Renewable Energy (قس ...

در این جلسه می پردازم به بررسی واژگان مهم و جدید درس سه سال دوازدهم، از صفحات 80 الی 90

فیلم جلسه 25 - درس سوم: Renewable Energy (قس ...

در این جلسه می پردازم به بررسی واژگان و لغات مهم درس سه سال دوازدهم، از صفحات 91 الی آخر کتاب یعنی ص ...

فیلم جلسه 26 - درس سوم: Renewable Energy (قس ...

در این قسمت ابتدا می پردازیم به ترجمۀ متن درس سه سال دوازدهم، صفحات 81-80 و بعد به حل تست های واژگان ...

فیلم جلسه 27 - درس سوم: Renewable Energy (قس ...

در این جلسه می پردازم به حل تست های واژگان درس سه از سال دوازدهم، حدوداً 30 تا تست هستش.