صفر تا صد ریاضی و آمار دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) مهدی امینی راد

فیلم ها : 15

فیلم جلسه 1 - فصل اول: عبارت¬های جبری (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
عبارت¬های جبری (قسمت اول)

فیلم جلسه 2 - فصل اول: عبارت¬های جبری (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
عبارت­های جبری (قسمت دوم)

فیلم جلسه 3 - فصل اول: عبارت¬های جبری (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
عبارات گویا (قسمت اول)

فیلم جلسه 4 - فصل اول: عبرات های جبری (قسمت چهارم)، عبارات گویا (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دوم از عبارت های گویا رو میخوایم براتون شروع کنیم تو این قسمت مثال های متعدد و ز

فیلم جلسه 5 - فصل دوم: معادله درجه دوم (قسمت اول)، معادله و مسائل توصیفی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت برای شما عزیزان مفهوم معادله، معادله درجه یک و معادله درجه دو رو توضیح میدم  صفر تا صد ریاضی و آمار دهم (نظام آموزشی

فیلم جلسه 6 - فصل دوم: معادله درجه دوم (قسمت دوم)، حل مثال های از معادله درجه دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها تو این قسمت براتون در مورد معادله درجه دوم، مثال های قشنگ و جون داری حل می کنم

فیلم جلسه 7 - فصل دوم: معادله درجه دوم (قسمت سوم)، رســـــــــــم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها تو این قسمت براتون رسم معادله درجه دوم شناختن محصولات A,B,C و دلتا و همچنین روش انتقال رو بهتون یاد میدیم خییییییییییییلیی

فیلم جلسه 8 - فصل سوم: تابع (قسمت اول)، مفـــــهوم تابع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این می خوام مفهوم تابع رو جا بندازم و مثال هایی رو از لحاظ شهودی تو این قسمت براتون حل کنم  صفر تا صد ریاضی و آمار دهم (نظام آ

فیلم جلسه 9 - فصل سوم: تابع (قسمت سوم)، ضابطه جبری تابع و تابع خطی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
دوستان تو این قسمت در ادامه تابع می خوایم در مورد ضابطه جبری تابع و دامنه و برد تابع و انواع تابع براتون نکاتی رو بگم این قسمت جز

فیلم جلسه 10 - فصل سوم: تابع(قسمت سوم) - تابع درجه یک و نمودارخطی(قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت براتون در مورد تابع درجه 1 - معادله خط می خواهیم صحبت کنیم و رسم خط رو می خواهیم آموزش بدیم صفر تا صد ریاضی و آمار ده

فیلم جلسه 11 - فصل سوم: تابع (قسمت چهارم)، تابع درجه یک و نمودار خطی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت دوم معادله درجه اول معادله خط رو می خوایم شروع کنیم این قسمت رو خیلی با دقت نگاه

فیلم جلسه 12 - فصل چهارم: آمار (قسمت اول)، گردآوری داده ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این کلیپ می خوایم شروع کنیم آموزش آمار رو، آمار در کتاب شما مبحث جدیدی هست شما ندا

فیلم جلسه 13 - فصل چهارم: آمار (قسمت دوم)، شاخص ها، شاخص های مرکزی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در مورد شاخص ها و شاخص های مرکزی می خوایم صحبت کنیم، میانگین، میانه و مد مثال های قشن

فیلم جلسه 14 - فصل چهارم: آمار (قسمت سوم)، شاخص های پراکندگی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
قسمت سوم آمار رو شروع میکنیم شاخص های پراکندگی از جمله واریانس و انحراف معیار 

فیلم جلسه 15 - فصل پنجم: نمایش داده ها (قسمت اول)، نمودار یک متغیره و چند متغیره

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تو این قسمت براتون در مورد نمودارها می خوایم صحبت کنیم نمودارهای تک متغیره و چند متغ