فیلم ها صفر تا صد ریاضی و آمار دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) مهدی امینی راد

فیلم جلسه 10 - فصل سوم: تابع(قسمت سوم) - تابع درجه یک و نمودارخطی(قسمت اول)

در این قسمت براتون در مورد تابع درجه 1 - معادله خط می خواهیم صحبت کنیم و رسم خط رو می خواهیم آموزش بدیم