فیلم ها صفر تا صد ریاضی و آمار دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) مهدی امینی راد

فیلم جلسه 14 - فصل چهارم: آمار (قسمت سوم)، شاخص های پراکندگی

قسمت سوم آمار رو شروع میکنیم شاخص های پراکندگی از جمله واریانس و انحراف معیار