صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تفت

فیلم ها : 79

فیلم جلسه 0 - معرفی دوره

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه 0 - معرفی دوره

فیلم جلسه 1 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت اول)، گفتار 1: یاخته‌های بافت عصبی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
می‌خواهیم کتاب زیست یازدهم را شروع کنیم و این اولین جلسه از فصل اول و گفتار اول کتاب است که بحث ما مربوط به یاخته‎‌های بافت عصبی

فیلم جلسه 2 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دوم)، گفتار 1: پتانسیل آرامش

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بعد از بررسی تمام نکات و مطالب راجع به نورون‌ها و یاخته‌های پشتیبان و این‌چنین مسائل به چگونگی عملکرد نورون‌ها رسیده‌ایم.  صفر تا

فیلم جلسه 3 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت سوم)، گفتار 1: پتانسیل عمل

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث امروز ما پتانسیل عمل است، درسته که میگه پتانسیل ولی واقعاً داره عمل میکنه، بعد از اینکه پتانسیل آرامش رو گرفتیم، حالا وارد ای

فیلم جلسه 4 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت چهارم)، گفتار 1: انتقال پیام عصبی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این جلسه میخوایم در رابطه با انتقال پیام عصبی صحبت کنیم، بعد از اینکه پتانسیل آرامشو گفتیم، مراحل پتانسیل عملو گفتیم و اینکه

فیلم جلسه 5 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت پنجم)، گفتار 2: ساختار دستگاه عصبی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث ما توی گفتار دوم، در رابطه با ساختار دستگاه عصبیه، بعد از اینکه توی گفتار 1 در رابطه با یاخته‌های بافت عصبی صحبت کردیم، توی ا

فیلم جلسه 6 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت ششم)، گفتار 2: مغز

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه دربارۀ انتقال پیام عصبی صحبت می‌کنیم که راجع به اصطلاحات این بحث هم نکاتی وجود داره که بیان خواهیم کرد. صفر تا صد زیس

فیلم جلسه 7 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هفتم)، گفتار 2: ساختارهای دیگر مغز و اعتیاد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه راجع به ساختارهای دیگر مغز صحبت کنیم و بحثی هم راجع به اعتیاد هست. صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - ح

فیلم جلسه 8 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هشتم)، گفتار 2: تشریح مغز گوسفند و نخاع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به قسمت پایانی دستگاه عصبی مرکزی رسیدیم که بحثی در رابطه با تشریح مغز است و به نخاع هم خواهیم رسید و آن را بررسی می ک

فیلم جلسه 9 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت نهم)، گفتار 2: دستگاه عصبی محیطی بخش پیکری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به دستگاه عصبی محیطی رسیدیم و از جمله بخش پیکری که کامل بررسی خواهیم کرد. صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جد

فیلم جلسه 10 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت دهم)، گفتار 2: بخش خودمختار و دستگاه عصبی جانوران

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آخرین جلسه از فصل اول که اختصاص داره به قسمت عصبی بخش خود مختار را با هم بررسی می کنیم. صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی

فیلم جلسه 11 - فصل دوم: حواس (قسمت اول)، گفتار1: گیرنده های حسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث ما در فصل دوم مربوط میشه به حواس در این جلسه فعلا مقدمه حواس را براتون بررسی می کنیم. صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزش

فیلم جلسه 12 - فصل دوم: حواس (قسمت دوم)، گفتار1: حواس پیکری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در جلسه دوم به خواص پیکری رسیدیم که انواع خواص پیکری را با هم بررسی می کنیم. صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - حسی

فیلم جلسه 13 - فصل دوم: حواس (قسمت سوم)، گفتار 2: حواس ویژه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث ما در خواص ویژه به چشم رسید که در این جلسه راجع به ساختار کلی چشم با هم صحبت می‌کنیم. صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزش

فیلم جلسه 14 - فصل دوم: حواس (قسمت چهارم)، گفتار 2: چگونگی عملکرد چشم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه در رابطه با چگونگی عملکرد چشم می‌خواهیم صحبت کنیم و چگونگی تبدیل اطلاعات به پیام عصبی می‌شود توسط کدام‌یک از یاخته‌ها

فیلم جلسه 15 - فصل دوم: حواس (قسمت پنجم)، بیماری‌های چشم و تشریح چشم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به انتهای بحثمون در چشم رسیدیم و دو بحث باقیمانده یکی تشریح چشم و یکی بیماری‌های چشم. صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جد

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: حواس (قسمت ششم)، ساختار گوش

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث ما در این جلسه ساختار گوش است خیلی ساده و مختصر و مفید. صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تفت فیلم ج

فیلم جلسه 17 - فصل دوم: حواس (قسمت هفتم)، تبدیل صدا به پیام عصبی و حفظ تعادل

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در فیلم قبل درباره ساختار گوش صحبت کردیم، در این فیلم بحث ما درباره کار و نقش گوش است. صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی ج

فیلم جلسه 18 - فصل دوم: حواس (قسمت هشتم)، بویایی، چشایی و پردازش

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
دو حس در بدن ما هست که با هم کار می‌کنند یکی بویایی و یکی چشایی و برای مثال اگر بویایی کار نکند مزه را خوب متوجه نمی‌شویم. صفر تا

فیلم جلسه 19 - فصل دوم: حواس (قسمت نهم)، گفتار 3: گیرنده های حسی جانوران

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت می خواهیم حواس را در سایر جانوران بررسی کنیم، که درباره ساختار و عملکردشون صحبت خواهیم کرد. صفر تا صد زیست شناسی یازد

فیلم جلسه 20 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت اول)، گفتار 1: استخوان ها و اسکلت

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه مقدمه دستگاه حرکتی را براتون بررسی می کنیم از جمله اسکلت محوری و جانبی. صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید

فیلم جلسه 21 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت دوم)، گفتار 1: انواع و ساختار استخوان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این ویدیو درباره انواع استخوان و انواع 4 نوع آن را بررسی می کنیم. و انواع ساختار بافتی استخوان را بررسی می کنیم. صفر تا صد زیس

فیلم جلسه 22 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت سوم)، گفتار 1: تشکیل و تخریب استخوان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه می‌خواهیم راجع به تشکیل و تخریب استخوان‌ها با هم صحبت کنیم. صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبح

فیلم جلسه 23 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت چهارم)، گفتار 1: مفصل

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه در ادامۀ بحث استخوان رسیدیم به مفصل که تمام نکات اون رو خدمتتون خواهیم گفت. صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی

فیلم جلسه 24 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت پنجم)، گفتار 2: ماهیچه و حرکت

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه راجع به ماهیچه صحبت خواهیم کرد  ساختار اون رو بررسی میکنیم و باهم مفاهیم رو مرور میکنیم با ما همراه باشید صفر تا صد ز

فیلم جلسه 25 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت ششم)، گفتار 2: ساختار

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه راجع به انقباض و فرایند اون بحث خواهیم کرد  و شروع انقباض و پایان انقباض رو بررسی میکنیم  صفر تا صد زیست شناسی یازدهم

فیلم جلسه 26 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت هفتم)، گفتار 2: انقباض ماهیچه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه بعد از ساختار یاختۀ ماهیچه‌ای که با اون آشنا شدیم می‌خوایم راجع به مکانیزم انقباض و توقف اون و تامین انرژی اون صحبت ک

فیلم جلسه 27 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت هشتم)، گفتار 2: انواع یاخته‌های بافت ماهیچه‌ای و حرکت در جانواران

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه می‌خوایم دربارۀ انواع یاخته‌های ماهیچه‌ای و انواع حرکت در جانوران بحث کنیم. صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی

فیلم جلسه 28 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت اول) گفتار 1: ارتباط شیمیایی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه دستگاه درون‌ریز رو خواهیم خوند که کارش تنظیم سیستم بدن هست و مبحث ارتباط شیمیایی رو با هم پیش خواهیم برد. صفر تا صد ز

فیلم جلسه 29 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت دوم)، گفتار 2: هیپوتالاموس، هیپوفیز

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه گفتار دوم فصل چهارم رو بررسی می‌کنیم که در مورد غدّه‌های بدن هست که دو تا از غدّه‌های مهم که هیپوتالاموس و هیپوفیز هس

فیلم جلسه 30 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت سوم)، گفتار 2: تیروئید و پاراتیروئید

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه دو تا از غدّه‌های مهم که تیروئید و پاراتیروئید هستن رو بررسی می‌کنیم، تو این جلسه راجع به نقش این غدد براتون توضیح بد

فیلم جلسه 31 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت چهارم)، گفتار 2: فوق کلیه و لوزالمعده

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه 2 غدۀ مهم یعنی فوق کلیه و لوزالمعده رو بررسی می‌کنیم، دربارۀ نحوه عملکرد و کاربرد اون صحبت می‌کنیم. صفر تا صد زیست شن

فیلم جلسه 32 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت پنجم)، گفتار 2: سایر غدد، تنظیم بازخوردی و ارتباط در جانوران

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه که آخرین جلسه فصل 4 هست از تنوع بحث برخورداره  اول دو غده اپی فیز و تیموس رو توضیح میدیم  بعد در رابطه با چگونگی بازخ

فیلم جلسه 33 - فصل پنجم: دستگاه ایمنی (قسمت اول)، گفتار 1: نخستین خط دفاعی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه می‌خوایم وارد فصل پنجم یعنی دستگاه ایمنی بشیم، خطوط دفاعی بدن رو بررسی خواهیم کرد. صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام

فیلم جلسه 34 - فصل پنجم: دستگاه ایمنی (قسمت دوم)، گفتار 2: بیگانه‌خوارها، گویچه‌های سفید

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه راجع به دومین خط دفاعی بدن صحبت خواهیم کرد و بیگانه‌خوارها و گویچه‌های سفید رو بررسی خواهیم کرد. صفر تا صد زیست شناسی

فیلم جلسه 35 - فصل پنجم: دستگاه ایمنی (قسمت سوم)، گفتار 2: پروتئین ، پاسخ التهابی ، تب

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
می خوایم در مورد دومین خط دفاعی بدن پروتیین ها و پاسخ التهابی و همچنین تب صحبت کنیم  مطالب مهمی رو خواهیم گفت با ما همراه باشید ص

فیلم جلسه 36 - فصل پنجم: دستگاه ایمنی (قسمت چهارم)، گفتار 3: سومین خط دفاعی، لنفوسیت ها و شناسایی پادگن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم راجع به سومین خط دفاعی صحبت کنیم  لنفوسیت ها رو براتون توضیح خواهیم داد با ما همراه باشید صفر تا صد زیست شناس

فیلم جلسه 37 - فصل پنجم: دستگاه ایمنی (قسمت پنجم)، گفتار 3: سومین خط دفاعی، لنفوسیت B

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه راجع به نحوه ی عملکرد لنفوسیت b صحبت کنیم  با ما همراه باشید صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذب

فیلم جلسه 38 - فصل پنجم: دستگاه ایمنی (قسمت ششم)، گفتار 3: سومین خط دفاعی، لنفوسیت T و انواع پاسخ و ایمنی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه را جع لنفوسیت t و عملکرد اون صحبت خواهیم کرد و پاسخ های ایمنی اولیه و ثانویه رو بررسی خواهیم کرد  با ما همراه باشید 

فیلم جلسه 39 - فصل پنجم: دستگاه ایمنی (قسمت هفتم)، گفتار 3: سومین خط دفاعی، لنفوسیت T و انواع پاسخ و ایمنی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه آخرین جلسه فصل 5 هستش که تنوع بحث داره ی قسمت راجع ایمنی صحبت میکنیم  واکسن انواع اختلال دستگاه ایمنی مقایسه ی ایمنی در

فیلم جلسه 40 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت اول), گفتار 1: فام‌تن (کروموزوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه فصل 6 رو شروع میکنیم که پیش نیاز فصل 7 هستش  که این جلسه اصطلاحات مهم رو بررسی خواهیم کرد. صفر تا صد زیست شناسی یازده

فیلم جلسه 41 - 41 فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت دوم)، گفتار 1: فام تن (کروموزوم) (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه باقی اصطلاحات فصل 6 را بررسی میکنیم صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه 41 - 4

فیلم جلسه 42 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت سوم), گفتار 1: تمرین فام‌تن (کروموزوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
چند تمرین از مباحث جلسه پیش این مباحث پیش نیاز مباحث میتوز و میوز است صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی

فیلم جلسه 43 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت چهارم)، گفتار 1: چرخه یاخته‌ای

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه در رابطه با چرخه یاخته‌ای بحث میکنیم در این قسمت به مراحل چرخه یاخته‌ای میپردازیم صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام

فیلم جلسه 44 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت پنجم)، گفتار 2: دوک تقسیم و میانک

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه بحث ما در رابطه با شرایط مقدماتی میتوز هست اینکه دوک تقسیم چگونه به وجود میاد، چه نقشی دارد، چه کاری انجام میدهد و ای

فیلم جلسه 45 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت ششم)، گفتار 2: مراحل رشتمان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت به مراحل تقسیم میتوز میپردازیم، در این قسمت شکل ها و مطالبی که گفته میشود بسیار مهم است صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (

فیلم جلسه 46 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت هفتم)، گفتار 2: تقسیم سیتوپلاسم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 آخرین مرحلۀ چرخۀ یاخته‌ای البته در صورت وقوع تقسیم سیتوپلاسم (سیتوکینز) است بعد از مراحل اینتفرفاز (G1، S و G2) و بعد مراحل میتو

فیلم جلسه 47 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت هشتم)، گفتار 2: تنظیم تقسیم یاخته

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بعد از تقسیمات میتوز و سیتوکینز که متوجه شدیم که یاخته چجوری تقسیم می شود الان بحث سر تنظیم تقسیم هستش قطعا تقسیم یاخته باید فرای

فیلم جلسه 48 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت نهم)، گفتار 2: انواع تومور و انواع مرگ یاخته‌ای

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی گفتار دوم اولش بحث ما با میتوز بود عوامل مورد نیاز و مراحل میتوز بعد اومدیم راجع به عوامل تنظیم‌کننده چرخۀ یاخته‌ای صحبت کردی

فیلم جلسه 49 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت دهم)، گفتار 3: تقسیم میوز

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 بحث ما در گفتار سوم در مورد تقسیم میوز است که این تقسیم پیش نیاز ما در فصل هفتم است. در فصل هفتم که میخوایم در مورد تولید مثل جن

فیلم جلسه 50 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت یازدهم)، گفتار 3: مقایسه میوز و میتوز

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در ویدئو قبلی مراحل میوز رو ما از پای تخته رفتیم، ابتدای این ویدئو ویژگی ها و مراحل میوز رو از روی متن و شکل کتاب  با هم مرور میک

فیلم جلسه 51 - فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت دوازدهم)، گفتار 3: تغییر در تعداد فام‌تن‌ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به آخرین ویدئو فصل ششم؛ آخرین بحثی که داریم سر تغییر در تعداد فام تن هاست اگر در تقسیمات میتوز و میوز اختلالاتی رخ بده تعد

فیلم جلسه 52 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت اول)، گفتار 1: دستگاه تولید مثل در مرد (وظایف و اندام‌ها)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به بحث تولید مثل که چهار بخش دارد و ما شروع بحثمون با مردان است صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی

فیلم جلسه 53 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دوم)، گفتار 1: دستگاه تولید مثل در مرد (هورمون‌ها)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بعد از گفت وظایف و اندام های تولید مثل مردان را گقتیم، قسمت سوم و چهارم را بررسی میکنیم صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی

فیلم جلسه 54 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت سوم)، گفتار 1: دستگاه تولید مثل در مرد (تولید، ذخیره و خروج اسپرم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث تولید مثل مردان رسید به رویدادهای این دستگاه صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه 54 - ف

فیلم جلسه 55 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت چهارم)، گفتار 2: دستگاه تولید مثل در زن (وظایف، ساختار، دوره جنسی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
گفتار دوم در رابطه با دستگاه تولید مثل در زنان است صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه 55 -

فیلم جلسه 56 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت پنجم)، گفتار 2: دستگاه تولید مثل در زن (تخمک‌زایی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رویدادهایی که تو دستگاه تولید مثل زنان رخ می‌ده سه تا رویداد اصلی هستش که این سه تا به هم وابسته هستش (تخمک‌زایی، چرخه تخمدانی و

فیلم جلسه 57 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت ششم)، گفتار 2: دستگاه تولید مثل در زن (چرخۀ تخمدانی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
دومین رویدادی که در دستگاه تولید مثلی زنان بررسی می‌کنیم چرخه تخمدانی هستش، چرخۀ تخمدانی دیگه از سن بلوغ به بعد هستش ربطی به دورا

فیلم جلسه 58 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت هفتم)، گفتار 2: دستگاه تولید مثل در زن (چرخۀ رحمی و تنظیم هورمونی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث ما توی گفتار دوم رسید به انتها و چهار تا رویداد رو هم تمام می‌کنیم. صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبح

فیلم جلسه 59 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت هشتم)، گفتار 3: رشد و نمو جنین (لقاح)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی گفتار سوم می‌خواهیم فرآیند لقاح رو بخونیم و ببینیم چه اتفاقی میوفته و چه فرآیندهای رخ میده. صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام

فیلم جلسه 60 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت نهم)، گفتار 3: رشد و نمو جنین (وقایع پس از لقاح)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم در رابطه با اتفاقات پس از لقاح صحبت کنیم صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تفت فیلم

فیلم جلسه 61 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دهم)، گفتار 3: رشد و نمو جنین (جفت، صوت‌نگاری و زایمان)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
آخرین بحث ما در رابطه با نمو جنین، مراحل رشد و نمو جنین و زایمان هست. صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی

فیلم جلسه 62 - فصل هفتم: تولید مثل (قسمت یازدهم)، گفتار 4: تولید مثل در جانوران

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث ما به طور کلی در رابطه با فیزیولوژی جانوریه، ما ده تا دستگاه از زیست دهم تا اینجا خوندین و توی هر دستگاه هم میومدیم اون دستگا

فیلم جلسه 63 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت اول)، مقدمه فصل هشتم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
فصل هشتم بحث ما تولید مثل در گیاهانه، یه مقدمه داره که یادآوری مطالبی که گذشته در گیاهان خوندید توی این ویدئو هم بحث ما همینه. صف

فیلم جلسه 64 - فصل هشتم: تولید مثل نهان‌دانگان (قسمت دوم)، گفتار 1: تولید مثل غیرجنسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
گفتار اول می‌خوایم در مورد تولید مثل غیرجنسی گیاهان صحبت کنیم. صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تفت فیل

فیلم جلسه 65 - فصل هشتم: تولید مثل نهان‌دانگان (قسمت سوم)، گفتار 2: تولید مثل جنسی (اجزای گل)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
گفتار دوم فصل هشت رو با هم دنبال می‌کنیم. صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه 65 - فصل هشتم

فیلم جلسه 66 - فصل هشتم: تولید مثل نهان دانگان (قسمت چهارم)، گفتار 2: تولید مثل جنسی (تولید دانه گرده و یاخته تخمزا

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی این فیلم می‌خواهیم دربارۀ تشکیل دانه گرده رسیده و تشکیل یاختۀ تخم‌زا صحبت کنیم. صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید

فیلم جلسه 67 - فصل هشتم: تولید مثل نهان‌دانگان (قسمت پنجم)، گفتار 2: تولید مثل جنسی (گرده‌افشانی و لقاح)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه می‌خواهیم دربارۀ دو موضوع گرده‌افشانی و لقاح صحبت کنیم. صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تف

فیلم جلسه 68 - فصل هشتم: تولید مثل نهان‌دانگان (قسمت ششم)، گفتار سوم: از یاختۀ تخم تا گیاه (رشد و نمو زیگوت)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به اجزای دانه و بعد به بحث ژنتیکی آن می‌پردازیم و بعد می‌پردازیم به مراحل رویش دانه و انواع رویش که روزمینی و زیرزمین

فیلم جلسه 69 - فصل هشتم: تولید مثل نهان‌دانگان (قسمت هفتم)، گفتار سوم: از یاختۀ تخم تا گیاه (رویش دانه)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
می‌پردازیم به این موضوع که تخم هسته‌ای چگونه تبدیل می‌شود به رویان. صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تف

فیلم جلسه 70 - فصل هشتم: تولید مثل نهاندانگان (قسمت هشتم)، گفتار سوم: از یاختۀ تخم تا گیاه (میوه)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه ابتدا در مورد میوه‌ها، انواع میوه صحبت می‌کنیم و در آخر در مورد طول عمر گیاهان صحبت می‌کنیم. صفر تا صد زیست شناسی یاز

فیلم جلسه 71 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت اول)، گفتار اول: تنظیم‌کنندۀ رشد در گیاهان (تاریخچۀ کشف)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه در مورد تنظیم‌کنندۀ رشد در گیاهان صحبت خواهیم کرد. صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تفت فیل

فیلم جلسه 72 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک‌ها (قسمت دوم)، گفتار اول: تنظیم‌کنندۀ رشد در گیاهان (اکسین‌ها)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه در مورد اولین تنظیم‌کننده یعنی اکسین‌ها با هم صحبت خواهیم کرد. صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - حسین

فیلم جلسه 73 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک‌ها (قسمت سوم)، گفتار اول: تنظیم‌کنندۀ رشد در گیاهان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه دو محرک دیگر را به شما آموزش خواهیم داد. صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه 73

فیلم جلسه 74 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک‌ها (قسمت چهارم)، گفتار اول: تنظیم کننده رشد در گیاهان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه در مورد دو بازدارندۀ رشد صحبت خواهیم کرد. صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه 74

فیلم جلسه 75 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت پنجم)، گفتار دوم :پاسخ به محیط(نور،دما،گرانش،تماس)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بحث ما تو گفتار دوم فصل نهم در رابطه با پاسخ گیاهان به محرک های محیطی و عوامل محیطی هستش که در این گفتار کلا پنج مدل پاسخ رو باهم

فیلم جلسه 76 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت ششم)، گفتار دوم :پاسخ به محیط(پاسخ های دفاعی)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به آخرین گفتار از آخرین فصل کتاب که مبحث دفاع شیمیایی هستش  صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تفت

فیلم جلسه 77 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت هفتم)، جمع‌بندی مباحث زیست جانوری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه ما یک جمع بندی از مباحث زیست جانوری هستش صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه 77 -

فیلم جلسه 78 - فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها (قسمت هشتم)، جمع‌بندی مباحث گیاهی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه ما یک جمع بندی از مباحث زیست گیاهی هستش صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - حسین ذبحی تفت فیلم جلسه 78 - ف