صفر تا صد زبان انگلیسی دهم (نظام آموزشی جدید) علی اکبر عزتی

فیلم ها : 26

فیلم جلسه 1 - درس اول: Saving Nature (قسمت اول)، نکات گرامری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت ابتدا به صورت خلاصه زمان هایی که در دوره اول متوسطه یعنی در سال های هفتم، هشتم و نهم خوندید را براتون میگیم و بعد به

فیلم جلسه 2 - درس اول: Saving Nature (قسمت دوم)، حل تست گرامر

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حالا که با نکات گرامری درس یک سال دهم آشنا شدید، و اونارو مفصل در جلسه قبل براتون گفتم. تصمیم دارم بپردازم به حل 20 تا تست گرامر

فیلم جلسه 3 - درس اول: Saving Nature (قسمت سوم)، تدریس واژگان (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه قراره براتون واژگان درس یک سال دهم را بطور مفصل یعنی حتی واژگانی که در دورۀ متوسطه اول خوندید و فراموش کردید، همه را

فیلم جلسه 4 - درس اول: Saving Nature (قسمت چهارم)، تدریس واژگان (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت براتون واژگان مهم و جدید، ممکنه جدید باشه ممکنه یه واژه مهم باشه از درس یک سال دهم، قسمت دوم را براتون مورد بررسی قرا

فیلم جلسه 5 - درس اول: Saving Nature (قسمت پنجم)، تدریس واژگان (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت میپردازیم به بررسی واژگان مهم و جدید درس یک سال دهم، قسمت آخر. دو بخش از واژگان رو براتون بررسی کردم، حدوداً 80 تا وا

فیلم جلسه 6 - درس اول: Saving Nature (قسمت ششم)، ترجمه متن درس یکم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت متن درس یک سال دهم را در صفحات 22 و 23 کتاب درسی مورد بررسی قرار میدم. جمله های این متن رو براتون میخونم. ترجمه میکنم

فیلم جلسه 7 - درس اول: Saving Nature (قسمت هفتم)، حل تست های واژگان درس یکم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت که شما واژگان درس یک سال دهم رو خوب یاد گرفتید، متنشم بررسی کردیم حالا میخوایم بپردازیم به حل 30 تا تست واژگان از این

فیلم جلسه 8 - درس دوم: Wonders of creation (قسمت اول)، گرامر (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها در این جلسه میخوام نکات گرامری درس دوم سال دهم رو براتون بگم. درس دوم درسی است مهم چرا که نکات گرامریش خیلی زیاده  نکته زی

فیلم جلسه 9 - درس دوم: Wonders of creation (قسمت دوم)، گرامر (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت قراره براتون قسمت دوم نکات گرامری درس دوم از سال دهم رو بررسی کنم، ابتدا خلاصه ای از آنچه را که در قسمت قبل گفته شد،

فیلم جلسه 10 - درس دوم: Wonders of creation (قسمت سوم)، حل تست های گرامر

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچه ها حالا که نکات گرامری درس دوم رو مفصل گوش کردید و یاد گرفتید، میخوام براتون 20 تا تست از قسمت هایی که توضیح دادیم، براتون حل

فیلم جلسه 11 - درس دوم: Wonders of creation (قسمت چهارم)، تدریس واژگان مهم و جدید (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت تدریس واژگان مهم و جدید درس دو سال دهم رو شروع می کنم، اگر که واژگان رو به سه قسمت تقسیم کرده باشم، حدوداً هر قسمت 40

فیلم جلسه 12 - درس دوم: Wonders of creation (قسمت پنجم)، تدریس واژگان مهم و جدید (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت بخش دوم واژگان درس دو سال دهم رو براتون بررسی میکنم، حدوداً 40 تا واژه رو مورد بررسی قرار میدیم، اگه نکته ای راجع به

فیلم جلسه 13 - درس دوم: Wonders of creation (قسمت ششم)، تدریس واژگان مهم و جدید (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت واژگان مهم و جدید درس 2 را مورد بررسی قرار میدم، قسمت آخرش، یعنی در واقع، حدوداً 40 تا واژۀ مهم و جدیدی که در قسمت آخ

فیلم جلسه 14 - درس دوم: Wonders of creation (قسمت هفتم)، ترجمه متن درس دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت درس دوم سال دهم رو در صفحات 50 و 51 براتون میخونیم و ترجمه می کنیم و بعد از اون سؤالات قسمت درک مطلب رو پاسخ میدیم. ل

فیلم جلسه 15 - درس دوم: Wonders of creation (قسمت هشتم)، حل تست های واژگان درس دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این بخش میپردازیم به حل تست های واژگان درس دوم از سال دهم، سعی میکنیم نکاتی رو هم راجع به تست های واژگان براتون مابین حل تست ه

فیلم جلسه 16 - درس سوم: The Value of Knowledge (قسمت اول)، گرامر (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت میخوام براتون زمان هایی رو که در دورۀ متوسطه اول خوندین و درس اول سال دهم رو خلاصه کنم براتون، یه مرور داشته باشم و ب

فیلم جلسه 17 - درس سوم: The Value of Knowledge (قسمت دوم)، گرامر(قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت میخوام براتون نکات گرامری درس سوم سال دهم رو بطور مفصل براتون بگم. هرچه هست نکته ها،      تبصره ها، همه رو براتون خوا

فیلم جلسه 18 - درس سوم: The Value of Knowledge (قسمت سوم)، حل تست گرامر (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوام براتون بیست تا تست حل کنم، که اکثر تست ها شامل نکته های مهمه، اگر مطالب رو خوب به خاطر سپرده باشید و اینجا هم

فیلم جلسه 19 - درس سوم: The Value of Knowledge (قسمت چهارم)، تدریس واژگان (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت میپردازم به بررسی لغات و واژگان مهم و جدید درس سوم، قسمت های اول و دومش، یه بخش میمونه که در قسمت های بعدی اون رو هم

فیلم جلسه 20 - درس سوم: The Value of Knowledge (قسمت پنجم)، تدریس واژگان (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت بخش آخرِ واژگان درس سه سال دهم رو براتون بررسی میکنم، واژگان که تموم بشه، میرم سراغ متن صفحۀ کتاب 80 کتاب درسیتون، مت

فیلم جلسه 21 - درس سوم: The Value of Knowledge (قسمت ششم)، حل تست های واژگان درس سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حالا که با واژگان درس سه سال دهم کاملاً آشنا شدید، همۀ اونها رو بخاطر سپردید، میخوام تو این قسمت 30 تا تست خیلی خوب براتون حل کنم

فیلم جلسه 22 - درس چهارم: Traveling the world (قسمت اول)، گرامر

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت نکات گرامری درس چهار سال دهم را دنبال کنیم که مربوط به افعال وجهی ناقص یا کمکی را براتون می گویم و بعد هم حروف اضافه

فیلم جلسه 23 - درس چهارم: Traveling the world (قسمت دوم)، حل تست های گرامر

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت به گرامر آخر درس چهار سال دهم می پردازیم مربوط به قید حالت و بعد به حل تست های گرامر درس چهارم می رسیم. صفر تا صد زبا

فیلم جلسه 24 - درس چهارم: Traveling the world (قسمت سوم)، تدریس واژگان(قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این فیلم به بررسی لغات مهم و جدید درس چهار سال دهم، لغات مهمی که قبلا خونده اید را دوباره بررسی می کنیم و واژگان جدید این درس

فیلم جلسه 25 - درس چهارم: Traveling the world (قسمت چهارم)، تدریس واژگان(قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این قسمت به بررسی واژگان مهم سال دهم، درس چهارم، قسمت دومش در واقع تمام واژگان در این قسمت بررسی خواهند شد. صفر تا صد زبان انگ

فیلم جلسه 26 - درس چهارم: Traveling the world (قسمت پنجم)، متن درس چهارم و حل تستهای واژگان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بچها تو این قسمت من براتون میپردازم به تدریس متن درس چهار سال دهم که صفحات 104-105-106-107 هم متنشو بررسی میکنم هم به سوالاتش پاس