صفر تا صد عربی انسانی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - پدرام علیمرادی

فیلم ها : 15

فیلم جلسه 1 - درس اول عربی سال یازدهم (قسمت اول)، ترجمه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم ترجمۀ درس و لغات جدیدش رو با هم کار کنیم و قسمتی از قواعد درس رو هم خدمتتون ارائه کنم. صفر تا صد عربی انسانی

فیلم جلسه 2 - درس اول (قسمت دوم)، قواعد و تمرینات

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در جلسۀ دوم از درس اول، قواعد رو کامل می‌کنیم و تمرینات باقی‌مانده از درس رو هم تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. صفر تا صد عربی انسانی ی

فیلم جلسه 3 - درس دوم (قسمت اول)، ترجمه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه 2 شعر حافظ و سعدی رو ترجمه میکنیم با ما همراه باشید صفر تا صد عربی انسانی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - پدرام علیمرادی

فیلم جلسه 4 - درس دوم (قسمت دوم)، قواعد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به قواعد درس میپردازیم که به معادله های صفت فاعلی و صفت مفعولی میپردازه  با ما همراه باشید صفر تا صد عربی انسانی یازد

فیلم جلسه 5 - درس دوم (قسمت سوم)، حل تمرینات

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به تمرینات درس دوم رو حل میکنیم و قواعد رو مرور میکنیم صفر تا صد عربی انسانی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - پدرام علیمرا

فیلم جلسه 6 - درس سوم (قسمت اول)، ترجمه و مقدمه و قواعد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به ترجمه در 3 میرسیم و مقدمه ای از قواعد رو هم خواهیم گفت صفر تا صد عربی انسانی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - پدرام علی

فیلم جلسه 7 - درس سوم (قسمت دوم)، تدریس قواعد و حل تمرینات

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه قواعد درس رو کامل میکنیم و تمرینات رو هم حل خواهیم کرد صفر تا صد عربی انسانی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - پدرام علیمرا

فیلم جلسه 8 - درس چهارم (قسمت اول)، تدریس قواعد و حل تمرینات درس

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه قصد داریم برخی تمرینات درس چهارم رو با همدیگه حل کنیم و به این بهانه قواعد درس چهارم رو خدمتتون تدریس کنم. صفر تا صد

فیلم جلسه 9 - درس چهارم (قسمت دوم)، ترجمه و تکمیل تمارین درس

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به ترجمۀ متن چهارم و تکمیل قواعد درس خواهیم پرداخت. صفر تا صد عربی انسانی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - پدرام علیمرادی

فیلم جلسه 10 - درس پنجم (قسمت اول)، ترجمۀ درس و تدریس قواعد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه ان‌شاءالله با ترجمۀ درس و تدریس قواعد در خدمتتون خواهیم بود. صفر تا صد عربی انسانی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - پدرام

فیلم جلسه 11 - درس پنجم (قسمت دوم)، حل تمارین

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه بنا داریم که تمرینات درس پنجم رو با همدیگه حل کنیم و بحث جملۀ وصفیه رو مجدد مرور کنیم. صفر تا صد عربی انسانی یازدهم (

فیلم جلسه 12 - درس ششم (قسمت اول)، ترجمۀ درس و حل تمارین

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه با ترجمۀ درس ششم و حل برخی تمارین درس در خدمتتون خواهیم بود. صفر تا صد عربی انسانی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - پدرام

فیلم جلسه 13 - درس ششم (قسمت دوم)، تدریس قواعد و حل تمارین

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به حل تمارین درس خواهیم پرداخت و بهانۀ اون تدریس قواعد رو هم انجام خواهیم داد. صفر تا صد عربی انسانی یازدهم (نظام آمو

فیلم جلسه 14 - درس هفتم (قسمت اول)، ترجمۀ درس و حل تمارین

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به ترجمۀ درس آخر و حل 4 تمرین از این درس خواهیم پرداخت. صفر تا صد عربی انسانی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - پدرام علیمر

فیلم جلسه 15 - درس هفتم (قسمت دوم)، تدریس قواعد و حل تمارین

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه که جلسۀ آخرمون هستش، قواعد درس هفت رو تدریس خواهم کرد خدمتتون و تمرینات باقی‌مونده رو حل خواهیم کرد. صفر تا صد عربی ا