صفر تا صد عربی دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) ناصر حشمتی

فیلم ها : 20 | جزوه ها: 7
فیلم جلسه 0 - عربی دهم با آقای ناصر حشمتی

فیلم جلسه 0 - عربی دهم با آقای ناصر حشمتی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
معرفی...
فیلم جلسه 1 - درس اول: مرور عربی پایه (قسمت اول)، اسم و تقسیم اسم از نظر جنس

فیلم جلسه 1 - درس اول: مرور عربی پایه (قسمت اول)، اسم و تقسیم اسم از نظر جنس

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
امروز می خوایم در رابطه با اولین مبحث عربی یعنی اسم و تقسیم اسم از نظر جنس با هم صحبت ...
فیلم جلسه 2 - درس اول: مرور عربی پایه (قسمت دوم)، اسم از نظر تعداد و اسم ها ی استفهام

فیلم جلسه 2 - درس اول: مرور عربی پایه (قسمت دوم)، اسم از نظر تعداد و اسم ها ی استفهام

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
امروز می خوایم مبحث اسم از نظر تعداد و اسم های استفهام رو در عربی شروع کنیم پس با یاری خداوند این درس رو شروع می کنیم صفر تا صد ع...
فیلم جلسه 3 - درس اول: مرور عربی پایه (قسمت سوم)، فعل ماضی و مضارع

فیلم جلسه 3 - درس اول: مرور عربی پایه (قسمت سوم)، فعل ماضی و مضارع

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
امروز می خوایم مبحث فعل رو که اساسی ترین و مهم ترین مبحث عربی هست و بسیار باهاش کاردا...
فیلم جلسه 4 - درس اول: مرور عربی پایه (قسمت چهارم)، فعل نفی، نهی و امر

فیلم جلسه 4 - درس اول: مرور عربی پایه (قسمت چهارم)، فعل نفی، نهی و امر

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
امروز می خوایم مهمترین مبحث عربی یعنی شناخت فعل های امر، نهی، نفی یادگیری و طریقه سا...
فیلم جلسه 5 - درس اول: مرور عربی پایه (قسمت پنجم)، حل تمارین درس اول

فیلم جلسه 5 - درس اول: مرور عربی پایه (قسمت پنجم)، حل تمارین درس اول

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در این فیلم میخوام تمارین درس اول رو با هم حل کنیم. یادتون باشه این تمارین حکم پاسخنا...
فیلم جلسه 6 - درس دوم: مرور عربی پایه (قسمت ششم)، مضاف و مضافٌ الیه، موصوف و صفت

فیلم جلسه 6 - درس دوم: مرور عربی پایه (قسمت ششم)، مضاف و مضافٌ الیه، موصوف و صفت

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
امروز می خوایم سه مبحث خیلی مهم رو تو زبان عربی با هم مرور کنیم، یک وزن اسم ها، دو موص...
فیلم جلسه 7 - درس دوم: مرور عربی پایه (قسمت هفتم)، عدد، معدود و ساعت ها

فیلم جلسه 7 - درس دوم: مرور عربی پایه (قسمت هفتم)، عدد، معدود و ساعت ها

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
این بار می خوایم تمرینی کنیم با این نیت که بتونیم به زبان عربی ساعت رو بگیم پس متوجه میشین که تو این جلسه ضمن این که می خوام ساعت...
فیلم جلسه 8 - درس دوم: مرور عربی پایه (قسمت هشتم)، حل تمارین درس دوم

فیلم جلسه 8 - درس دوم: مرور عربی پایه (قسمت هشتم)، حل تمارین درس دوم

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
برای حل تمارین درس دوم، لازم است جزوۀ بخش اعداد که توی پیوست همین فیلم آموزشی اومده رو خوب بخونید. یعنی اعداد اصلی، اعداد ترتیبی،...
فیلم جلسه 9 - درس سوم و چهارم: فعل های مجرد و مزید

فیلم جلسه 9 - درس سوم و چهارم: فعل های مجرد و مزید

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما امروز می خوایم یه مبحث خیلی آسون به نام فعل های مجرد و مزید رو شروع کنیم با ما همرا...
فیلم جلسه 10 - درس سوم: افعال مزید (قسمت دوم)،حل تمارین درس سوم

فیلم جلسه 10 - درس سوم: افعال مزید (قسمت دوم)،حل تمارین درس سوم

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما امروز می خوایم تمرین های سومین درس از عربی دهم رو با هم حل کنیم لازمه این که این تم...
فیلم جلسه 11 - درس چهارم: افعال مجرد (قسمت دوم)، حل تمارین درس چهارم

فیلم جلسه 11 - درس چهارم: افعال مجرد (قسمت دوم)، حل تمارین درس چهارم

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما امروز می خوایم تمرین درس چهارم عربی دهم رو با هم کار کنیم لازمه این که تو این تمرین بتونید موفق بشین و کل تمرین رو یاد بگیرن و...
فیلم جلسه 12 - درس پنجم (قسمت اول)، جمله های فعلیه و اسمیه

فیلم جلسه 12 - درس پنجم (قسمت اول)، جمله های فعلیه و اسمیه

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
پیدا کردن نقش کلمات تو زبان عربی یکی از مهم ترین مبحث هاست اینکه پیدا کنی که یکی از سوال هایی که حتما تو امتحان نهایی تو سولات کن...
فیلم جلسه 13 - درس پنجم: جمله های فعلیه و اسمیه (قسمت دوم)، حل تمارین درس پنجم

فیلم جلسه 13 - درس پنجم: جمله های فعلیه و اسمیه (قسمت دوم)، حل تمارین درس پنجم

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در ابتدا لازمه بگم که درس پنجم عربی دهم یک درسه طلائی هستش، مهم ترین درس پایه دهم همی...
فیلم جلسه 14 - درس هفتم (قسمت اول)، جار و مجرور، نون وقایع

فیلم جلسه 14 - درس هفتم (قسمت اول)، جار و مجرور، نون وقایع

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
برای اینکه خوب حروف جار رو بفهمین امروز درسمون همون مبحثه، حروف جار و مجرور، با ما همراه باشین صفر تا صد عربی دهم (نظام آموزشی جد...
فیلم جلسه 15 - درس هفتم: جار و مجرور - نون وقایه (قسمت دوم)

فیلم جلسه 15 - درس هفتم: جار و مجرور - نون وقایه (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این قسمت از فیلم می خوایم تمرین های درس هفتم عربی رو حل کنیم اگه یادتون باشه بچه ها من وقتی درس نامه درس هفتم رو به شما توض...
فیلم جلسه 16 - درس ششم (قسمت اول)، جمله معلوم و مجهول

فیلم جلسه 16 - درس ششم (قسمت اول)، جمله معلوم و مجهول

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
شنیدید میگن پول های از کشور خارج شد؟ فاعل این فعل مشخص نیست چه کسی این پول ها رو برد، ...
فیلم جلسه 17 - درس ششم : جمله معلوم و مجهول (قسمت دوم)، حل تمارین درس ششم

فیلم جلسه 17 - درس ششم : جمله معلوم و مجهول (قسمت دوم)، حل تمارین درس ششم

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
امروز تو این قسمت می خوایم تمرین های درس ششم عربی سال دهم رو حل کنیم جزوه و فیلمی که م...
فیلم جلسه 18 - درس هشتم (قسمت اول)، اسم فاعل ، اسم مفعول و اسم مبالغه

فیلم جلسه 18 - درس هشتم (قسمت اول)، اسم فاعل ، اسم مفعول و اسم مبالغه

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما امروز می خوایم بگیم اگه یک ریش های رو به یک وزنی میبریم صد در صد معناش اثر میذاره خ...
فیلم جلسه 19 - درس هشتم: اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه (قسمت دوم)

فیلم جلسه 19 - درس هشتم: اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
امروز آخرین تمرین کتاب درسی سال دهم تمرین های درس هشتم کتاب درسی در رابطه با اسم فاعل اسم مفعول اسم مبالغه، جزوه های و فیلم ها رو...