صفر تا صد هندسه یازدهم (نظام آموزشی جدید) - وحید کبریایی

فیلم ها : 19

فیلم جلسه 0 - راهنمای استفاده از صفر تا صد هندسۀ یازدهم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
توی دورۀ صفر تا صد هندسۀ یازدهم در مؤسسۀ آلاء، بر آن هستیم که مباحث کتاب درسی هندسۀ سال یازدهم رو به‌صورت عمیق، دقیق، تستی و کامل

فیلم جلسه 1 - فصل اول: دایره (قسمت اول)، درس اول: مفاهیم اولیه و زاویه‌ها در دایره (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس این جلسه مربوط میشه به فصل اول یعنی دایره و درس اول با موضوع مفاهیم اولیه صفر تا صد هندسه یازدهم (نظام آموزشی جدید) - وحید

فیلم جلسه 2 - فصل اول: دایره (قسمت دوم)، درس اول: مفاهیم اولیه و زاویه‌ها در دایره (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
موضوع ما در این جلسه انواع زاویه در دایره‌هاست که چهار مدل اصلی دارن که خدمتتون معرفی می‌کنیم و مقدار هر کدوم رو بر اساس کمان‌های

فیلم جلسه 3 - فصل اول: دایره (قسمت سوم)، درس اول: مفاهیم اولیه و زاویه‌ها در دایره (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به حل تمارین درس اول که بسیار مهم است صفر تا صد هندسه یازدهم (نظام آموزشی جدید) - وحید کبریایی فیلم جلسه 3 - فصل اول: دای

فیلم جلسه 4 - فصل اول: دایره (قسمت چهارم)، درس دوم: روابط طولی در دایره (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به درس دوم از فصل اول یعنی روابط طولی در دایره صفر تا صد هندسه یازدهم (نظام آموزشی جدید) - وحید کبریایی فیلم جلسه 4 - فصل

فیلم جلسه 5 - فصل اول: دایره (قسمت پنجم)، درس دوم: روابط طولی در دایره (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
با سلام رسیدیم به درس دوم و مماس مشترک ، بحث ما در این جلسه نحوه رسم و فرمول های مماس مشترک است صفر تا صد هندسه یازدهم (نظام آموز

فیلم جلسه 6 - فصل اول: دایره (قسمت ششم)، درس دوم: روابط طولی در دایره (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 رسیدیم به تمارین آخر درس دوم که قراره براتون حل کنیم و نکات اون رو بگیم با ما همراه باشبد صفر تا صد هندسه یازدهم (نظام آموزشی جد

فیلم جلسه 7 - فصل اول: دایره (قسمت هفتم)، درس سوم: چندضلعی‌های محیطی و محاطی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
با سلام و به نام خدا رسیدیم به فصل اوی و درس سوم با عنوان چندضلعی های محیطی و محاطی صفر تا صد هندسه یازدهم (نظام آموزشی جدید) - و

فیلم جلسه 8 - فصل اول: دایره (قسمت هشتم)، درس سوم: چندضلعی‌های محیطی و محاطی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
با عرض سلام خدمت دانش آموزان سال یازدهم ، در ادامه درس سوم میرسیم به چهار ضلعی های محیطی و محاطی صفر تا صد هندسه یازدهم (نظام آمو

فیلم جلسه 9 - فصل اول: دایره (قسمت نهم)، درس سوم: چندضلعی‌های محیطی و محاطی (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
به نام خدا وبا سلام رسیدیم به تمارین آخر درس سوم صفر تا صد هندسه یازدهم (نظام آموزشی جدید) - وحید کبریایی فیلم جلسه 9 - فصل اول:

فیلم جلسه 10 - فصل دوم: تبدیلات هندسی و کاربردها (قسمت اول)، درس اول: تبدیلات هندسی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به فصل دوم، تبدیلات هندسی و درس اول، بچه‌ها ما تو این فصل برخلاف همۀ فصول گذشته تو هندسه دهم و فصل اول یازدهم، تأکیدمون بر

فیلم جلسه 11 - فصل دوم: تبدیلات هندسی و کاربردها (قسمت دوم)، درس اول: تبدیلات هندسی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به درس اول تبدیلات هندسی که بصورت کامل و جامع و تدریس خواهیم کرد  با ما همراه باشید صفر تا صد هندسه یازدهم (نظام آموزشی جد

فیلم جلسه 12 - فصل دوم: تبدیلات هندسی و کاربردها (قسمت سوم)، درس اول: تبدیلات هندسی (حل تمرین های کتاب)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به فصل دوم تبدیلات هندسی و تمرینات مربوط به کتاب درسی، نکات کنکوری مهمی در این بخش گفته می شود. صفر تا صد هندسه یازدهم (نظ

فیلم جلسه 13 - فصل دوم: تبدیلات هندسی و کاربردها (قسمت چهارم)، درس دوم: کاربرد تبدیلات (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به فصل دوم و درس دوم یعنی موضوع کاربرد تبدیلات هندسی دوتا تمارین درس اول باقی مانده بود که باهم بهش میپردازیم و در ادامه ب

فیلم جلسه 14 - فصل دوم: تبدیلات هندسی و کاربردها (قسمت پنجم)، درس دوم: کاربرد تبدیلات (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به پایان فصل دوم تبدیلات هندسی، حل تمارین فصل دوم و بیان نکات جمع بندی  صفر تا صد هندسه یازدهم (نظام آموزشی جدید) - وحید ک

فیلم جلسه 15 - فصل سوم: روابط طولی در مثلث (قسمت اول)، درس اول: قضیه سینوس‌ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به فصل سوم فصل پایانی کتاب درسی با عنوان روابط طولی در مثلث درس اول از این روابط مربوط به قضیه مهم و کاربردی سینوس ها هستش

فیلم جلسه 16 - فصل سوم: روابط طولی در مثلث (قسمت دوم)، درس دوم: قضیه کسینوس‌ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
با سلام خدمت دانش آموزان، در ادامه تدریس یازدهم رسیدیم به فصل سوم و درس دوم یعنی قضیه sin و cos صفر تا صد هندسه یازدهم (نظام آموز

فیلم جلسه 17 - فصل سوم: روابط طولی در مثلث (قسمت سوم)، درس سوم: قضیه نیمسازهای داخلی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
با سلام خدمت دانش آموزان، در ادامه تدریس یازدهم رسیدیم به فصل سوم و درس سوم یعنی قضیه نیمساز های داخلی که بحث مهمی هم هست. صفر تا

فیلم جلسه 18 - فصل سوم: روابط طولی در مثلث (قسمت چهارم)، درس چهارم: قضیه هرون

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به جلسه آخر هندسه یازدهم، با تدریس قضیۀ بسیار مهمِ هرون، قضیۀ هرون به ما کمک میکنه که بتونیم مساحت مثلث‌ها رو با داشتن طول