صفر تا صد عربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - پدرام علیمرادی

فیلم ها : 13

فیلم جلسه 1 - درس اول عربی سال یازدهم (قسمت اول)، ترجمۀ درس

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه بنا داریم که ترجمۀ متن درس اول رو با هم کار بکنیم، منتهی توی کتاب یازدهم خواهید دید، خیلی از تمارین و سوالات دورۀ سال

فیلم جلسه 2 - درس اول عربی سال یازدهم (قسمت دوم)، قواعد و تمرینات

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم به تمرینات درس اول بپردازیم و به این بهانه قواعد این درس رو که در راستای همون درس آخر سال دهم هستش، مباحث جدی

فیلم جلسه 3 - درس دوم (قسمت اول)، ترجمۀ و تدریس قواعد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به تدریس قواعد درس دوم و ترجمه متن درس رو باهم پیش میبریم  با ما همراه باشید صفر تا صد عربی یازدهم (نظام آموزشی جدید)

فیلم جلسه 4 - درس دوم (قسمت دوم)، حل تمرینات درس

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه میخوایم تمرینات رو حل کنیم و نکات تکمیلی این درس رو بگیم  با ما همراه باشید صفر تا صد عربی یازدهم (نظام آموزشی جدید)

فیلم جلسه 5 - درس سوم (قسمت اول)، تدریس قواعد و حل تمرینات درس

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به تمارین و قواعد درس سوم خواهیم پرداخت. صفر تا صد عربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - پدرام علیمرادی فیلم جلسه 5 - درس

فیلم جلسه 6 - درس سوم (قسمت دوم)، ترجمه و تکمیل تمارین درس

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه ترجمه و تمارین باقی مانده را با هم بررسی خواهیم کرد. صفر تا صد عربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - پدرام علیمرادی فیلم ج

فیلم جلسه 7 - درس چهارم (قسمت اول)، ترجمۀ درس و تدریس قواعد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به درس چهارم کتاب و بحث مهم جملات وصفیه، در این درس علاوه بر ترجمه، می‌خوایم به تدریس قواعد هم بپردازیم. صفر تا صد عربی یا

فیلم جلسه 8 - درس چهارم (قسمت دوم)، حل تمارین درس

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه با حل تمرینات درس چهارم در خدمتتون خواهیم بود که ان‌شاءالله جملۀ وصفیه مجدداً براتون دوره می‌شه. صفر تا صد عربی یازده

فیلم جلسه 9 - درس پنجم (قسمت اول)، ترجمۀ درس و حل تمارین

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 درس پنجم (قسمت اول)، ترجمۀ درس و حل تمارین صفر تا صد عربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - پدرام علیمرادی فیلم جلسه 9 - درس پنجم (قس

فیلم جلسه 10 - درس پنجم (قسمت دوم)، تدریس قواعد و حل تمرینات درس

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درس پنجم (قسمت دوم)، تدریس قواعد و حل تمرینات درس صفر تا صد عربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - پدرام علیمرادی فیلم جلسه 10 - درس پ

فیلم جلسه 11 - درس ششم (قسمت اول)، ترجمۀ درس و حل تمارین درس

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به ترجمۀ درس ششم خواهیم پرداخت و تمارین اول و دوم رو هم حل خواهیم کرد. صفر تا صد عربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - پدر

فیلم جلسه 12 - درس ششم (قسمت دوم)، تدریس قواعد و حل تمارین درس

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه قواعد درس ششم رو تدریس خواهم کرد و تمارین درس رو هم تکمیل می‌کنیم. صفر تا صد عربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) - پدرام ع

فیلم جلسه 13 - درس هفتم، ترجمۀ درس، حل تمارین درس و تدریس قواعد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
این جلسه آخرین قسمتِ عربی یازدهم خواهد بود که در همین یک قسمت، ترجمه و قواعد درس آخر رو خدمتتون ارائه خواهم کرد. صفر تا صد عربی ی