صفر تا صد عربی انسانی دهم (نظام آموزشی جدید) - پدرام علیمرادی

فیلم ها : 17

فیلم جلسه 1 - درس اول: قواعد و ترجمه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
امروز قراره که درس اول عربی سال دهم رو خدمتتون ارائه کنم، منتهی یکی دو تا مقدمه رو خدمتتون ذکر بکنم. ببینید اساس کار ما توی عربی

فیلم جلسه 2 - درس دوم (قسمت اول)، تدریس قواعد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
رسیدیم به قواعد درس دوم که راجع به اعداد هست، که یک سری نکات مربوط به انسانی رو هم خواهیم گفت. صفر تا صد عربی انسانی دهم (نظام آم

فیلم جلسه 3 - درس دوم (قسمت دوم)، ترجمۀ متن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه قصد داریم ترجمۀ درس دوم رو با هم مرور کنیم، این درس لغات جدیدش زیاده، لذا من توصیه‌ام اینه که قبل از شروع ترجمه، شما

فیلم جلسه 4 - درس سوم و چهارم (قسمت اول)، تدریس قواعد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه قصد داریم قواعد درس سوم و چهارم عربی دهم رو با هم مرور کنیم. صفر تا صد عربی انسانی دهم (نظام آموزشی جدید) - پدرام علی

فیلم جلسه 5 - درس سوم (قسمت دوم)، ترجمه متن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه قصد داریم در ادامۀ کار جلسۀ قبل، بیایم فعل‌های مزید و مجرد درس سوم رو با هم بررسی کنیم و به این بهانه ترجمۀ درس رو هم

فیلم جلسه 6 - درس سوم (قسمت سوم)، حل تمرین

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه قصد داریم تمرینات درس سوم رو با همدیگه حل و فصل کنیم و ثلاثی مزید رو مجدداً مرور کنیم. صفر تا صد عربی انسانی دهم (نظا

فیلم جلسه 7 - درس چهارم (قسمت دوم)، ترجمۀ متن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه قصد داریم بپردازیم به ترجمۀ درس چهارم با موضوع همزیستی مسالمت‌آمیز و فعل‌های مزید و مجرد متن درس رو هم کامل با هم برر

فیلم جلسه 8 - درس چهارم (قسمت سوم)، حل تمرین

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه تمرینات درس چهارم رو قراره حل و بررسی کنیم با هم. صفر تا صد عربی انسانی دهم (نظام آموزشی جدید) - پدرام علیمرادی فیلم

فیلم جلسه 9 - درس پنجم (قسمت اول)، ترجمۀ متن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به ترجمۀ درس پنجم و حل تمارین 1 و 2 و مکالمۀ درس خواهیم پرداخت. صفر تا صد عربی انسانی دهم (نظام آموزشی جدید) - پدرام

فیلم جلسه 10 - درس پنجم (قسمت دوم)، تدریس قواعد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه می‌تونم بگم مهم‌ترین درس کتاب رو خدمتتون ارائه می‌کنیم، اون هم درس پنجم، ارکان جملات و انواع جملات هست، حتماً و حتماً

فیلم جلسه 11 - درس پنجم (قسمت سوم)، حل تمارین

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه تمرینات درس رو ان‌شاءالله خدمتتون ارائه خواهم کرد و به بهانۀ تمرینات درس، بحث مبتدا و خبر، فاعل و مفعول و صفت و مضافٌ

فیلم جلسه 12 - درس ششم (قسمت اول)، ترجمۀ متن و حل تمارین

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به ترجمۀ درس ششم و حل مکالمه و دو تمرین از تمارین درس خواهیم پرداخت. صفر تا صد عربی انسانی دهم (نظام آموزشی جدید) - پ

فیلم جلسه 13 - درس ششم (قسمت دوم)، تدریس قواعد و حل تمارین

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه قواعد درس ششم رو خواهم گفت خدمتتون به همراه تکمیل تمارین درس. صفر تا صد عربی انسانی دهم (نظام آموزشی جدید) - پدرام عل

فیلم جلسه 14 - درس هفتم (قسمت اول)، ترجمۀ متن و حل تمارین

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به ترجمۀ درس هفتم و حل چند تمرین از تمارین درس خواهیم پرداخت. صفر تا صد عربی انسانی دهم (نظام آموزشی جدید) - پدرام عل

فیلم جلسه 15 - درس هفتم (قسمت دوم)، تدریس قواعد و حل تمارین

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه با تدریس قواعد درس هفتم و تکمیل تمارین درس در خدمتتون خواهیم بود. صفر تا صد عربی انسانی دهم (نظام آموزشی جدید) - پدرا

فیلم جلسه 16 - درس هشتم (قسمت اول)، قواعد و ترجمه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به تدریس ترجمۀ درس و همچنین ترجمۀ قواعد درس که مرتبط میشه با حروف جاره و نون وقایه، خواهیم پرداخت. صفر تا صد عربی انس

فیلم جلسه 17 - درس هشتم (قسمت دوم)، حل تمارین

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در این جلسه به حل خودآزمایی‌ها، مکالمه و تمرینات درس خواهیم پرداخت و به این بهانه، حروف جر و نون وقایه رو مجدداً یادآوری خواهم کر