کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده

فیلم ها : 38 | جزوه ها: 3
فیلم جلسه 1 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت اول)، بخش پذیری، عاد کردن (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت اول)، بخش پذیری، عاد کردن (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/17| آلاء
حل تست های 297، 301، 303 و 307 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 1 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قس...
فیلم جلسه 2 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت دوم)، بخش پذیری، عاد کردن (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت دوم)، بخش پذیری، عاد کردن (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/17| آلاء
حل تست های 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33 و 34 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 2 - فصل اول:...
فیلم جلسه 3 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت سوم)، بخش پذیری، عاد کردن (قسمت سوم)

فیلم جلسه 3 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت سوم)، بخش پذیری، عاد کردن (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/17| آلاء
حل تست های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 و 9 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 3 - فصل اول: نظریۀ اع...
فیلم جلسه 4 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت چهارم)، بخش پذیری، عاد کردن (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 4 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت چهارم)، بخش پذیری، عاد کردن (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/17| آلاء
حل تست های 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17 و 18 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 4 - فصل اول:...
فیلم جلسه 5 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت پنجم)، اعداد اول

فیلم جلسه 5 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت پنجم)، اعداد اول

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/17| آلاء
حل تست های 325، 326، 327، 328، 329، 330، 331، 332، 333 و 334 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه...
فیلم جلسه 6 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت ششم)، بخش پذیری، عاد کردن (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 6 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت ششم)، بخش پذیری، عاد کردن (قسمت پنجم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/17| آلاء
حل تست های 191، 192، 193، 194، 195، 196، 197، 198، 199 و 200 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه...
فیلم جلسه 7 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت هفتم)، ب.م.م و ک.م.م

فیلم جلسه 7 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت هفتم)، ب.م.م و ک.م.م

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/9| آلاء
حل تست 335 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 7 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت هفتم)، ب.م.م و ک....
فیلم جلسه 8 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت هشتم)، ب.م.م

فیلم جلسه 8 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت هشتم)، ب.م.م

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/17| آلاء
حل تست های 337، 338، 340، 342، 344، 345، 346، 347، 348، 349، 350، 351 و 352 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شام...
فیلم جلسه 9 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت نهم)، حل آزمون، ب.م.م و ک.م.م

فیلم جلسه 9 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت نهم)، حل آزمون، ب.م.م و ک.م.م

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/17| آلاء
https://alaatv.com/c/16621 حل تست های 191، 192، 193، 194، 195، 198، 199، 200، 353، 354، 355، 356، 358، 360 و 362 کلاس گسسته کنکور...
فیلم جلسه 10 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت دهم)، ب.م.م و ک.م.م، حل آزمون (قسمت اول)

فیلم جلسه 10 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت دهم)، ب.م.م و ک.م.م، حل آزمون (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/17| آلاء
حل تست های 356، 358، 360، 362، 364، 366، 367، 26، 27، 28، 29 و 30 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم...
فیلم جلسه 11 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت یازدهم)، ب.م.م و ک.م.م، حل آزمون (قسمت دوم)

فیلم جلسه 11 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت یازدهم)، ب.م.م و ک.م.م، حل آزمون (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/17| آلاء
حل تست های 31، 32، 33، 34، 35، 370، 372، 373، 374، 376 و 378 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه...
فیلم جلسه 12 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت دوازدهم)، استدلال ریاضی (قسمت اول)

فیلم جلسه 12 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت دوازدهم)، استدلال ریاضی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 12 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت دوازدهم)، استدلال ریاضی (ق...
فیلم جلسه 13 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت سیزدهم)، استدلال ریاضی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 13 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت سیزدهم)، استدلال ریاضی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 13 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت سیزدهم)، استدلال ریاضی (قس...
فیلم جلسه 14 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت چهاردهم)، حل آزمون کلاسی

فیلم جلسه 14 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت چهاردهم)، حل آزمون کلاسی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/17| آلاء
حل تست های 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 109، 110، 111، 112 و 113 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده...
فیلم جلسه 15 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت پانزدهم)، حل آزمون شماره یک گزینه دو

فیلم جلسه 15 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت پانزدهم)، حل آزمون شماره یک گزینه دو

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/17| آلاء
حل تست های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 و 267 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 15 - فصل او...
فیلم جلسه 16 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت شانزدهم)، بررسی سؤالات آزمون شماره(1) گزینۀ دو

فیلم جلسه 16 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت شانزدهم)، بررسی سؤالات آزمون شماره(1) گزینۀ دو

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/17| آلاء
حل تست های 132، 133، 134، 135، 136، 137، 138، 198، 140، 141، 142، 143، 144 و 145 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رض...
فیلم جلسه 17 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت هفدهم)، قضیۀ تقسیم و کاربردها (قسمت اول)

فیلم جلسه 17 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت هفدهم)، قضیۀ تقسیم و کاربردها (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/17| آلاء
حل تست های 370، 372، 374، 376، 378، 380، 382، 383، 379، 384 و 386 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم...
فیلم جلسه 18 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت هجدهم)، قضیۀ تقسیم و کاربردها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 18 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت هجدهم)، قضیۀ تقسیم و کاربردها (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/17| آلاء
حل تست های 388، 390، 392، 394، 396، 397، 395، 393 و 391 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 18 -...
فیلم جلسه 19 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت نوزدهم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت اول)

فیلم جلسه 19 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت نوزدهم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/1| آلاء
در جلسه نوزدهم گسسته در نظریه اعداد به هم نهشتی در اعداد صحیح می پردازیم. کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیز...
فیلم جلسه 20 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیستم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت دوم)

فیلم جلسه 20 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیستم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/17| آلاء
در جلسه بیستم گسسته از نظریه اعداد، مانند جلسه قبل به مبحث هم نهشتی در اعدا صحیح می پردازیم. حل تست های 398، 400، 402، 403، 404، ...
فیلم جلسه 21 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و یکم)، بررسی سؤالات آزمون شماره (2) گزینۀ دو

فیلم جلسه 21 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و یکم)، بررسی سؤالات آزمون شماره (2) گزینۀ دو

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/17| آلاء
حل تست های 132، 133، 134، 135، 136، 137، 138، 139، 140، 141، 142، 143 و 144 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شا...
فیلم جلسه 22 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و دوم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت سوم)

فیلم جلسه 22 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و دوم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/17| آلاء
حل تست های 414، 416، 418، 417، 419، 420، 422، 424 و 426 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 22 -...
فیلم جلسه 23 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و سوم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 23 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و سوم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/17| آلاء
حل تست های 421، 432، 434، 436 و 438 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 23 - فصل اول: نظریۀ اعد...
فیلم جلسه 24 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و چهارم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 24 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و چهارم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت پنجم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/17| آلاء
حل تست های 437، 440، 441، 442، 444 و 446 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 24 - فصل اول: نظری...
فیلم جلسه 25 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و پنجم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت ششم) تحلیل آزمون

فیلم جلسه 25 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و پنجم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت ششم) تحلیل آزمون

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/17| آلاء
حل تست های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 و 13 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 25 - ...
فیلم جلسه 26 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و ششم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت هفتم) تحلیل آزمون

فیلم جلسه 26 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و ششم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت هفتم) تحلیل آزمون

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/17| آلاء
حل تست های 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 و 450 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 26 - ف...
فیلم جلسه 27 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و هفتم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 27 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و هفتم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت هشتم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/17| آلاء
حل تست های 448، 450، 452، 454، 456، 455، 458، 460، 462، 464 و 466 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم...
فیلم جلسه 28 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و هشتم)، تحلیل آزمون گزینه دو، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت نهم)

فیلم جلسه 28 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و هشتم)، تحلیل آزمون گزینه دو، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت نهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/17| آلاء
حل تست های 132، 133، 134، 135، 136، 137، 138، 139، 140، 141، 142، 143، 144، 145، 466، 492، 494، 496 و 498 کلاس گسسته کنکور (نظام...
فیلم جلسه 29 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و نهم)، معادلۀ هم نهشتی و معادلۀ سیاله (قسمت اول)

فیلم جلسه 29 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و نهم)، معادلۀ هم نهشتی و معادلۀ سیاله (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/12| آلاء
کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 29 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و نهم)، معادلۀ هم نه...
فیلم جلسه 30 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت سی ام)، معادلۀ هم نهشتی و معادلۀ سیاله (قسمت دوم)

فیلم جلسه 30 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت سی ام)، معادلۀ هم نهشتی و معادلۀ سیاله (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/17| آلاء
حل تست های 500، 502، 504، 506، 508، 510، 512، 513، 514، 516، 518 و 520 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده...
فیلم جلسه 31 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت سی و یکم)، معادلۀ هم نهشتی و معادلۀ سیاله (قسمت سوم)

فیلم جلسه 31 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت سی و یکم)، معادلۀ هم نهشتی و معادلۀ سیاله (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/17| آلاء
حل تست های 518، 520، 522، 523، 524، 526، 528، 514، 508 و 513 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه...
فیلم جلسه 32 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت سی و دوم)، معادلۀ هم نهشتی و معادلۀ سیاله (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 32 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت سی و دوم)، معادلۀ هم نهشتی و معادلۀ سیاله (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/17| آلاء
حل تست های 467، 468، 469، 301، 475، 476، 477، 478 و 471 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 32 ...
فیلم جلسه 33 - فصل پنجم: گراف (قسمت اول)، آشنایی با گراف (قسمت اول)

فیلم جلسه 33 - فصل پنجم: گراف (قسمت اول)، آشنایی با گراف (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/30| آلاء
کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 33 - فصل پنجم: گراف (قسمت اول)، آشنایی با گراف (قسمت اول)...
فیلم جلسه 34 - فصل پنجم: گراف (قسمت دوم)، آشنایی با گراف (قسمت دوم)

فیلم جلسه 34 - فصل پنجم: گراف (قسمت دوم)، آشنایی با گراف (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/17| آلاء
حل تست های 546، 548، 550، 552، 554، 556، 557، 558، 560، 562 و 564 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فی...
فیلم جلسه 35 - فصل پنجم: گراف (قسمت سوم)، آشنایی با گراف (قسمت سوم)، زیرگراف، گراف کامل، گراف منتظم (قسمت اول)

فیلم جلسه 35 - فصل پنجم: گراف (قسمت سوم)، آشنایی با گراف (قسمت سوم)، زیرگراف، گراف کامل، گراف منتظم (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/17| آلاء
حل تست های 566، 568، 570، 572، 573، 574، 575، 576 و 577 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 35 ...
فیلم جلسه 36 - فصل پنجم: گراف (قسمت چهارم)، زیرگراف، گراف کامل، گراف منتظم (قسمت دوم)

فیلم جلسه 36 - فصل پنجم: گراف (قسمت چهارم)، زیرگراف، گراف کامل، گراف منتظم (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/17| آلاء
حل تست های 580، 582، 584، 586، 588، 590، 592، 594، 596، 598 و 600 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فی...
فیلم جلسه 37 - فصل پنجم: گراف (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 37 - فصل پنجم: گراف (قسمت پنجم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/17| آلاء
 فصل پنجم: گراف (قسمت پنجم)، زیرگراف، گراف کامل، گراف منتظم (قسمت سوم)، مسیر، دور و همبندی در یک گراف (قسمت اول) حل تست های 602، ...
فیلم جلسه 38 - فصل پنجم: گراف (قسمت ششم)، مسیر، دور و همبندی در یک گراف (قسمت دوم)

فیلم جلسه 38 - فصل پنجم: گراف (قسمت ششم)، مسیر، دور و همبندی در یک گراف (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/10/17| آلاء
حل تست های 620، 621، 622، 623، 624، 626، 628، 630، 632، 634 و 636 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم...