کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده

فیلم ها : 74 | جزوه ها: 3

فیلم جلسه 1 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت اول)، بخش پذیری، عاد کردن (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 297، 301، 303 و 307 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 1 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قس

فیلم جلسه 2 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت دوم)، بخش پذیری، عاد کردن (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33 و 34 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 2 - فصل اول:

فیلم جلسه 3 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت سوم)، بخش پذیری، عاد کردن (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 و 9 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 3 - فصل اول: نظریۀ اع

فیلم جلسه 4 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت چهارم)، بخش پذیری، عاد کردن (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17 و 18 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 4 - فصل اول:

فیلم جلسه 5 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت پنجم)، اعداد اول

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 325، 326، 327، 328، 329، 330، 331، 332، 333 و 334 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه

فیلم جلسه 6 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت ششم)، بخش پذیری، عاد کردن (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 191، 192، 193، 194، 195، 196، 197، 198، 199 و 200 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه

فیلم جلسه 7 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت هفتم)، ب.م.م و ک.م.م

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست 335 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 7 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت هفتم)، ب.م.م و ک.

فیلم جلسه 8 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت هشتم)، ب.م.م

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 337، 338، 340، 342، 344، 345، 346، 347، 348، 349، 350، 351 و 352 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شام

فیلم جلسه 9 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت نهم)، حل آزمون، ب.م.م و ک.م.م

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
https://alaatv.com/c/16621 حل تست های 191، 192، 193، 194، 195، 198، 199، 200، 353، 354، 355، 356، 358، 360 و 362 کلاس گسسته کنکور

فیلم جلسه 10 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت دهم)، ب.م.م و ک.م.م، حل آزمون (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 356، 358، 360، 362، 364، 366، 367، 26، 27، 28، 29 و 30 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم

فیلم جلسه 11 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت یازدهم)، ب.م.م و ک.م.م، حل آزمون (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 31، 32، 33، 34، 35، 370، 372، 373، 374، 376 و 378 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه

فیلم جلسه 12 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت دوازدهم)، استدلال ریاضی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 12 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت دوازدهم)، استدلال ریاضی (ق

فیلم جلسه 13 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت سیزدهم)، استدلال ریاضی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 13 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت سیزدهم)، استدلال ریاضی (قس

فیلم جلسه 14 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت چهاردهم)، حل آزمون کلاسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 109، 110، 111، 112 و 113 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده

فیلم جلسه 15 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت پانزدهم)، حل آزمون شماره یک گزینه دو

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 و 267 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 15 - فصل او

فیلم جلسه 16 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت شانزدهم)، بررسی سؤالات آزمون شماره(1) گزینۀ دو

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 132، 133، 134، 135، 136، 137، 138، 198، 140، 141، 142، 143، 144 و 145 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رض

فیلم جلسه 17 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت هفدهم)، قضیۀ تقسیم و کاربردها (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 370، 372، 374، 376، 378، 380، 382، 383، 379، 384 و 386 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم

فیلم جلسه 18 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت هجدهم)، قضیۀ تقسیم و کاربردها (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 388، 390، 392، 394، 396، 397، 395، 393 و 391 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 18 -

فیلم جلسه 19 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت نوزدهم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در جلسه نوزدهم گسسته در نظریه اعداد به هم نهشتی در اعداد صحیح می پردازیم. کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیز

فیلم جلسه 20 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیستم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
در جلسه بیستم گسسته از نظریه اعداد، مانند جلسه قبل به مبحث هم نهشتی در اعدا صحیح می پردازیم. حل تست های 398، 400، 402، 403، 404،

فیلم جلسه 21 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و یکم)، بررسی سؤالات آزمون شماره (2) گزینۀ دو

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 132، 133، 134، 135، 136، 137، 138، 139، 140، 141، 142، 143 و 144 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شا

فیلم جلسه 22 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و دوم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 414، 416، 418، 417، 419، 420، 422، 424 و 426 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 22 -

فیلم جلسه 23 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و سوم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 421، 432، 434، 436 و 438 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 23 - فصل اول: نظریۀ اعد

فیلم جلسه 24 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و چهارم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 437، 440، 441، 442، 444 و 446 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 24 - فصل اول: نظری

فیلم جلسه 25 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و پنجم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت ششم) تحلیل آزمون

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 و 13 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 25 -

فیلم جلسه 26 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و ششم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت هفتم) تحلیل آزمون

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 و 450 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 26 - ف

فیلم جلسه 27 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و هفتم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت هشتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 448، 450، 452، 454، 456، 455، 458، 460، 462، 464 و 466 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم

فیلم جلسه 28 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و هشتم)، تحلیل آزمون گزینه دو، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت نهم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 132، 133، 134، 135، 136، 137، 138، 139، 140، 141، 142، 143، 144، 145، 466، 492، 494، 496 و 498 کلاس گسسته کنکور (نظام

فیلم جلسه 29 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و نهم)، معادلۀ هم نهشتی و معادلۀ سیاله (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 29 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیست و نهم)، معادلۀ هم نه

فیلم جلسه 30 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت سی ام)، معادلۀ هم نهشتی و معادلۀ سیاله (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 500، 502، 504، 506، 508، 510، 512، 513، 514، 516، 518 و 520 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده

فیلم جلسه 31 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت سی و یکم)، معادلۀ هم نهشتی و معادلۀ سیاله (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 518، 520، 522، 523، 524، 526، 528، 514، 508 و 513 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه

فیلم جلسه 32 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت سی و دوم)، معادلۀ هم نهشتی و معادلۀ سیاله (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 467، 468، 469، 301، 475، 476، 477، 478 و 471 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 32

فیلم جلسه 33 - فصل پنجم: گراف (قسمت اول)، آشنایی با گراف (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 33 - فصل پنجم: گراف (قسمت اول)، آشنایی با گراف (قسمت اول)

فیلم جلسه 34 - فصل پنجم: گراف (قسمت دوم)، آشنایی با گراف (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 546، 548، 550، 552، 554، 556، 557، 558، 560، 562 و 564 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فی

فیلم جلسه 35 - فصل پنجم: گراف (قسمت سوم)، آشنایی با گراف (قسمت سوم)، زیرگراف، گراف کامل، گراف منتظم (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 566، 568، 570، 572، 573، 574، 575، 576 و 577 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 35

فیلم جلسه 36 - فصل پنجم: گراف (قسمت چهارم)، زیرگراف، گراف کامل، گراف منتظم (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 580، 582، 584، 586، 588، 590، 592، 594، 596، 598 و 600 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فی

فیلم جلسه 37 - فصل پنجم: گراف (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
 فصل پنجم: گراف (قسمت پنجم)، زیرگراف، گراف کامل، گراف منتظم (قسمت سوم)، مسیر، دور و همبندی در یک گراف (قسمت اول) حل تست های 602،

فیلم جلسه 38 - فصل پنجم: گراف (قسمت ششم)، مسیر، دور و همبندی در یک گراف (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 620، 621، 622، 623، 624، 626، 628، 630، 632، 634 و 636 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم

فیلم جلسه 39 - فصل پنجم: گراف (قسمت هفتم)، مسیر، دور و همبندی در یک گراف (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 635، 638، 640، 642، 644، 646 و 647. کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 39 - فصل پنج

فیلم جلسه 40 - فصل پنجم: گراف (قسمت هشتم)، مسیر، دور و همبندی در یک گراف (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 648، 650، 652، 653، 654، 655، 656، 658، 660، 662 و 664. کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیل

فیلم جلسه 41 - فصل پنجم: گراف (قسمت نهم)، مسیر، دور و همبندی در یک گراف (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 665، 666، 667، 668، 670، 671، 672 و 673. کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 41 - فص

فیلم جلسه 42 - فصل هشتم: احتمال (قسمت اول)، فضای نمونه ای، پیشامدها و اعمال روی پیشامدها (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال های 1 الی 6 و حل تست های 1117، 1118، 1120، 1122، 1124 و 1121. کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده

فیلم جلسه 43 - فصل هشتم: احتمال (قسمت دوم)، فضای نمونه ای، پیشامدها و اعمال روی پیشامدها(قسمت دوم)، احتمال رخداد...

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1126، 1128، 1130، 1132، 1134، 1136، 1138، 1137، 1139، 1140، 1142، 1144 و 1141. کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99

فیلم جلسه 44 - فصل هشتم: احتمال (قسمت سوم)، احتمال رخداد یک پیشامد (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1146، 1148، 1150، 1152، 1154، 1156، 1158، 1160، 1162، 1164، 1166، 1168، 1170، 1172 و 1174. کلاس گسسته کنکور (نظام آموز

فیلم جلسه 45 - فصل هشتم: احتمال (قسمت چهارم)، احتمال رخداد یک پیشامد (قسمت سوم)، قوانین احتمال (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1176، 1178، 1180، 1182، 1184، 1186، 1188، 1190، 1192، 1194، 1196، 1198، 1200، 1202، 1204 و 1205. کلاس گسسته کنکور (نظا

فیلم جلسه 46 - فصل هشتم: احتمال (قسمت پنجم)، قوانین احتمال (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1205، 1206، 1208، 1210، 1212، 1214، 1216 و 1218. کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه

فیلم جلسه 47 - فصل هشتم: احتمال (قسمت ششم)، قوانین احتمال (قسمت سوم)، احتمال غیرهم شانس (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1219، 1220، 1222، 1224، 1226، 1228، 1230، 1231، 1232، 1234، 1236 و 1238. کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398)

فیلم جلسه 48 - فصل هشتم: احتمال (قسمت هفتم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
احتمال غیرهم شانس (قسمت دوم)، احتمال شرطی، قانون احتمال کل و قانون بیز (قسمت اول)حل تست های 1240، 1242، 1244، 1246، 1248، 1250، 1

فیلم جلسه 49 - فصل هشتم: احتمال (قسمت هشتم)، احتمال شرطی، قانون احتمال کل و قانون بیز (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1268، 1270، 1272، 1274، 1276، 1278، 1280، 1282، 1284، 1286، 1288، 1290 و 1292. کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99

فیلم جلسه 50 - فصل هشتم: احتمال (قسمت نهم)، احتمال شرطی، قانون احتمال کل و قانون بیز (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1292، 1294، 1296، 1298، 1300، 1302، 1304، 1306، 1308، 1310، 1312، 1314، 1316، 1318 و 1320 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزش

فیلم جلسه 51 - فصل هشتم: احتمال (قسمت دهم)، پیشامدهای مستقل و وابسته

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1322، 1324، 1326، 1328، 1330، 1332، 1334، 1336، 1338، 1340، 1342، 1344، 1346، 1348 و 1350 کلاس گسسته کنکور (نظام آموزش

فیلم جلسه 52 - فصل هشتم: احتمال (قسمت یازدهم)، احتمال دوجمله ای

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1352، 1354، 1356، 1358، 1360، 1362، 1364، 1366، 1368، 1370، 1372، 1374، 1376، 1378، 1380، 1382 و 1384 کلاس گسسته کنکور

فیلم جلسه 53 - فصل سوم: آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت اول)، گزاره و گزاره نما، ترکیب فصلی و ترکیب عطفی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 189، 190، 191، 192، 194، 195، 196، 198، 200، 202 و 204. کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیل

فیلم جلسه 54 - فصل سوم: آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت دوم)، ترکیب شرطی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 205، 206، 207، 208، 210، 212، 214، 216، 218، 220، 222، 224، 226، 228، 230، 232، 234، 236، 238 و 240. کلاس گسسته کنکور

فیلم جلسه 55 - فصل سوم: آشنایی با مبانی ریاضیات (قسمت سوم)، ترکیب دو شرطی و سورها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 241، 242، 243، 244، 246، 248، 250، 251، 252، 254، 256، 258، 260 و 262. کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) ر

فیلم جلسه 56 - فصل ششم: مجموعه ها (قسمت اول)، مجموعه، زیرمجموعه و افراز (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 733، 734، 735، 736، 738، 739، 740، 742، 744، 746، 748، 750 و 752. کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شا

فیلم جلسه 57 - فصل ششم: مجموعه ها (قسمت دوم)، مجموعه، زیرمجموعه و افراز (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 753، 754، 755، 949، 950، 951، 952، 953، 954، 955 و 956. کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیل

فیلم جلسه 58 - فصل ششم: مجموعه ها (قسمت سوم)، قوانین و اعمال بین مجموعه ها (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 756، 757، 758، 760، 762، 764، 766، 768، 770، 772، 773، 774، 776، 778، 780 و 781. کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (

فیلم جلسه 59 - فصل ششم: مجموعه ها (قسمت چهارم)، قوانین و اعمال بین مجموعه ها (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 782، 783، 784، 786، 788، 790، 792، 794، 796، 798، 800، 802، 804، 806، 808، 810 و 812. کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جد

فیلم جلسه 60 - فصل ششم: مجموعه ها (قسمت پنجم)، ضرب دکارتی، تست های V.I.P

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 813، 814، 815، 816، 818، 820، 822، 824، 826، 828، 830، 832، 834، 836، 838، 839، 840، 841، 842، 844، 846، 848 و 850. کل

فیلم جلسه 61 - فصل هفتم: ترکیبیات (قسمت اول)، شمارش (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 851، 852، 853، 854، 856، 858، 860، 862، 864، 866، 868، 870، 872، 874، 876، 878، 880، 882 و 884. کلاس گسسته کنکور (نظام

فیلم جلسه 62 - فصل هفتم: ترکیبیات (قسمت دوم)، شمارش (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 886، 888، 890، 891، 892، 893، 894، 896، 898، 900، 902، 904، 906، 908، 910، 912 و 914. کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جد

فیلم جلسه 63 - فصل هفتم: ترکیبیات (قسمت سوم)، شمارش (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 916، 917، 918، 920، 922، 923، 924، 925، 926، 928، 930 و 932. کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاد

فیلم جلسه 64 - فصل هفتم: ترکیبیات (قسمت چهارم)، شمارش (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 934، 936، 938، 939، 940، 942، 944، 946 و 948. کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 64

فیلم جلسه 65 - فصل هفتم: ترکیبیات (قسمت پنجم)، توزیع n شیء یکسان

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 957، 958، 959، 960، 961، 962، 963، 964، 966، 968، 970، 972، 974، 976، 978، 980، 982، 983، 984، 986، 987، 988 و 990. کل

فیلم جلسه 66 - فصل هفتم: ترکیبیات (قسمت ششم)، اصل شمول و عدم شمول (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1011، 1012، 1013، 1014، 1016، 1017 و 1018. کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 66 -

فیلم جلسه 67 - فصل هفتم: ترکیبیات (قسمت هفتم)، اصل شمول و عدم شمول (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1020، 1022، 1024، 1026، 1028، 1029، 1030، 1031، 1032 و 1034. کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاد

فیلم جلسه 68 - فصل هفتم: ترکیبیات (قسمت هشتم)، اصل شمول و عدم شمول (قسمت سوم)، تابع پوشا

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 1036، 1037، 1038، 1040، 1042، 1044، 1046، 1048، 1047، 1049، 1050 و 1052.  کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398

فیلم جلسه 69 - فصل پنجم: گراف (قسمت دهم)، مدلسازی با گراف (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درسنامه ای از گراف، مجموعه، مجموعه احاطه گر، احاطه گر مینیمم، عدد احاطه گری و احاطه گر مینیمال.  کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جد

فیلم جلسه 70 - فصل پنجم: گراف (قسمت یازدهم)، مدلسازی با گراف (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درسنامه ای از گراف، مجموعه، مجموعه احاطه گر، احاطه گر مینیمم، عدد احاطه گری و احاطه گر مینیمال.  کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جد

فیلم جلسه 71 - فصل پنجم: گراف (قسمت دوازدهم)، مدلسازی با گراف (قسمت سوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 676، 677، 678، 679، 680، 681 و 682. کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 71 - فصل پنج

فیلم جلسه 72 - فصل پنجم: گراف (قسمت سیزدهم)، مدلسازی با گراف (قسمت چهارم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 683، 684، 685، 686، 687، 688، 689، 690، 691 و 692. کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلس

فیلم جلسه 73 - فصل پنجم: گراف (قسمت چهاردهم)، مدلسازی با گراف (قسمت پنجم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های 693، 694، 695، 696، 697، 698، 699، 700 و 701. کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 73

فیلم جلسه 74 - فصل هفتم: ترکیبیات (شمارش) (قسمت اول)، مربع لاتین (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس مربع لاتین کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 74 - فصل هفتم: ترکیبیات (شمارش) (قسمت اول)