فیلم جلسه 13 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت سیزدهم)، استدلال ریاضی (قسمت دوم)

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده

Loading
فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت نوزدهم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت اول)

فیلم جلسه 19 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت نو ...

در جلسه نوزدهم گسسته در نظریه اعداد به هم نهشتی در اعداد صحیح می پردازیم.
فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیستم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت دوم)

فیلم جلسه 20 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بی ...

در جلسه بیستم گسسته از نظریه اعداد، مانند جلسه قبل به مبحث هم نهشتی در اعدا صحیح می پردازیم.