فیلم جلسه 13 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت سیزدهم)، استدلال ریاضی (قسمت دوم)

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها کلاس گسسته کامل کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده