فیلم جلسه 19 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت نوزدهم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت اول)

در جلسه نوزدهم گسسته در نظریه اعداد به هم نهشتی در اعداد صحیح می پردازیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها کلاس گسسته کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده

Loading
فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت نوزدهم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت اول)

فیلم جلسه 19 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت نو ...

در جلسه نوزدهم گسسته در نظریه اعداد به هم نهشتی در اعداد صحیح می پردازیم.
فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بیستم)، هم نهشتی در اعداد صحیح (قسمت دوم)

فیلم جلسه 20 - فصل اول: نظریۀ اعداد (قسمت بی ...

در جلسه بیستم گسسته از نظریه اعداد، مانند جلسه قبل به مبحث هم نهشتی در اعدا صحیح می پردازیم.